ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

«Σύμφωνα με απόφαση της 9ης εξ αναβολής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος (3-2-2021) οι φοιτητές του Τμήματος ΛΟΧΡΗ έχουν το δικαίωμα

μέσα σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων μετά την παρέλευση της καθορισμένης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Δήλωσης

Επιλογής Μαθημάτων (δηλαδή την 28η/11/2021), να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αιτήματα για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, ή/και αιτήματα που

αφορούν σε τροποποίηση/διόρθωση/μεταβολή ήδη υποβληθείσας Δήλωσης Επιλογής Μαθημάτων. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,

κανένα αίτημα δε θα γίνεται δεκτό,  παρά μόνο εάν και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένο (γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο) πρόβλημα υγείας».