ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Κινητικότητα για σπουδές 2021-2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, ότι η τμηματική ενημερωτική συνάντηση  θα διενεργηθεί την:

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

και ώρα 15:00,

Διαδικτυακά.

Στην παρουσίαση θα δοθούν διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των αιτήσεων και θα συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί συντονιστές του τμήματος, Επίκουροι Καθηγητές κ.κ. Ε. Δεμοιράκος και Γ. Χαλαμανδάρης.

Συμμετοχή με χρήση του κάτωθι συνδέσμου στο M.Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a043e6dd7609d444cb6ff1f81bc3b9f9b%40thread.tacv2/conversations?groupId=8dca6806-ce84-4a53-aff2-5e7ff096e7e4&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f

και με τον παρόν απευθείας στην συνάντηση χωρίς εγγραφή:
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a043e6dd7609d444cb6ff1f81bc3b9f9b%40thread.tacv2/1614536793764?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22941019ea-2ef3-43b7-b5a8-47fc5c14c53e%22%7d