Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Α-Λ)

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26/2/2020.

Οι ώρες γραφείου αυτής της εβδομάδας ακυρώνονται.

Δημοσθένης Χέβας