Δομή και Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

  • τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και
  • τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών

ενώ για κάθε τμήμα οι φοιτητές εξειδικεύονται στις εξής κατευθύνσεις:

  • Λογιστική & Ελεγκτική (Accounting & Auditing)
  • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Accounting & Finance)
  • Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments & Risk Management)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική αντιστοιχεί συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης μονάδων (ECTS), και περιλαμβάνει ανάλογα με την κατεύθυνση δώδεκα (12) ισοδύναμα σε ΠΜ μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το κάθε ένα από τα δώδεκα μαθήματα αντιστοιχεί σε πέντε (5) ΠΜ ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί ανάλογα με την κατεύθυνση σε δεκαπέντε (15) ΠΜ. Για τους σπουδαστές μερικής φοίτησης προβλέπεται η παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους και τεσσάρων (4) το δεύτερο, ενώ τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην Αγγλική. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους κατεύθυνση σπουδών, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις των σπουδαστών και σχετίζονται με την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης τους και την καταβολή των διδάκτρων αναλύονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Υ.Α. 5356/ ΦΕΚ 3529/τ. Β’/21-08-2018).