Διδακτορικό Πρόγραμμα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει σήμερα περίπου τριάντα έξι (36) ενεργούς υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής ή της Λογιστικής. Στα πρώτα δώδεκα έτη λειτουργίας του Τμήματος έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία σαράντα επτά (47) διδακτορικές διατριβές. Αρκετοί από τους Διδάκτορές του Τμήματος έχουν καταλάβει θέσεις μελών ΔΕΠ ή εργάζονται σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ενώ άλλοι κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε υπουργεία, μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις εντός και εκτός συνόρων: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Accenture Hellas, Assos Capital SA, Coca Cola HBS, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ALBA Graduate Business School, European University Of Cyprus, HEC University of Lausanne, Manchester Business School, University of Manchester, University of Sydney.

PDF icon Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ)

PDF icon Αίτηση Υποψηφιότητας Διδακτορικού Προγράμματος

PDF icon Εκπονηθείσες Διδακτορικές Διατριβές

PDF icon Εσωτερικός Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΟΠΑ