Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ για ιδρύματα του εξωτερικού).
  • Βαθμός πτυχίου.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ.
  • Επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
  • Επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών (για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης).
  • Προσωπική συνέντευξη ενώπιον ειδικής Επιτροπής Επιλογής,

H Επιτροπή Αξιολόγησης  κατατάσσει τους υποψήφιους αξιολογώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια κατά την κρίση της.