Υποβολή Αίτησης

Το Πρόγραμμα δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις σε κυλιόμενη βάση, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο κάθε έτους, με πολλαπλές καταληκτικές ημερομηνίες. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των θέσεων, συνίσταται στους υποψηφίους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους νωρίς.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
  2. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης) .
  5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).
  6. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).
  7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).

Τα δικαιολογητικά αυτά αναρτώνται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η ανάρτηση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:

Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913 (καθημερινά 11:30 – 18.30, τηλ. 210-8203633)

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο παρακάτω link

https://e-graduate.applications.aueb.gr/?lang=en_US