Εργαστήρια του Τμήματος

 Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:

Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Μεταπτυχιακού και του Προπτυχιακού του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημονικών και άλλων προσωπικοτήτων.

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών, καλλιεργεί και αναπτύσσει την ακαδημαϊκή σκέψη και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Το εργαστήριο παρέχει επίσης σύγχρονο λογισμικό όπως τα Modern Accounting 2000, EVal, EViews, WinRats, Limdep, Gauss, Stata και βάσεις δεδομένων όπως οι DataStream Advance, Compustat, ICAP Data, Perfect Analysis, International Accounting Standards, Βάση Χρηματιστηριακών Δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.α.. Τέλος, το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών έχει αναπτύξει μία σειρά από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη λογιστικών διαδικασιών σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. (3ος  όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, κεντρικό κτίριο, http://www.aislab.aueb.gr/ )

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Στόχος του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακής – θεωρητικής και εφαρμοσμένης - έρευνας στη χρηματοοικονομική, η αξιοποίησή της στη διδασκαλία αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) θέσεις εργασίας και είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά και βάσεις δεδομένων όπως: Εviews, SPSS, WinRATS, Matlab, OxMetrics, Limdep, StataSE, Pertrac Analytical Platform, Perfect Analysis, DataStream Advance, WorldScope, Thomson1, Bloomberg, Clarkson, Compustat, DealScan. Συχνά στο χώρο του Εργαστηρίου διοργανώνονται μεταξύ άλλων εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε βάσεις δεδομένων και λογισμικά. (γραφείο 108, 1ος όροφος, κτήριο μεταπτυχιακών σπουδών, https://www.dept.aueb.gr/en/FinLab )

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων

Το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων», «Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης», «Ελεγκτικής» και «Φορολογικής Λογιστικής».(γραφείο 206,2ος  όροφος, κτήριο Τροίας)

Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής

Το Eργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Κεφαλαιαγορές, Χρηματαγορές και Επενδυτική Συμπεριφορά» και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει: θεωρία Προοπτικής, και Ορθολογισμός (Prospect Theory & Rationality), Επενδυτική Ψυχολογία και Ευριστικοί κανόνες (Investor Psychology & Heuristics), Προβλέψεις και Παρουσίαση της Πληροφόρησης (Predictions & Framing Effects), Αγελαία Συμπεριφορά Επενδυτών (Herd Behavior), Επενδυτικό Συναίσθημα, (Investor Sentiment), η εξήγηση Χρηματοοικονομικών Γρίφων (Closed End Fund Puzzle, Dividend Puzzle, μεταξύ άλλων), Υπέρ-αντίδραση και Υπό-αντίδραση Επενδυτών (Overreaction & Underreaction), Τα Όρια του Arbitrage (The Limits of Arbitrage), Υποδείγματα Αποτίμησης Επενδύσεων και Συμπεριφορικές Μεταβλητές (Asset Pricing Models and Behavioral Variables), Η Επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής στις Προσδοκίες (Monetary Policy and Expectations). Το εργαστήριο διοργανώνει επίσης σειρά επιστημονικών συνεδρίων όπως το Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής  (FEBS) 2018. (γραφείο 207,2ος  όροφος, κτήριο Τροίας, https://befinlabaueb.wixsite.com/befinlab )

Διατμηματικό Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης

Διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που καλύπτονται στο Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ναυτιλιακά οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση, όπως: Λειτουργία των αγορών των ναύλων, των επενδύσεων στη  ναυτιλία, των αγορών των νέων και μεταχειρισμένων πλοίων, των αγορών διάλυσης πλοίων, των καυσίμων, των ναυτιλιακών παραγώγων, των οικονομικών των λιμένων, των επενδύσεων στον κλάδο της ναυτιλίας των σχημάτων χρηματοδότησης και της ανάλυσης των πηγών κεφαλαίων, των αγορών χρεογράφων και αξιόγραφων, την αξιολόγηση των επενδύσεων και των εναλλακτικών επιλογών που υφίσταται, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, και άλλα θέματα που αφορούν στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Το εργαστήριο διοργανώνει επίσης σειρά επιστημονικών συνεδρίων όπως το 27th Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME) 2019. (γραφείο 207,2ος  όροφος, κτήριο Τροίας, https://www.dept.aueb.gr/en/isfm ) (σε συνεργασία με τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών)