Σύμβουλος Σπουδών

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποστηρίζονται στη διάρκεια των σπουδών τους από το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών που έχει θεσμοθετήσει η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα ο σύμβουλος σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων, την παρακολούθηση φροντιστηρίων και τη συμμετοχή τους σε εργαστήρια με στόχο την καλύτερη κατανόηση και επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, το περιεχόμενο των μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα τους, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετά το πέρας αυτών, οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του/της.

Με απόφαση της 6ης Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στις 9/11/2022 ορίστηκαν ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

  • Καθηγητής Δημοσθένης Χέβας- Κατεύθυνση Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Accounting & Finance) -Με ραντεβού κατόπιν συνεννοήσεως με ηλεκτρονική αλληλογραφία
  • Καθηγητής Σπύρος Σπύρου - Κατεύθυνση Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Accounting & Finance) - Τετάρτες 11:00-13:00, μετά από συνεννόηση για την ώρα συνάντησης (όποιος φοιτητής/φοιτήτρια θέλει για ώρες γραφείου παρακαλώ να στείλει email να κανονίσουμε την ακριβή ώρα συνάντησης)
  • Καθηγήτρια Αφροδίτη Παπαδάκη - Κατεύθυνση Λογιστικής & Ελεγκτικής (Accounting & Auditing) - Με ραντεβού κατόπιν συνεννοήσεως με ηλεκτρονική αλληλογραφία
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος  - Κατεύθυνση Λογιστικής & Ελεγκτικής (Accounting & Auditing) - Δευτέρες 19:00- 21:00
  • Αν. Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης – Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής, Επενδύσεων και Διαχείρισης Κινδύνων (Finance, Investments & Risk Management) - Τρίτη 28/03 09:00-11:00 (Συστήνεται η προηγούμενη επικοινωνία μέσω email)
  • Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Επίσκοπος – Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής, Επενδύσεων και Διαχείρισης Κινδύνων (Finance, Investments & Risk Management) - Τετάρτη 29/03 16:00-18:00