Περιγραφή Μαθημάτων 2023-2024

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και αρχών λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής: Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές. Αγορές ομολογιών: καμπύλη απόδοσης και αποτίμηση. Αγορές μετοχών. Αγορές χρήματος και Συναλλάγματος. Απόδοση και κίνδυνος. Βασικά στοιχεία αγορών παραγώγων (forward, futures, options, swaps). Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς. Υποδείγματα αποτίμησης αξιογράφων.

Άμεση Φορολογία και Φορολογικός Σχεδιασμός

Το μάθημα ασχολείται με θέματα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται βασικές έννοιες των αναβαλλόμενων φόρων (έξοδο φόρου, τρέχων φόρος και αναβαλλόμενος φόρος) και εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης των. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Νομοθεσίας που αφορούν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια παρουσίαση των μεθόδων τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Στο μάθημα αυτό εξετάζουμε τους τρόπους αξιοποίησης των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις λογιστικές καταστάσεις για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση πίστωσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη χρησιμότητα αλλά και τους περιορισμούς της χρησιμοποίησης στοιχείων από τις λογιστικές καταστάσεις για την αποτίμηση μετοχών και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης

Ανάλυση Δεδομένων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Διαφορικός Λογισμός. Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων. Ολοκληρωτικός Λογισμός. Γραμμική Άλγεβρα. Αρχές θεωρίας πιθανοτήτων. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Περιγραφική στατιστική. Εκτιμητική και έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση παλινδρόμησης. Ανάλυση διακύμανσης.

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ορισμός εταιρικής διακυβέρνησης, ιστορική αναδρομή και εξέλιξη στην έννοια και στο περιεχόμενο, το θεσμικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εσωτερική και εξωτερική πειθαρχία, η σύνθεση, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του ΔΣ και των μελών αυτού, η συσχέτιση της εταιρικής διακυβέρνησης με τις επιδόσεις μιας επιχείρησης (κερδοφορία, αποτελεσματικότητα, αποτίμηση κ.α), επιτροπές αμοιβών, διαχείρισης κινδύνων και επιλογής προσώπων, λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου της επιχείρησης (π.χ. εξαγορές), βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, μελέτη ετήσιων απολογισμών επιχειρήσεων (case studies).

Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

Κίνδυνος και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Αποτελεσματικά Χαρτοφυλάκια και άριστο χαρτοφυλάκιο. Υποδείγματα αποτίμησης χρεογράφων: CAPM, C-CAPM, APT. Στρατηγικές Ενεργητικής και Παθητικής Διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης χαρτοφυλακίων. Διεθνή χαρτοφυλάκια και συναλλαγματικοί κίνδυνοι.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες απόψεις όσον αφορά τη μέτρηση των κινδύνων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικότερα χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες τόσο του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την μέτρηση των κινδύνων αλλά και να εμβαθύνει στις σύγχρονες τεχνικές μέτρησης τους. Έμφαση θα δοθεί στην μέτρηση του κινδύνου Αγοράς και του Πιστωτικού κινδύνου, όπου θα συζητηθούν οι κύριες μέθοδοι μέτρησης τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

Διεθνής Χρηματοδοτική

Τρέχουσα και προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος. Καλυμμένη και ακάλυπτη ισοδυναμία επιτοκίων. Ανταλλαγές νομισμάτων (FX Swaps). Εξισορροπητική κερδοσκοπία. Συμβόλαια δικαιωμάτων σε Συνάλλαγμα. Συμβόλαια Μελλοντικής εκπλήρωσης σε Συνάλλαγμα. Θεωρίες προσδιορισμού τρεχουσών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Μακροοικονομική πολιτική σε ανοικτές οικονομίες. Άριστες Νομισματικές Περιοχές Χρηματοδότηση από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Χαρακτηριστικά Ευρωαγορών. Διεθνής Τραπεζική. Φορολογία Κεφαλαίου από διεθνείς δραστηριότητες.

 Μακροχρηματοοικονομική

Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος παρουσίαση της αλληλεπίδρασης των κεφαλαιαγορών με την πραγματική οικονομία και την άσκηση οικονομικών πολιτικών. Αρχικά το μάθημα παρουσιάζει τις θεμελιώδεις μακροοικονομικές έννοιες, δίνοντας έμφαση στα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής. Το μάθημα έπειτα εισέρχεται σε πιο προχωρημένα θέματα, όπως η άσκηση μη-συμβατικής νομισματικής πολιτικής και η επίδραση των τριβών στην πραγματική οικονομία.

Διοικητική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος της Διοικητικής Λογιστικής είναι η σε βάθος εξέταση θεμάτων που άπτονται της χρήσης λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων   για τον προγραμματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο βραχυχρόνιο και το μακροχρόνιο διάστημα, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης.

Έλεγχος, Πρόληψη και Εντοπισμός Απάτης

Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις διάφορες μορφές απάτης, που μπορεί να λάβουν χώρα σε μια επιχείρηση. Για κάθε μορφή απάτης, οι φοιτητές επιλύουν μελέτες περίπτωσης και εξετάζουν τις προληπτικές και εντοπιστικές δικλίδες που μπορεί να υιοθετήσει η διοίκηση της επιχείρησης για να την αντιμετωπίσει.

Ελεγκτική

Στο μάθημα αυτό αναλύεται ο ρόλος των ελεγκτών σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρές επιχειρηματικές μονάδες. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: το υπόδειγμα του ελεγκτικού κινδύνου, το υπόδειγμα του επιχειρηματικού κινδύνου, μεθόδους δειγματοληπτικού ελέγχου, πρότυπα ελεγκτικής εργασίας και επαγγελματικής ηθικής, και μελέτες περιπτώσεων.

Έμμεση Φορολογία

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση θεμάτων φορολόγησης με έμμεση καταβολή των φορολογικών εισφορών. Ειδικότερα η έμμεση φορολόγηση αναλύεται στους έμμεσους φόρους, οι οποίοι εισπράττονται από όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως εισοδήματος και άλλων κριτηρίων. Παρουσιάζεται η μέθοδος άντλησης φορολογικών εσόδων σε περιπτώσεις που δεν είναι αυτό εφικτό ή εύκολο μέσω των κλιμάκων της άμεσης και ειδικότερα σε περιόδους κρίσης. Τέτοιες κατηγορίες έμμεσης φορολόγησης που αναλύονται είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τα τέλη χαρτοσήμου και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά τα λογιστικά θέματα που δημιουργούν οι επιχειρηματικές συνενώσεις και ειδικότερα τη λογιστική αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων ή της απορρόφησης μίας επιχείρησης από μία άλλη, την κατάρτιση των ενοποιημένων καταστάσεων ενός ομίλου επιχειρήσεων και την απομείωση μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμιακών Ροών. Η ύλη του μαθήματος αναπτύσσεται με αναφορά τόσο στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσο και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές λογιστικού χειρισμού των επιχειρηματικών συνενώσεων.

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τραπεζών

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής: Ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου, ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών, ίδρυση και λειτουργία τραπεζών, κανόνες χρηματοδότησης, τραπεζικές συναλλαγές, εποπτεία Διεθνούς Τραπεζικής, Επιτροπή Βασιλείας, σύστημα εγγύησης καταθέσεων, δανειστής ύστατης προσφυγής, ειδικές μορφές πιστωτικών ιδρυμάτων, μηχανισμοί εποπτείας, συστήματα εσωτερικού ελέγχου, μορφολογία και διαχείριση κινδύνων, διαφάνεια τραπεζικών συναλλαγών και κυρώσεις, εταιρική διακυβέρνηση τραπεζών, CAMELS Ratings, Ρύθμιση/Απορρύθμιση, αναδόμηση ρυθμιστικού πλαισίου.

Θέματα Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Το μάθημα πραγματεύεται το πώς οι επιστήμες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συνδράμουν στις σύγχρονες απαιτήσεις των κοινωνιών για αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των αλλαγών είναι η τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα να μην υπονομεύει αφενός τις ανάγκες των σύγχρονων και επόμενων γενεών για ένα βιώσιμο και ασφαλές φυσικό περιβάλλον, αφετέρου τη διασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Ως βασική παράμετρος και όχημα αυτών των αλλαγών λογίζεται η διακυβέρνηση και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσταστο κομμάτι της Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων. Το μάθημα αρχικά θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται η σύγχρονη επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί και προσδιορίζει τους βασικούς μοχλούς πίεσης των επιχειρήσεων προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας [μέτοχοι, άλλοι ενδιαφερόμενοι, νομοθετικοί κανονισμοί]. Έπειτα πραγματεύεται τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη Βιώσιμη Λογιστική και Χρηματοοικονομική [διασφάλιση ποιότητας, σημαντικότητα της πληροφορίας, διαχείριση κινδύνου, βιώσιμες επενδύσεις]. Τέλος, εξετάζει τις τρέχουσες εξελίξεις στο ζήτημα των εκθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και πώς αυτές οι εκθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων.

Λογιστική Κόστους

Αντικείμενο του μαθήματος της Λογιστικής Κόστους είναι οι μέθοδοι μέτρησης και παρακολούθησης, παραδοσιακές και σύγχρονες, του κόστους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως για βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την κοστολόγηση των παραγομένων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Εσωτερικός Έλεγχος

Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη και γραφική τεκμηρίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των πωλήσεων, της προμήθειας πρώτων υλών, της μισθοδοσίας, της κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων και της παραγωγής. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας, που ενσωματώνει η διοίκηση της επιχείρησης στις διαδικασίες της. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με σύγχρονες εξελίξεις στον εσωτερικό έλεγχο, ενώ μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το ελεγκτικό λογισμικό ACL και το πρόγραμμα σχεδίασης Microsoft Office Visio.

Μικροδομή Αγορών, Στρατηγική, Εκτέλεση και Προσομοίωσή Συναλλαγών

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την οργανωτική δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο διενέργειας συναλλαγών των χρηματοοικονομικών αγορών. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής: Τύποι Αγορών (OTC, Χρηματιστηριακές κ.α), Αναφορά στους βασικούς φορείς της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, Μέθοδοι διαπραγμάτευσης (ΧΑΑ, NYSE, Euronext) και μηχανισμοί εκκαθάρισης. Είδη δημοπρασιών και διαδικασία ανακάλυψης της τιμής. Είδη εντολών, η επίδρασή τους στη δυναμική της αγοράς και οι χρήσεις τους. Είδη πληροφορημένων διαπραγματευτών (Value Traders, News Traders, Technical Traders κ.α.) και οι στρατηγικές τους. Ο ρόλος του Ειδικού Διαπραγματευτή (market maker) και οι στρατηγικές του. Θεωρητικά μοντέλα μικροδομής (Garman, Roll, Glosten-Millgrom, Kyle, Amihud - Mendellson).

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με το σύστημα χρηματοδότησης επιχειρήσεων στον κλάδο της ναυτιλίας. Εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του κλάδου σε σχέση με τις γενικές χρηματοοικονομικές αρχές, ενώ αναλύονται κάποιες βασικές αρχές των οικονομικών που διέπουν τον κλάδο και που είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται. Έτσι, αναλύονται, μεταξύ άλλων, θέματα όπως τα οικονομικά της Ναυτιλίας, η σφαιρικότητα και η διεθνής φύση του κλάδου, η κυκλικότητα των αγορών, οι επενδυτικές αποφάσεις, οι τρόποι χρηματοδότησης και η διαχείριση κινδύνων.

Οπτικοποίηση Δεδομένων με εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυίας

Η ανάλυση των δεδομένων μεγάλου όγκου αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, Αναλύοντας δεδομένα μεγάλου όγκου, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών προβλημάτων και να οδηγηθούν στη λήψη σωστότερων και ακριβέστερων κρίσιμων αποφάσεων. Τα σύγχρονα εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυίας που χρησιμοποιούνται για την οπτικοποίηση δεδομένων μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον έγκαιρο εντοπισμό και στην ορθότερη χρήση της πληροφορίας που εμπεριέχεται στα δεδομένα μεγάλου όγκου. Το μάθημα έχει διττό στόχο:

α) να εξοπλίσει τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση και τις βασικές αρχές του of visual data communication και,

β) να τους εκπαιδεύσει πάνω στη χρήση της εφαρμογής Microsoft Power BI για τη δημιουργία διαδραστικών data-visualization αναφορών.

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει ειδικά θέματα στο χώρο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Θα καλυφθούν θέματα όπως: Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, Forfaiting, Λειτουργική και Χρηματοδοτική Μίσθωση, Καινοτομικό Κεφάλαιο, Χρηματοδότηση Έργων, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Μετατρέψιμα Ομόλογα, Τιτλοποίηση απαιτήσεων

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Τα Χρηματοοικονομικά της Συμπεριφοράς (Behavioral Finance) αποτελούν μια νέα θεώρηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης η οποία λαμβάνει υπόψη τους ψυχολογικούς παράγοντες αλλά και τους ανθρώπινους κανόνες συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Το μάθημα σκοπεύει να συζητήσει και να αναλύσει τα συμπεράσματα της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι διαλέξεις θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα: Μεροληψία Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και Ορθολογισμός. Τα όρια του Arbitrage. Ψυχολογία και Υποδειγματοποίηση της Μεροληψίας της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς. Συμπεριφορά Επενδυτή. Ο γρίφος του Πριμ των Μετοχών (Equity Premium Puzzle). Χρηματιστηριακά Φαινόμενα και Ορθολογικές ή Συμπεριφορικές Εξηγήσεις. Μικροδομή Αγορών και Ορθολογισμός. Ανθρώπινη Συμπεριφορά και Χρηματοοικονομικά της επιχείρησης.

Τραπεζική

Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Σύστημα. Λειτουργίες των εμπορικών τραπεζών. Τράπεζες επενδύσεων. Βιομηχανική οργάνωση του τραπεζικού συστήματος: Διαφοροποίηση προϊόντος και γεωγραφική επέκταση. Μέτρηση αποδοτικότητας και αξιολόγηση τραπεζών. Το νέο τραπεζικό περιβάλλον και διεθνοποίηση των τραπεζικών εργασιών. Διοίκηση Τραπεζών: Έκθεση και διαχείριση επιτοκιακού, πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου. Κανόνες Κεφαλαιακής επάρκειας και επίπτωση στη διοίκηση των Τραπεζών.

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική με Python

Η Python είναι ένα ευρέως διαδεδομένο υπολογιστικό πακέτο που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής επιστήμης που απαιτούν σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες για την χρήση της Python στην λύση σύνθετων χρηματοοικονομικών υπολογιστικών προβλημάτων. Το μάθημα διδάσκει πώς γράφεται ένα πρόγραμμα στην Python που περιλαμβάνει από απλούς αλγεβρικούς υπολογισμούς μέχρι εξελιγμένα εργαλεία της γλώσσας προγραμματισμού. Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών εφαρμογών όπως τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων, τη διαχείριση δεδομένων, την αποτίμηση και αντιστάθμιση παραγώγων προϊόντων και τη διαχείριση κινδύνων. 

Φορολογία Κεφαλαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της φορολογίας κεφαλαίου στην Ελλάδα όπως αυτή εξελίσσεται εντός του διεθνούς φορολογικού πλαισίου. Αναλύονται τα διαφορετικά είδη φόρων επί του κεφαλαίου τόσο σε επίπεδο κατοχής όσο και σε επίπεδο χρήσης και συναλλαγής. Ειδικότερα, αναλύονται διεξοδικά: Φόρος Κατοχής Ακίνητης Περιουσίας, Φόρος Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας, Φόρος Εισοδήματος-Φορολογία Κεφαλαίου, Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, Εισφορά Ν. 128/1975, Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών. Τέλος, ενόψει της εισαγωγής του περιουσιολογίου και ενδεχομένως φόρου επί της περιουσίας (Wealth Tax) παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης καθώς τα σχετικά στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στις αντίστοιχες δηλώσεις.

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοοικονομικής Παρουσίασης. Γίνεται παρουσίαση των Λογιστικών Καταστάσεων. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Έσοδα, Κατασκευαστικά Συμβόλαια. Ενσώματα Πάγια, Απομείωση Παγίων. Ασώματα Πάγια. Μισθώσεις. Αποθέματα– απαιτήσεις. Χρηματοδοτικά εργαλεία.

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Το μάθημα έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει στον φοιτητή το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τους κανόνες αναγνώρισης και μέτρησης των εσόδων και τους κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού (Ενσώματο Πάγιο Ενεργητικό, Ασώματο Πάγιο Ενεργητικό και Αποθέματα). Η παρουσίαση των παραπάνω γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις τόσο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όσο και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Χρηματοοικονομική Λογιστική II

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος εξέταση θεμάτων που αφορούν την αναγνώριση, αποκάλυψη και αποτίμηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, των λογιστικών τεχνικών για την απεικόνιση εταιρικών μετασχηματισμών και την αποτίμηση αυτών καθώς και λογιστικά θέματα μεγάλων επιχειρήσεων.

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Λογιστική και Αποτίμηση

Το μάθημα θα καλύψει θέματα λογιστικής αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών εργαλείων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τα χρηματοοικοικονομικά εργαλεία που θα καλυφθούν θα είναι τόσο επενδυτικά στοιχεία όσο και στοιχεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα καλυφθούν θέματα λογιστικής αντιμετώπισης των τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου.

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Εξετάζονται οι αποφάσεις των εταιρειών σχετικά με τον προγραμματισμό επενδύσεων κεφαλαίου καθώς και με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών. Αναλύονται θέματα όπως τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων, στοιχεία κινδύνου-απόδοσης και αποτελεσματικότητα αγοράς, κόστος κεφαλαίου, αξιολόγηση μετοχών και χρέους, πραγματικά δικαιώματα, βέλτιστη κεφαλαιακή δομή, μερισματική πολιτική των εταιρειών.

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας. Σκοπός αυτού του επιστημονικού πεδίου είναι η μοντελοποίηση των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών, όπως για παράδειγμα, τιμές, αποδόσεις, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα μελετάει το υπόδειγμα παλινδρόμησης και τις εφαρμογές αυτού στη Χρηματοοικονομική καθώς και τη μοντελοποίηση μονοδιάστατων χρονολογικών σειρών με αυτοπαλινδρομικά υποδείγματα και υποδείγματα κινητού μέσου. Εξετάζει επίσης υποδείγματα χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας (ARCH – GARCH), διανυσματικά αυτοπαλινδρομικά υποδείγματα (VAR) και υποδείγματα συνολοκλήρωσης. Όλα τα παραπάνω εργαλεία μελετώνται με τη χρήση πραγματικών χρηματοοικονομικών δεδομένων και κατάλληλων υπολογιστικών πακέτων. 

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Το μάθημα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα. Αγορές Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Προθεσμιακών Συμβολαίων – Αποτίμηση και Στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνων. Συμφωνίες Ανταλλαγής απαιτήσεων – Εμπειρικές εφαρμογές και μέθοδοι αποτίμησης. Αγορές Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Μηχανισμοί και Θεμελιώδη αξιώματα. Στρατηγικές τοποθετήσεων στις αγορές δικαιωμάτων – αξιοποίηση συνθετικών θέσεων δικαιωμάτων. Αποτίμηση δικαιωμάτων – αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι. Προχωρημένες μέθοδοι αποτίμησης και ‘Εξωτικά’ δικαιώματα. 

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Μηχανική Μάθηση

O σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Καταρχήν, εισάγει το φοιτητή στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech), εξετάζοντας τον ρόλο της τεχνολογίας blockchain, της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνικών «μεγάλων δεδομένων» (big data) και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Επιπλέον, το μάθημα εισάγει το φοιτητή και στις βασικές μεθόδους μηχανικής μάθησης που βρίσκουν εφαρμογή στο ευρύτερο πεδίο της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, καλύπτει δημοφιλείς μεθοδολογίες κατηγοριοποίησης (K-means, Support Vector Machine, naive Bayes classifier, random forests), και μεθόδους γενικευμένης παλινδρόμησης (Ridge, LASSO, LARS). Στη συνέχεια θα επικεντρώνεται στις βασικές κατηγορίες Νευρωνικών Δικτύων (Multilayer Perceptrons, Convolutional NNs, Recurrent NNs, Self-Organized Maps, Kernel Networks). Το μάθημα επίσης θα αναδείξει χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτών των μεθόδων στη Χρηματοοικονομική (credit-scoring, αλγοριθμικό trading, διαχείριση χαρτοφυλακίου, εντοπισμός απάτης). Ο στόχος είναι να μπορεί ο φοιτητής να εξοικειωθεί με αυτές τις τεχνικές εννοιολογικά, αλλά και να είναι σε θέση να δημιουργήσει/κατανοήσει απλές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα python που υπάρχουν ελεύθερες στο διαδίκτυο για εκπαιδευτική χρήση.

Ψηφιακές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Αναφορών

Με την  ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών αναφορών, οι πληροφορίες σε αυτές τις εκθέσεις γίνονται αναγνώσιμες από μηχανήματα, επιτρέποντας στους επενδυτές να εξάγουν, να συγκρίνουν και να αναλύουν πιο αποτελεσματικά τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη, εξαγωγή πληροφοριών  και κατανόηση της λειτουργίας των  ψηφιακών χρηματοοικονομικών αναφορών.  Επίσης η κατανόηση ενός συστήματος ψηφιακής ταξινόμησης , το οποίο  είναι ένα σύστημα ταξινόμησης και δόμησης σημείων δεδομένων με τρόπο που κάνει τα δεδομένα αναγνώσιμα από μηχανή

Μεταπτυχιακή Εργασία/Διπλωματική

Προκειμένου όπως του ανατεθεί η διπλωματική εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται σε παρακολούθηση Σεμιναρίου Ερευνητικών Μεθόδων για την Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, το οποίο προσφέρεται κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου και της θερινής περιόδου. Για τους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Η επιτυχής περάτωση του σεμιναρίου είναι προαπαιτούμενη για την εκκίνηση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.