Ερευνητικά Προγράμματα

Μια από τις σημαντικές δράσεις του B.C.Lab είναι η συμμετοχή των μελών του σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται είτε από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους. Έτσι, το εργαστήριο διασφαλίζει ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνογνωσίας. Επίσης, με τον τρόπο αυτό το εργαστήριο επιτυγχάνει να συμμετέχει στη διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στο γνωστικό αντικείμενο της επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος:

Ευρωπαϊκά Προγγράματα Εθνικά Προγγράματα