Δίδακτρα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.200€ [τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ] και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος [Πλήρους και Μερικής Φοίτησης].


  • Aπαλλαγή τελών φοίτησης

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-2022).

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις απαλλαγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες εδώ.