Μαθήματα


Υποχρεωτικά μαθήματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση επιχειρηματικών αποφάσεων. Αρχικά θα μελετήσουμε τις αρχές της μικροοικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της προσφοράς και ζήτησης, του κόστους και των διαφορετικών δομών αγοράς. Θα εξετάσουμε την συμπεριφορά μεμονωμένων επιχειρήσεων σε διαφορετικές αγορές, δίνοντας έμφαση στην ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων σε αγορές με ατελή ανταγωνισμό. Θα εξετάσουμε επίσης τα κίνητρα και τις επιδράσεις συχνών επιχειρηματικών πρακτικών όπως οι συγχωνεύσεις & εξαγορές και τα καρτέλ. Θα αναλύσουμε μια σειρά πραγματικών υποθέσεων (case studies). Τo μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν διάφορες αγορές καθώς και με τον τρόπο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η δομή του μαθήματος θα είναι η εξής: 1. Βασικά Οικονομικά Εργαλεία. 2. Αποφάσεις σε Τέλεια Ανταγωνιστικές Αγορές. 3. Αποφάσεις σε Μονοπωλιακές Αγορές. 4. Αποφάσεις σε Ολιγοπωλιακές Αγορές. 5. Επιχειρηματικές Πρακτικές: Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Καρτέλ, Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο της ενέργειας: (Πολιτική της Ε.Ε. για την ενέργεια, Ενεργειακή Στρατηγική, Ενεργειακή Ένωση, ενεργειακές αγορές, προστασία καταναλωτών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορυκτά καύσιμα, πυρηνική ενέργεια, ενεργειακή αποδοτικότητα, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, δίκτυα και διασυνδέσεις, περιβάλλον, έρευνα και καινοτομία). Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου: (νομοθεσία, διαχωρισμός προμήθειας και διανομής, ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Ρυθμιστικών Αρχών, διασυνοριακή συνεργασία των συστημάτων μεταφοράς, αυξημένη διαφάνεια στις αγορές λιανικής). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κανονιστικό πλαίσιο και ρυθμίσεις, ανάπτυξη έργων). Ορυκτά Καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης). Τα θεσμικά όργανα για την Ενέργεια στην Ελλάδα και στην Ε.Ε: (Οι διοικητικές υπηρεσίες της Ενέργειας στην Ελλάδα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας). Έννομη προστασία στις ενεργειακές αγορές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εννοιών και των εφαρμογών των οικονομικών της ενέργειας,  με εισαγωγή στην οικονομική θεωρία της ενέργειας και των φυσικών πόρων και ανάλυση της ζήτησης (ατομικής και βιομηχανικής) και της προσφοράς ενέργειας. Αναλύονται ειδικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών αγορών όπως: τάση προς συγκέντρωση της αγοράς, αναποτελεσματικότητα, σχηματισμός καρτέλ και κατακερματισμός, η  αρχή του Hotelling, και ο σχεδιασμός οικονομικής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Εξετάζεται επίσης το ενεργειακό μίγμα της Ελληνικής οικονομίας και η εθνική ενεργειακή πολιτική, σε σχέση με τους  στόχους της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και τις διεθνείς τάσεις, καθώς και η σχέση μεταξύ της χάραξης ενεργειακής πολιτικής και της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης όπως ορίζεται και επιτυγχάνεται από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (United Nations Sustainable Development Goals). Τέλος, το μάθημα εξετάζει από οικονομική σκοπιά τη σημασία της τεχνολογικής καινοτομίας και της ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Για την καλλίτερη κατανόηση των εννοιών και των εφαρμογών το μάθημα θα εμπλουτιστεί  αντλώντας από μελέτες περιπτώσεων και πρακτικές από τα τρέχοντα και τα προηγούμενα ερευνητικά έργα του εργαστηρίου Έρευνας στην Κοινωνικό-Οικονομική Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSSES)  του ΟΠΑ, καθώς και από την πλατφόρμα καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή (EITClimateKIC) η οποία καλύπτει τον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό χώρο.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

Δεσπόζουσα θέση και μορφές κατάχρησης κατά το άρθρο 102 ΣΛΕΕ (καταχρηστικές τιμολογιακές πρακτικές-ρήτρες αποκλειστικότητας-Tying & Bundling - άρνηση συναλλαγής - καταχρηστική εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας) - Νόθευση ανταγωνισμού και κρατικά μέτρα - Άρθρο 106 ΣΛΕΕ και αγορά ενέργειας - Εφαρμογές των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας (101/102 ΣΛΕΕ/έλεγχος mergers) - Κρατικές ενισχύσεις (Έννοια και διαδικασία ελέγχου) - Εσωτερική Αγορά ενέργειας - Απελευθέρωση και Ρύθμιση αγοράς ενέργειας (Έκταση απελευθέρωσης – Αδειοδότηση - Διασφάλιση ΥΓΟΣ - Πρόσβαση στα δίκτυα - Αρμοδιότητες Ρυθμιστικής Αρχής) - Ενωσιακό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στην αγορά ενέργειας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Θεματικές Ενότητες:  Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων σε επίπεδο επιχείρησης και εθνικής οικονομίας, Τρόποι εφαρμογής τους, Επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια: ανανεώσιμες πηγές, μεταφορά ενεργειακών πόρων, μεγάλες υποδομές, Μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλυση οφέλους-κόστους επενδυτικών προγραμμάτων: Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων, Αξιολόγηση σε επίπεδο επιχείρησης και εθνικής οικονομίας – χρηματοοικονομική, οικονομική και κοινωνική ανάλυση – και ποσοτική και ποιοτική διαχείριση κινδύνου, Εφαρμογή της μεθοδολογίας σε επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συμμόρφωση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο ενέργειας (Κώδικες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) - Συμμόρφωση και εταιρική διακυβέρνηση - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και Ν.2472/1997 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) - Εποπτικοί φορείς (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) - Το πρόγραμμα συμμόρφωσης (συμμόρφωση ανά επιχειρησιακό τομέα, δομή προγράμματος και εκθέσεις συμμόρφωσης) - Κώδικας δεοντολογίας και κανόνες επιχειρησιακής ηθικής - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επίτευξη συμμόρφωσης (εταιρική οργάνωση, αρμοδιότητες υπεύθυνου συμμόρφωσης, εφαρμογή εποπτικών πληροφοριακών συστημάτων). 


Μαθήματα επιλογής (ενδεικτική λίστα):  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Γενική θεωρία: εξέλιξη του διεθνούς δικαίου-Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου (το κράτος, οι διεθνείς οργανισμοί, το άτομο)-Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου-Πηγές (έθιμο, διεθνείς συνθήκες, ιεραρχία)-Υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη-ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο. Διπλωματικό Δίκαιο: Διπλωματικές αποστολές, προνόμια, προξενικές σχέσεις, διπλωματική προστασία. Διεθνές ενεργειακό δίκαιο: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες για την ενέργεια (Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, διεθνές εμπόριο ενέργειας, Χάρτης Ενέργειας).

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος. Το δικαίωμα στο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση. Η περιβαλλοντική ευθύνη. Η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» και η Οδηγία 2004/35/ΕΚ. Πρόληψη και προφύλαξη από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η προστασία του περιβάλλοντος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έννομη προστασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η αξίωση αποζημίωσης για περιβαλλοντικές βλάβες. Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι περιβαλλοντικές αρμοδιότητες της. Τα νομικά ζητήματα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξαντλήσιμοι και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Ιστορικές εξελίξεις και υποδείγματα δυναμικής συμπεριφοράς. Ελεύθερη πρόσβαση και μορφές οργάνωσης αγοράς. Βέλτιστη διαχείριση και ρυθμιστικές πολιτικές. Εξωτερικότητες και περιβαλλοντική πολιτική, φόροι, εμπορεύσιμες άδειες ρύπων, το Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων Αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών. Συνολική οικονομική αξία, αξίες χρήσης και μη-χρήσης,. Μέθοδοι αποτίμησης:  Αποκαλυπτόμενες προτιμήσεις  και υποκατάστατες ή υπάρχουσες αγορές. Δηλούμενες προτιμήσεις και υποθετικές αγορές. Εισαγωγή σε ποσοτικές μεθόδους αποτίμησης. Αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών και αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης, και των μελλοντικών τάσεων, στην αειφόρο ανάπτυξη και την εταιρική διακυβέρνηση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης και των εταιρικών εργαλείων για την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στη λειτουργία τους. Το μάθημα εξετάζει θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, την αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με το περιβάλλον και τη λήψη αποφάσεων σύμφωνες με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, θέματα περιβαλλοντικής οικονομικής και πολιτικής και την εφαρμογή σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων για την κατασκευή επιχειρηματικών μοντέλων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το μάθημα εξετάζει επίσης συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης καθώς και ζητήματα  διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής διακυβέρνησης και θεσμών με έμφαση στην αειφορία και την κλιματική αλλαγή.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό θα εξετάσει την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση στην μεταβαλλόμενη δομή της οικονομικής ισχύος, και των κεφαλαιακών και εμπορικών ροών μεταξύ των μεγαλύτερων εθνικών οικονομιών και περιφερειακών ενώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των ανισορροπιών στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, στην εξέλιξη της διεθνούς επενδυτικής θέσης των χωρών, και  στο φαινόμενο της διάσπασης της παγκόσμιας παραγωγικής αλυσίδας ως εγγενές συστατικό της παγκοσμιοποίησης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης (πρόταση Κανονισμού COM (2016) 759, προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προώθηση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας) - Ανάλυση του πλαισίου πολιτικής και των επιδιωκόμενων στόχων για το 2030 (40% μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 27% μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση, 27% εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση των διασυνδέσεων κατά 15%) -  Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια (Ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2014/0330) - Δέσμη μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους" (Οδηγία 2018/844/ΕΚ, νομοθετικές προτάσεις για τις ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, αγορές ηλεκτρισμού, διακυβέρνηση της Ε.Ε., Ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ενέργειας)  - Ασφάλεια σε όλους τους ενεργειακούς τομείς της Ε.Ε. (υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ, λειτουργία υπεράκτιων πλατφόρμων πετρελαίου και φυσικού αερίου).

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Νομικό πλαίσιο διεθνών εμπορικών συναλλαγών του Π.Ο.Ε (Θεμελιώδεις αρχές για το διεθνές εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, GATT, GATS, TRIP’s- Συμφωνία για τα επενδυτικά μέτρα στο τομέα του εμπορίου, TRIMs)- Γενικός Μηχανισμός επίλυσης διακρατικών εμπορικών-οικονομικών διαφορών του ΠΟΕ (Παραδείγματα εφαρμογής) - Έλεγχος Dumping και επιδοτήσεων- Διεθνές πλαίσιο προστασίας των αλλοδαπών επενδύσεων (Διμερείς και Πολυμερείς Συνθήκες, Συμφωνίες ΕΕ με τρίτες χώρες)- Χάρτης Ενέργειας (ECT)- Αρχές προστασίας των αλλοδαπών επενδύσεων (εθνική μεταχείριση/ δίκαιη και ίση μεταχείριση/ εγγυήσεις κατά της απαλλοτρίωσης/ πλήρης προστασία και ασφάλεια /ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων)-Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και μεταξύ κρατών και αλλοδαπών επενδυτών– Συστήματα διαιτησίας- Παραδείγματα εφαρμογής του Χάρτη Ενέργειας σε επενδυτικές διαφορές  (στις ενδοενωσιακές σχέσεις κρατών μελών με επενδυτές άλλων κρατών μελών και στις σχέσεις της Ένωσης ή/και κρατών μελών με επενδυτές τρίτων χωρών) - Καθεστώς και προοπτικές της Διεθνούς Επενδυτικής Διαιτησίας στην ενωσιακή έννομη τάξη.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση, μέσω μιας κριτικής προσέγγισης, των βασικών παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με θέματα ενεργειακής πολιτικής και περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του μαθήματος αξιολογούνται υφιστάμενα μοντέλα ενεργειακής πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και οι στρατηγικές τοποθετήσεις του κλάδου ενέργειας απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις και κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, οι φοιτητές εκτίθενται στις διαδικασίες του δημόσιου διαλόγου για θέματα εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση της σχέσης μεταξύ ενέργειας, οικονομίας και περιβαλλοντικών πόρων και στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση της σε ολοκληρωμένα υποδείγματα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία των φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στους περιβαλλοντικούς πόρους, την μοντελοποίηση των σχέσεων μεταξύ περιβάλλοντος, οικονομίας και ενέργειας.  Το μάθημα αναλύει ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στη μοντελοποίηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα υποστηρίζοντας επιχειρήματα για την επίλυση περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων. Το μάθημα εξετάζει υποδείγματα γενικής και μερικής ισορροπίας, τη μοντελοποίηση των παραγωγικών συντελεστών, της αγοράς ενέργειας και εργασίας σε δυναμικά υποδείγματα, ζητήματα μοντελοποίησης ενδογενούς ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου. Ειδικά θέματα αφορούν κατασκευή και ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής και δομικών μεταβολών στο σύστημα ενέργειας, οικονομίας και περιβάλλοντος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Το μάθημα παρουσιάζει θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό ενεργειακών αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλύονται, α) ο συντονισμός και η τιμολογιακή ρύθμιση όταν οι κλάδοι λειτουργούσαν ως καθετοποιημένα μονοπώλια, β) η διαδικασία της απελευθέρωσης των αγορών αυτών, γ) ο σχεδιασμός εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης των αγορών που συναποτελούν αυτούς τους κλάδους, και δ) θέματα παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΩ).

Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους:

  • Περίοδος Α: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
  • Περίοδος Β: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 
  • Περίοδος Γ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

*Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί τον Σεπτέμβριο του νέου ακαδ. έτους.