Υποψήφιοι Διδάκτορες

Διατριβές σε Εξέλιξη

Α/Α Επίθετο Όνομα Θέμα
1 Γκαϊντατζής Αθανάσιος A Neuromarketing investigation of the Impact of Environmental Stimuli on Consumer Behavior (Μια Νευρομάρκετινγκ Έρευνα στις Επιπτώσεις των Περιβαλλοντικών Ερεθισμάτων στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή)
2 Ζωγράφου Ειρήνη Human Resources Management in Tourism SMEs (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Μικρομεσαίες  Τουριστικές Επιχειρήσεις)
3 Κυριακόπουλος Νικόλαος An empirical investigation into product rollover decisions: Evidence froma the UK (Εμπειρική διερεύνηση των αποφάσεων αντικατάστασης προϊόντος: Ευρήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο).
4 Λαζανάκη Βέρα Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στο Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου (Antecedents and Consequences of Interpersona conflict at workplace: a diary study)
5 Μαυράκη Ευαγγελία-Ζωή Exploring the integration success  of a merger: a longitudinal case study (Εξερευνώντας την επιτυχία ενσωμάτωσης μίας συγχώνευσης: μία διαχρονική μελέτη περίπτωσης)
6 Μεταξάς Αναγνώστης-Αλέξανδρος Η Αξία και η Αποτίμηση της Μάρκας: Σημασία, Καταλληλότητα και Επίδραση στην Αξία της Επιχείρησης (Brand Equity and Valuation: Relevance, Suitability and Effect)
7 Μπαλτάς Αλέξανδρος Applied Artificial Intelligence for the Optimisation of Freight Transprtation and Product Distribution Networks (Εφαμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση Εμπορευματικών Μεταφορών και Δικτύων Διανομής Προϊόντων)
8 Μπλίκα Παρασκευή-Αικατερίνη How top management team influence the adoption and implementation of HR practices (Η επιρροή του top management team στην υιοθέτηση και εφαρμογή των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού).
9 Ντζουμανίκα Παρασκευή E-Servicescapes and the Customer Experience: Antecedents and Consequences (Το Ηλεκτρονικό Περιβάλλον της Υπηρεσίας και η Εμπειρία Πελάτη: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Συνέπειες)
10 Παπαδημητρίου Ευαγγελία How Green Strategies Influence Innovation Performance: The Moderating Role of Absorptive Capacity and Managerial Cognition ("Πώς επηρεάζουν οι Πράσινες Στρατηγικές την Απόδοση Καινοτομίας: Ο ρόλος της ικανότητας απορρόφησης και η διαχειριστική λειτουργία")
11 Παυλάκου Ευγενία Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εκπαίδευση στις Συμποριφορικές Δεξιότητες (The Positive Organizational Behavior and the Education in Behavioural Skills)
12 Σαμπάνης Σωτήριος Συμπεριφορική Τιμολόγηση στον Κλάδο των Υπηρεσιών (Behavioral Pricing in the Services Sector)
13 Σάρδη Πολυξένη Η Επίδραση της Ανθεκτικότητας στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή (The Impact of Resilience in Consumer Behavior)
14 Ταμιωλάκης Γεώργιος Η συμπεριφορά αναζήτησης κύρους υπό το πρίσμα της εξελικτικής ψυχολογίας (Status-seeking behavior via an evolutionary framework)
15 Τσαχάλη Μαρήλια Collective Learning Processes as a Means for Developing Sense of Coherence ("Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής")
16 Χαντζή Αναστασία-Κλεό The role of High-Quality Connections (HQC) in creating Team Resilience and Performance (Η συμβολή των υψηλής ποιότητας συνδέσεων στη δημιουργία ανθεκτικότητας και υψηλής απόδοσης στην ομάδα)
17 Χουσμεκερίδου Ραφαηλία-Φωτεινή HR Analytics, Operational Performance and Business Outcomes (Ανάλυση των Δεικτών Μέτρησης, Λειτουργική Απόδοση και Επιχειρηματικά Αποτελέσματα)