Υποψήφιοι Διδάκτορες

Διατριβές σε Εξέλιξη

Διδακτορικός  Φοιτητής Θέμα Διατριβής
Ευαγγελάτος  Ανδρέας Μελέτη της συμπεριφοράς των αποκρινόμενων σε έρευνες με τη χρήση ερωτηματολογίων.
Καρλή Μαρίνα «Η μέτρηση της επίδρασης της μεταφοράς της μάθησης στις αλλαγές της εργασιακής συμπεριφοράς, μέσω των τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων» (“Measuring the impact of learning transfer on employees' work behavior changes using Situational Judgment Tests”)
Κοντοπούλου Βασιλική Ερευνώντας την Επιδεικτική Κατανάλωση μέσα από την προσέγγιση της Εξελικτικής Ψυχολογίας
Κόντος Παναγιώτης Μελέτη του ρόλου της προσωπικότητας, του μεγέθους του οργανισμού και των Developmental & Empowerment Climates στην Οργανωσιακή Ταυτοποίηση και των επιδράσεων της τελευταίας στη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων
Κοττίκα Ευθυμία Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του μικρομεσαίου επιχειρηματία, των επιχειρηματικών πρακτικών του και του προσανατολισμού στο μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης
Κοττίκας Κωνσταντίνος Στρατηγικές Μάρκετινγκ Ανταπόκρισης στην Αγορά και διαμόρφωσης της Αγοράς ("Exploring Market-Driven and Market-Driving Strategies")
Κούση Σοφία Ευτυχία και Αγορές Εμπειριών: Πλαίσιο Σύνδεσης και Περιοριστικές Συνθήκες ("Happiness and Experiential Purchases: Underlying Processes and Boundary Conditions")
Κυριακόπουλος Νικόλαος Προδιδακτορικό / Προκαταρκτικό Τμήμα
Κύρκα Νικολέττα Σχέσεις τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων: Τι δυναμικές ομάδων αναπτύσσονται και πώς η συνεργασία τους επηρεάζει την απόδοση της επιχείρησης
Λαζανάκη Βέρα Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στο Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου
Λαμπρινάκος Γρηγόριος Συναισθήματα και μετά-γνωστικές διεργασίες. Οι πολλαπλοί ρόλοι του δέους στην επικοινωνία με απώτερο σκοπό την πειθώ ("Emotions and Meta-Cognition. The Multiple Roles of Awe in Persuasive Communication")
Λουκοπούλου Αποστολία Η Καταναλωτική Συμπεριφορά Αναζήτησης Ποικιλίας σε επίπεδο Προϊοντικών Χαρακτηριστικών (Attribute Level Variety-Seeking Behavior)
Λυμπερόπουλος  Δημήτρης Βέλτιστες πρακτικές της λειτουργίας των Δημοσίων Σχέσεων στους Οργανισμούς. Προσδιοριστικοί παράγοντες στις Ελληνικές Επιχειρήσεις.
Μαυράκη Ευαγγελία-Ζωή Προδιδακτορικό / Προκαταρκτικό Τμήμα
Μεταξάς Αναγνώστης-Αλέξανδρος Salespersons Performance: Antecedents and Consequences for Various Types of Salespersons
Ξηρουχάκης Αντώνιος Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Brand ενός Προορισμού
Παλαιολόγος Αναστάσιος Ο ρόλος της (οργανωσιακής) δικαιοσύνης στις HRM πρακτικές, από την οπτική των Κοινωνικών Δικτύων: Η περίπτωση των εργαζομένων και των εθελοντών ("Examining justice on HRM practices from a Social Network Perspective: The case of employees (non-volunteers) and volunteers")
Παρασκευοπούλου Λουϊζα Θετικά και Αρνητικά αποτελέσματα της προσαρμογής της εργασιακής θέσης στα ενδιαφέροντα του εργαζόμενου (job crafting): ο ρόλος των προσωπικών χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων ("The positive and negative outcomes of job crafting: the role of personal and contextual factors")
Πάχος-Φώκιαλης Νικόλαος High Performance Work Systems for an Aging Workforce / Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης για Ώριμους Εργαζόμενους
Πολυπόρτης Αθανάσιος "Λήψη Αποφάσεων και Συναισθήματα: Ψυχολογικές και Νευροψυχολογικές Διαστάσεις Μοντέλων Κρίσεων" ("Decision-Making and Emotions: Regularities and Anomalies in Consequalistic Models of Judgement and Economic Behavior")
Σαμπάνης Σωτήριος Προδιδακτορικό / Προκαταρκτικό Τμήμα
Ταμιωλάκης Γεώργιος Προδιδακτορικό / Προκαταρκτικό Τμήμα
Τρομπέτα Μαρία-Αγγελική Servicescapes: μια Μετα-ανάλυση των Εμπειρικών Στοιχείων (“Servicescapes: A Meta-Analysis of the Empirical Evidence”)