Πιστοποίηση

Με απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) χορηγήθηκε πιστοποίηση στο ΠΠΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, με πενταετή διάρκεια ισχύος (από 29-05-2020 έως 28-05- 2025).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΘΑΑΕ, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).     

Διαβάστε ολόκληρη την Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report) καθώς και την αναθεώρηση της απόφασης πιστοποίησης (10/04/2023).