Διαδικασία Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο, μετά από ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και του Ιδρύματος. 

Η διαδικασία επιλογής είναι συνεχής καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων.