Πιστοποίηση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη έλαβε πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με διάρκεια ισχύος πέντε έτη, από 20.12.2023 έως 19.12.2028.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, βάσει της Έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, έκρινε ότι το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη συμμορφώνεται πλήρως (10/10) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.


Έκθεση Επιτροπής Πιστοποίησης

Απόφαση Πιστοποίησης