Πιστοποίηση του ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη από την ΕΘΑΑΕ με Άριστα 10/10!

Το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη έλαβε πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με τον ανώτατο βαθμό 10/10!

Βάσει της Έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη συμμορφώνεται πλήρως (10/10) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι πέντε έτη, από 20.12.2023 έως 19.12.2028.


Έκθεση Επιτροπής Πιστοποίησης

Απόφαση Πιστοποίησης