Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους/τελειόφοιτους Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ):

  • Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.λπ.)
     
  • Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα, έστω και αν έχει επιλεγεί. Οι εγγραφές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος.

Δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του. 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αποτελούν:

  • Το πρώτο πτυχίο (προέλευση, βαθμός πτυχίου όπως φαίνεται από την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, έτη ολοκλήρωσης σπουδών κλπ)
  • Πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλού [C2/Γ2, C1/Γ1] 
  • Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  • Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κ.λπ.)