Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών θεσπίστηκε με σκοπό να ενημερώνει, συζητά και συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:

  • τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων, ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων,
  • την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις,
  • το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή,
  • τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
  • τη συνέχιση των σπουδών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
  • την επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών,
  • Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ορίστηκε ακαδημαϊκός σύμβουλος σπουδών ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Ελευθέριος Ζαχαριάς.