Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών (σύμβουλος-καθηγητής) είναι το σημείο επαφής για τους φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, τη συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Παρέχει συμβουλευτική και διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., τα προσφερόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις τους.
  • Παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση στην επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας.
  • Παρέχει συμβουλευτική και προτείνει λύσεις, όπου είναι εφικτό, στην περίπτωση δυσκολιών στη μάθηση και την παρακολούθηση μαθημάτων.
  • Ενθαρρύνει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες υποδομές και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα Εργαστήρια, την Βιβλιοθήκη, κλπ.
  • Παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης δράσεων πρακτικής άσκησης και μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και άλλων προγραμμάτων.
  • Συμβουλεύει και κατευθύνει σε θέματα σπουδών και δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης μετά τη λήξη του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τις δραστηριότητες που οργανώνονται στους κόλπους της (π.χ. παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων, εθελοντισμός, κλπ.)
  • Παρέχει υποστήριξη στην περίπτωση που προβλήματα (π.χ. προσωπικά, ακαδημαϊκά, δυσκολίες μάθησης) δημιουργούν εμπόδια και δυσκολίες στις σπουδές και την απόδοση των φοιτητών δίνοντας συμβουλές για την αντιμετώπισή τους ή/και παραπέμποντας τους ενδιαφερόμενους σε άλλες δομές (π.χ. υπηρεσία ψυχικής υγείας, Ιατρείο).

Η Επιτροπή του Προγράμματος ορίζει για κάθε φοιτητή, στην αρχή των σπουδών του, έναν Σύμβουλο Καθηγητή (Tutor) για όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο πρόγραμμα.