Σκοπός

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.

Επιδιώκεται η προετοιμασία:

→για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στοχεύοντας σε σταδιοδρομία σε:

  • Πανεπιστήμια ως μέλη ΔΕΠ
  • Διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα
  • Τράπεζα της Ελλάδος
  • Τμήματα Μελετών εμπορικών τραπεζών

→για σταδιοδρομία ως ανώτερα στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως:

  • Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • Δημόσιους οργανισμούς
  • Υπουργεία
  • Τράπεζες