Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.Τα μαθήματα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 9 το πρωί και 6 το απόγευμα και είναι σχεδόν καθημερινά. Κάθε μάθημα είναι τρίωρης διάρκειας και διδάσκεται μία φορά την εβδομάδα. Σε κάποια μαθήματα προσφέρονται και κάποιες φροντιστηριακές διαλέξεις δίωρης διάρκειας για επίλυση ασκήσεων και κάλυψη αποριών. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα. 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Kατά τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α και Β) οι φοιτητές παρακολουθούν εννέα μαθήματα και κατά το τρίτο (Γ) εξάμηνο εκπονούν διπλωματική εργασία .

Το πρόγραμμα αποδίδει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπαρασκευαστικά (Σεπτέμβριος)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Προπαρασκευαστικό στη Στατιστική για Οικονομολόγους

Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην Οικονομετρία και σε άλλα μαθήματα. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές, πιθανότητες και κατανομές. Μετρο-θεωρητική θεμελίωση της πιθανότητας. Βασικές θεωρητικές κατανομές. Χαρακτηριστική συνάρτηση και ροπογεννήτριες. Κατανομές δειγματοληψίας. Έλεγχος υποθέσεων και εκτίμηση με βάση την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Άλλες μέθοδοι εκτίμησης (μέθοδος των ροπών κλπ). Νόμοι των μεγάλων αριθμών και κεντρικά οριακά θεωρήματα. Παρουσίαση του γραμμικού υποδείγματος με την βοήθεια γραμμικής άλγεβρας. Εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος με τις μεθόδους των ελαχίστων τετραγώνων και μεγίστης πιθανοφάνειας. 

0 ECTS
Προπαρασκευαστικό στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Σκοπός αυτού τού προπαρασκευαστικού μαθήματος είναι να παράσχει το ελάχιστο εκείνο επίπεδο γνώσεων στα Μαθηματικά που είναι απαραίτητο για τους φοιτητές του προγράμματος. Περιλαμβάνει: στοιχεία θεωρίας συνόλων, διανύσματα στο Rn, στοιχεία τοπολογίας στον Ευκλίδειο χώρο, συναρτήσεις και εξισώσεις, γραμμική άλγεβρα και μήτρες, διαφορικό λογισμό, κοιλότητα/οιονεί κοιλότητα και κυρτότητα/οιονεί κυρτότητα συναρτήσεων, βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς, βελτιστοποίηση υπό ισοτικούς περιορισμούς.

0 ECTS

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μικροοικονομική Θεωρία

Preferences and Choice: Rationality, The Weak Axiom of Revealed Preferences.
Consumer Theory: Ordinal preference, Existence of utility representation, the consumer's problem, duality.
Production: the production set, profit maximization, cost minimization.
General Equilibrium: Pareto efficiency, fundamental theorems of welfare economics, existence.
Social Choice Theory: Arrow's Impossibility Theorem, single-peaked theorem, fairness axioms.

7,5 ECTS
 Μακροοικονομική Θεωρία

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση και έρευνα, και η εξοικείωση των σπουδαστών με αυτά, καθώς και με τις χρησιμοποιούμενες αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές.
Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 1. Υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης. 2. Υποδείγματα κατανάλωσης και επενδύσεων. 3. Υποδείγματα της αγοράς χρήματος του επιπέδου τιμών και του πληθωρισμού. 4. Κλασσικά υποδείγματα οικονομικών διακυμάνσεων. 5. Κεϋνσιανά υποδείγματα οικονομικών διακυμάνσεων, ανεργίας και πληθωρισμού.

7,5 ECTS
Οικονομετρία

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με αυστηρό υπόβαθρο οικονομετρικών γνώσεων που θα επιτρέψει την παρακολούθηση επιλεγόμενων μαθημάτων οικονομετρίας, την μελέτη των εμπειρικών άρθρων σε διάφορα πεδία των οικονομικών, και την χρήση υπολογιστικών πακέτων.
Το μάθημα αποτελεί ένα τυπικό πρώτο χειρισμό του γραμμικού υποδείγματος σε προχωρημένο επίπεδο. Καλύπτει την εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος με την μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων, στατιστικές ιδιότητες του εκτιμητή σε μικρά και μεγάλα δείγματα, έλεγχο υποθέσεων, παραβίαση των κλασσικών υποθέσεων και τον εκτιμητή Γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων. Εξετάζονται εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης όπως η Γενικευμένη Μέθοδος Ροπών και η Μέγιστη Πιθανοφάνεια.

7,5 ECTS
 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε βασικές μεθόδους δυναμικής βελτιστοποίησης στα πλαίσια δυναμικών υποδειγμάτων. Η έμφαση δίνεται κατά κύριο λόγο στις μεθόδους λύσης και σε μικρότερο βαθμό σε αυστηρές αποδείξεις.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να συνθέτουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και να εφαρμόζουν τις τεχνικές που έχουν κατακτήσει για να αναλύουν, να αξιολογούν και να επιλύουν δυναμικά υποδείγματα που συναντώνται στην οικονομική επιστήμη.
Περιλαμβάνει τα εξής: Δυναμικά συστήματα σε διακριτό χρόνο. Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτου, δεύτερου και ανώτερου βαθμού. Γραμμικά συστήματα εξισώσεων διαφορών. Δυναμικά συστήματα σε συνεχή χρόνο. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτου, δεύτερου και ανώτερου βαθμού. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Διαγράμματα φάσης. Επίλυση γραμμικών δυναμικών συστημάτων με ορθολογικές προσδοκίες. Δυναμική αριστοποίηση στα πλαίσια δυναμικών υποδειγμάτων σε διακριτό και συνεχή χρόνο. Θεωρία αυτομάτου ελέγχου. Δυναμικός προγραμματισμός.

7,5 ECTS

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εξοικείωση με τις βασικές παιγνιοθεωρητικές έννοιες και αναλυτικά εργαλεία σχετικά με την τιμολόγηση από επιχειρήσεις με δύναμη αγοράς, αβεβαιότητα, και ασυμμετρία πληροφόρησης σε στρατηγικό περιβάλλον.
Μέρος Α: 1. Δομή αγοράς και κοινωνική ευημερία. Από τον τέλειο ανταγωνισμό στο μονοπώλιο και τον ατελή ανταγωνισμό. Άριστη τιμολογιακή πολιτική, ελαστικότητα και μονοπωλιακή
αναποτελεσματικότητα. 2. Βασικές παιγνιοθεωρητικές έννοιες. Εισαγωγή στην ανάλυση στρατηγικής συμπεριφοράς. Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης και παίγνια στρατηγικής (κανονικής) μορφής. 3. Δυναμικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης και παίγνια εκτεταμένης μορφής. Υποπαιγνιακή Τελειότητα. 4. Βασικές εφαρμογές παιγνιοθεωρητικών εννοιών: Θεωρία ολιγοπωλίου και διαπραγματεύσεις. 5. Επαναλαμβανόμενα παίγνια και δημώδες θεώρημα, στρατηγικές εκπυρσοκρότησης και συμπαιγνία.
Μέρος B: 6. Εισαγωγή στα οικονομικά της πληροφόρησης. Ρίσκο, αβεβαιότητα και αναμενόμενη χρησιμότητα. 7. Στατικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης. Μπεϋζιανή Ισορροπία κατά Nash, Αρχή της Αποκάλυψης, Κρυμμένη πληροφόρηση και παίγνια ταυτοποίησης, δημοπρασίες. 8. Δυναμικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης. Διαδοχική και τέλεια μπεϋζιανή ισορροπία. Παίγνια Σηματοδότησης. 9. Κρυμμένη ενέργεια και ηθικός κίνδυνος. Υποδείγματα εντολέα-εντολοδόχου και κινητροδότηση.

6 ECTS
 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η σύγχρονη θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης και των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι, προκειμένου να μελετήσουν τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις και η εξοικείωση με βασικές μεθοδολογίες, θεωρίες και τεχνικές της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: μακροοικονομικά υποδείγματα κλειστής και ανοιχτής οικονομίας, επιπτώσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε υποδείγματα με ατέλειες των αγορών και της οικονομικής πολιτικής.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά δυναμικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και διακυμάνσεων και να αξιολογούν εναλλακτικές επιλογές της μακροοικονομικής πολιτικής.

6 ECTS
Ανάλυση Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Υπολογιστικές Μέθοδοι

Σκοπός του μαθήματος είναι εισάγει τους φοιτητές στις εφαρμοσμένες μεθόδους της οικονομετρίας και την ανάλυση δεδομένων. Το πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει υποδείγματα χρονολογικών σειρών (πχ, (AR, MA, ARIMA) και μεθόδους εκτίμησης και προβλέψεων για αυτά. Επίσης, περιλαμβάνει την πολυμεταβλητή επέκτασή τους (πχ, VAR-SVAR υποδείγματα), καθώς και την ενότητα ολοκλήρωσης-συνολοκλήρωσης χρονολογικών σειρών. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με υποδείγματα μοντελοποίησης της μεταβλητότητας καθώς και τις εφαρμογές τους στη διαχείριση οικονομικών κινδύνων, και την παρουσίαση οικονομετρικών μοντέλων μεγάλου όγκου δεδομένων. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν μάθει να εφαρμόζουν τις πιο πρόσφατες οικονομετρικές τεχνικές και θα έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή τους σε οικονομικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας κατάλληλα λογισμικά.

6 ECTS
Μάθημα επιλογής 1*

επιλογή από λίστα*

6 ECTS
Μάθημα επιλογής 2*

επιλογή από λίστα*

6 ECTS

Γ’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Η διπλωματική εργασία πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής γίνεται από τον φοιτητή σε συνεννόηση και συμφωνία με τον Υπεύθυνο Καθηγητή, ο οποίος επιβλέπει και καθοδηγεί τον φοιτητή στη συγγραφή της. Η διπλωματική βαθμολογείται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο εξεταστές καθηγητές). Ο φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη διπλωματική ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας 

30 ECTS

*λίστα μαθημάτων επιλογής Β' εξαμήνου:
Βιομηχανική Οργάνωση

Στο μάθημα εξετάζονται: Το μοντέλο Cournot και οι εφαρμογές του. Το μοντέλο του αντιπροσωπευτικού καταναλωτή. Μοντέλα οριζόντιας και κάθετης διαφοροποίησης και η ύπαρξη ισορροπίας. Σχεδιασμός μηχανισμών, εμπόδια εισόδου, δυναμική τιμολόγηση σε διαρκή και αποθηκεύσιμα αγαθά, εισαγωγή στην συμπεριφορική βιομηχανική οργάνωση. Εμπειρική εκτίμηση ολιγοπωλιακών υποδειγμάτων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος  είναι:
α) η κατανόηση των συνεπειών του ανταγωνισμού μέσω ποσοτήτων στην ευημερία, τον άριστο αριθμό επιχειρήσεων, την ύπαρξη εξωτερικοτήτων δικτύου  β) η ανάλυση μοντέλων οριζόντιας και κάθετης διαφοροποίησης γ) η βελτίωση αναλυτικής σκέψης, συνδυασμός υποδειγμάτων για την παραγωγή και εξαγωγή νέων αποτελεσμάτων σε θέματα σχεδιασμού μηχανισμών και δυναμικής τιμολόγησης δ) η εμπειρική εκτίμηση προσφοράς και ζήτησης σε ολιγοπωλιακές αγορές.

Χρηματοοικονομική Θεωρία

Το μάθημα αυτό καλύπτει βασικές αρχές και μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με την επιλογή επενδύσεων ή άριστων χαρτοφυλακίων μετοχών, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και παρουσιάζει υποδείγματα αποτίμησης του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων όπως το CAPM ή το ΑΡΤ, αλλά και με δυναμικά υποδείγματα που επιτρέπουν και άλλους κινδύνους εκτός από αυτούς της αγοράς, όπως το υπόδειγμα του Merton. Αυτό γίνεται για την εγχώρια αγορά περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τη διεθνή αγορά. Στη δεύτερη αγορά αναλύεται η επίδραση του συναλλαγματικού κινδύνου στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος, παρουσιάζει βασικά εργαλεία αποτίμησης ομολόγων καθώς και βασικές οικονομικές θεωρίες της καμπύλης των επιτοκίων ή των αποδόσεων ομολόγων διαφορετικής λήξης. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα προσδιορισμού των μακροχρονίων επιτοκίων της αγοράς και του κινδύνου τους, καθώς και τεχνικές αξιολόγησης χαρτοφυλακίων ομολόγων ή μετοχών. Τέλος, το μάθημα παρουσιάζει υποδείγματα αποτίμησης παραγώγων και αναλύει διαφορετικές μεθόδους αντιστάθμισης με βάση αυτά.

Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά

Το μάθημα στοχεύει σε μια εις βάθος κατανόηση της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρητικών χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων και του (πραγματικού) κόσμου της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής. Αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές πτυχές, οι οποίες είναι σημαντικές για την κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν: • Έκθεση των φοιτητών στις οικονομετρικές μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής. • Εξοικείωση φοιτητών με σημαντικά οικονομικά ζητήματα στη χρηματοοικονομική. • Παρουσίαση και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: • πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές οικονομικών δεδομένων, • τον σχεδιασμό εμπειρικών ελέγχων θεωρητικών ζητημάτων, και • να εφαρμόσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού για να αναλύσουν τα δεδομένα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Δημόσια Οικονομική

Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές: (1) να γνωρίζουν τα βασικά υποδείγματα της δημόσια οικονομικής, (2) να είναι σε θέση να ελέγχουν την σχέση θεωρίας και εμπειρικών ευρημάτων και (3) να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις βάσει των (1) και (2) σε υπαρκτά προβλήματα άσκησης οικονομικής πολιτικής.
Το μάθημα εστιάζει στα κίνητρα και τους περιορισμούς των πολιτικών, των γραφειοκρατών και των άλλων φορέων εξουσίας και εξηγεί γιατί γίνονται συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής. Μελετά τα οικονομικά δεδομένα και τα οικονομετρικά ευρήματα και διαπιστώνει πότε αυτά βρίσκονται σε συμφωνία (και πότε όχι) με τις προβλέψεις των θεωρητικών υποδειγμάτων.

 Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες των τρεχόντων ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου και του κλίματος, τις μεθόδους ανάλυσής τους και τους τρόπους που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών στη θεωρία και στην πράξη.
Περιεχόμενο μαθήματος: Η ερμηνεία των οικολογικών προβλημάτων: εξωτερικές οικονομίες, δημόσια αγαθά, ατελείς αγορές. Η θεωρία και τα μέτρα πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος (άμεσοι διοικητικοί έλεγχοι, φόροι, επιδοτήσεις, σύστημα αδειών ρύπανσης). Εμπειρικές μελέτες. Μέθοδοι αποτίμησης του οφέλους και του κόστους των υπηρεσιών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (ωφελιμιστική τιμολόγηση, συνάρτηση ζημιών, κόστος ταξιδιού, αποτίμηση σε υποθετικές συνθήκες προσφοράς (contingentvaluation), κ.α.) και εφαρμογές τους. Αναλύσεις οφέλους-κόστους και αναλύσεις ελαχίστου κόστους. Η θεωρία της βέλτιστης χρήσης των εξαντλήσιμων πόρων και εμπειρικές μελέτες. Ενεργειακή αγορά και ενεργειακές πολιτικές. Η βέλτιστη χρήση των ανανεώσιμων πόρων. Διατηρήσιμη ανάπτυξη. Κριτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Οικονομικά Μαθηματικά

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε έννοιες της μαθηματικής ανάλυσης που εμφανίζονται στη θεωρία των μετρικών χώρων με εφαρμογές στην οικονομική θεωρία και την οικονομετρία. Εξετάζει, τοπολογικές έννοιες όπως η ακολουθιακή σύγκλιση και ή συναρτησιακή συνέχεια, περατοκρατικές έννοιες όπως η συμπάγεια, και μη τοπολογικές έννοιες, όπως η ολική φραγή, οι ομοιομορφίες και η πληρότητα, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους. Αποσκοπεί στην διαμόρφωση προχωρημένου λεξιλογίου στη μαθηματική ανάλυση που μεταξύ άλλων επιτρέπει, την αντιμετώπιση ζητημάτων προσέγγισης προβλημάτων βελτιστοποίησης, την διατύπωση και εξαγωγή θεωρημάτων σταθερού σημείου, κ.ο.κ. Τα προαναφερθέντα θεωρήματα χρησιμοποιούνται στην απόδειξη ύπαρξης (και ενίοτε μοναδικότητας και προσεγγισιμότητας) λύσεων γενικών συστημάτων εξισώσεων. Εφαρμόζονται σε προβλήματα που εμφανίζονται π.χ. στη δυναμική βελτιστοποίηση, στη θεωρία παιγνίων, κ.λ.π.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση ωριμότητας στην κατανόηση και διαχείριση προηγμένων εννοιών της μαθηματικής ανάλυσης με προσανατολισμό την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στην Οικονομική Θεωρία και στην Οικονομετρία.

Οικονομικά της Εργασίας

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει μια εικόνα της βιβλιογραφίας των σύγχρονων οικονομικών της εργασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο και να εφαρμόσει υποδείγματα και εμπειρικές τεχνικές που έχουν διδαχθεί σε βασικά μαθήματα της Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής σε θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας. Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορούν οι φοιτητές να περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές εργασίας των αναπτυγμένων χωρών, να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές αριστοποίησης έτσι ώστε να λύνουν προβλήματα σχετικά με μεγέθη της αγοράς εργασίας (απασχόληση, μισθοί), καθώς και να αξιολογούν τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας για την αγορά εργασίας σε θέματα σχετικά με την ζήτηση και την προσφορά εργασίας, την επίδραση των εργατικών ενώσεων, τις θεωρίες του «αποτελεσματικού μισθού», την επίδραση των ελάχιστων μισθών και επιδομάτων ανεργίας στην ανεργία.

Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων και ανάλυσης μέσω μεθόδων μηχανικής εκμάθησης. Το μάθημα ξεκινάει με την υπολογιστική ανάλυση και επαγωγή των μεθόδων Monte Carlo, Bootstrap, k-fold cross-validation και επαναληπτικές και κυλιόμενες μεθόδους εκτίμησης. Το μάθημα παρέχει την βάση για προβλέψεις χρονοσειρών (time-series forecasting) χρησιμοποιώντας γραμμικά υποδείγματα αλλά και μεθόδους εξομάλυνσης (Kalman Smoother). Στην συνέχεια, μελετούμε τεχνικές για την διαχείριση μεγάλων δεδομένων και εξάγουμε τα χαρακτηριστικά των δεδομένων (εποχικότητα, μη-στασιμότητα, κλπ). Συζητούμε πώς μέθοδοι μη-ελεγχόμενης μηχανικής εκμάθησης (k-means clustering, principal component analysis και dynamic factor analysis) μπορούν να εφαρμοστούν στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά (τα παραδείγματά μας περιλαμβάνουν προβλέψεις, κατασκευή δεικτών τρεχουσών χρηματοοικονομικών συνθηκών [Financial Conditions Indexes] και δείκτες αβεβαιότητας [Uncertainty Indicators]). Στην συνέχεια, αναλύουμε μεθόδους αραιής παλινδρόμησης (sparse regressions) όπως lasso, ridge και elastic net. Επεκτείνουμε την θεματολογία σε ανισομερή δεδομένα (unbalanced datasets) και μελετούμε την χρήση bridge equations, MIDAS and U-MIDAS μοντέλων σαν πιθανές λύσεις. Τέλος, μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικά θέματα όπως adaptive learning και εφαρμογές μηχανικής εκμάθησης σε διαχείριση χαρτοφυλακίου (machine learning in portfolio selection). Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο, το μάθημα έχει μια «πρακτική» φιλοσοφία ( “hands-on”) όπου οι φοιτητές εφαρμόζουν όλες τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη και εξηγούν τα αποτελέσματα. Η ανάλυση γίνεται μέσω της χρήσης του R Project for Statistical Analysis ως το κύριο επιστημονικό λογισμικό.