Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
5622
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν οι γενικές αρχές, μέθοδοι και πολιτικές μάρκετινγκ. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Εισαγωγή, περιεχόμενο, αντικείμενο, εξέλιξη, ορισμοί του μάρκετινγκ, Οι διεργασίες μάρκετινγκ, γενικό πλαίσιο ανάλυσης και δράσης, Στρατηγικό μάρκετινγκ, Τοποθέτηση προϊόντος, Τμηματοποίηση αγοράς, Συμπεριφορά καταναλωτή, Έρευνα αγοράς, Πολιτική προϊόντος, Πολιτική τιμών, Πολιτική διανομής, Πολιτική επικοινωνίας, Ιδιαιτερότητες του βιομηχανικού μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Nα κατανοήσουν τις βασικές αρχές, αποφάσεις, εργαλεία και ορολογία του μάρκετινγκ,
  2. Να εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ
  3. Να αποκτήσουν μία συνολική και συνδυαστική εικόνα των αποφάσεων μάρκετινγκ ως λειτουργία της επιχείρησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α. (2010). Μάρκετινγκ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili.
  2. Kotler P., Keller K.L. (2006). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση παραδειγμάτων και περιλαμβάνει ομαδική εργασία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Τελική, γραπτή, ατομική εξέταση. Γραπτή ομαδική εργασία