Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού

H κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού σκοπό έχει να διευρύνει τις γνώσεις και να αναπτύξει ικανότητες σχετικές με την γενικότερη διοίκηση και κυρίως του πιο σημαντικού παράγοντα, τους ανθρώπους. Περιλαμβάνει μαθήματα εφαρμογής που στόχο έχουν να προσφέρουν ένα πλαίσιο κατανόησης για την συμβουλευτική στις επιχειρήσεις, την αποτελεσματική διοίκηση των αλλαγών, την ανάπτυξη της ηγεσίας και των θετικών οργανωσιακών παρεμβάσεων.

Μαθήματα:

Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών, 7ο εξάμηνο

Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων, 7ο εξάμηνο

Θετική Οργανωσιακή Παιδεία, 8ο εξάμηνο

Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, 8ο εξάμηνο