Συνολική εικόνα

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με το είδος των δημοσιεύσεων σε περιοδικά:

Κατηγορία 2017 2016 2015
1 13 10 15
2 3 3 6
3 1 1
4 2 2 3
5 1
6 1 3
7 10 6 8

Κατηγορίες αναλυτικά:

  1. Σύνολο δημοσιεύσεων μελών Τμήματος Μ&Ε
  2. Δημοσιεύσεις με 1ο/η συγγραφέα ή/και υπεύθυνο/η για την αλληλογραφία από Τμήμα Μ&Ε
  3. Δημοσιεύσεις αυτοδύναμες
  4. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία μελών Τμήματος Μ&Ε
  5. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία με άλλα τμήματα ΟΠΑ
  6. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα
  7. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία με Πανεπιστήμια εξωτερικού