Ψυχολογία

Κωδικός: 
5721
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στον ευρύ και ενδιαφέροντα κλάδο της Ψυχολογίας και να παρουσιάσει τις βασικές μεθόδους, έννοιες, θεωρίες και ευρήματα. Το μάθημα καλύπτει μια σειρά από σημαντικά θέματα της Γνωστικής Ψυχολογίας, της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της μελέτης της Προσωπικότητας. Έμφαση δίνεται τόσο στις κλασικές όσο και στις σύγχρονες προσεγγίσεις στη μελέτη αυτών των θεμάτων και στη σχέση τους με την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, στο μάθημα καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1.  Εισαγωγή στην Ψυχολογία: Αντικείμενο και Μέθοδοι
 2. Αντίληψη
 3. Μάθηση, Μνήμη
 4. Προσωπικότητα, Νοημοσύνη
 5. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία: Αντικείμενο και Μέθοδοι
 6. Κοινωνική Νόηση, Κοινωνική Αντίληψη
 7.  Κοινωνική Απόδοση: Κλασσικές θεωρίες, Σφάλματα στην Κοινωνική Απόδοση
 8. Στάσεις: Έννοια, Δομή και Μέτρηση, Αλλαγή Στάσεων, Στάσεις και Συμπεριφορά
 9. Κοινωνική Επιρροή: Συμμόρφωση, Μειονοτική Επιρροή, Ενδοτικότητα, Υπακοή στην Εξουσία
 10.  Ομάδες: Επίδοση, Λήψη Αποφάσεων, Ηγεσία
 11. Διομαδικές Σχέσεις και Προκατάληψη: Προκατάληψη, Στερεότυπα, Διακρίσεις, Αίτια της Προκατάληψης, Μείωση της Προκατάληψης και Βελτίωση των Διομαδικών Σχέσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 1.  Να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιολογήσουν τη συμβολή τους στη μελέτη της συμπεριφοράς.
 2.  Να είναι σε θέση να συνδέσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με πραγματικές καταστάσεις και προβλήματα.
 3. Να διακρίνουν τη συνάφεια μεταξύ ψυχολογικών φαινομένων και διεργασιών και συμπεριφοράς καταναλωτή.
 4. Να διακρίνουν τη σχέση που μπορεί να έχουν διαφορετικά φαινόμενα με τη στρατηγική και τις ενέργειες μάρκετινγκ και επικοινωνίας και την αποτελεσματικότητα τους.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 1. Βοσνιάδου, Σ. (Επιμ.) (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εκδόσεις Gutenberg.
 2. Κοκκινάκη, Φ. (2005).  Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη Μελέτη της Κοινωνικής Συμπεριφοράς, Εκδόσεις Τυπωθήτω.
 3. Atkinson, R. L. et al. (2003). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Εκδόσεις Παπαζήσης,  (2 τόμοι).
 4. Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία, Εκδόσεις Gutenberg.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται και συζητούνται οι προεξέχουσες θεωρίες καθώς και τα ευρήματα συναφών εμπειρικών ερευνών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Tελική γραπτή εξέταση. Τα θέματα απαιτούν σύντομες απαντήσεις ή επιλογή μεταξύ πολλαπλών επιλογών. Η υψηλή επίδοση προϋποθέτει την καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και αναλυτική και κριτική ικανότητα.