Ανακοίνωση για τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (τελ.ενημ.MΑΪΟΣ 2023)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ότι δύναται να απαλλαγούν από μαθήματα Ξένων Γλωσσών, εάν υπάρχει  αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Καταθέτουν στη γραμματεία του τμήματος:

  1. Αίτηση απαλλαγής από ξένη γλώσσα
  2. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 3η/20-11-2020), οι τίτλοι γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών που καταθέτουν οι φοιτητές στη γραμματεία για απαλλαγή από την Ξένη Γλώσσα, οφείλουν να είναι μεταφρασμένοι και  επικυρωμένοι από δικηγόρο.

Σημείωση: Σύμφωνα με τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν.4194/2013-ΦΕΚ 208/τ.Α/27.09.2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο (μετά τη 27-09-2013) γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Επισήμανση: Φοιτητές που έχουν ήδη πάρει αντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών επικυρωμένο από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο, (όπως ίσχυε με προηγούμενη απόφαση του τμήματος) μπορούν να το καταθέσουν στο τμήμα για την απαλλαγή από μαθήματα Ξένης Γλώσσας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των μαθημάτων του τμήματος στα οποία απαλλάσσονται οι φοιτητές ανάλογα το έτος εισαγωγής τους, καθώς και επικαιροποιημένος πίνακας τίτλων γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος και τις αντιστοιχίες τους με τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π. και το Υπουργείο Παιδείας (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14η/31-5-2023).

Αναλυτικός πίνακας μαθημάτων προς απαλλαγή

Επικαιροποιημένος πίνακας τίτλων γλωσσομάθειας Ξένων Γλωσσών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Προτεινόμενη περίοδος κατάθεσης αιτήσεων για απαλλαγή από Ξένη Γλώσσα:

 α) 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου

 β) 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

 γ) 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου

Μετάβαση στο τρέχον πρόγραμμα -Απαλλαγή Ξενης Γλώσσας (εισαχθεντες έως το ακαδ. έτος 2018-2019).