Προκήρυξη Θέσεων Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 5η συνεδρίασή της (22/11/2023), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Οδηγό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (https://www.aueb.gr/sites/default/files/2022-3-24_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf) να προβεί στην προκήρυξη, μιας θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.), ανά γνωστικό αντικείμενο ως εξής:

  1. “CSR Marketing Strategies and Consumer Responses – The Role of Cultural Tightness-Looseness”
  2. «Η χρήση της νευροεπιστήμης (neuro science) στη διερεύνηση της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης τόπων (sustainable place branding)»
  3. «Διερεύνηση της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης τόπων (sustainable place branding)»

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 614, 622, 865,), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής Επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί / δημοσιευθεί από τον / την υποψήφιο/α.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε.

Τα υποδείγματα των απαιτούμενων εντύπων είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα του Οδηγού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α.: https://www.aueb.gr/sites/default/files/2022-3-24_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf.

Αθήνα, 23/11/2023