ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα στην Οικονομική Ανάλυση:

  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ | ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

  Βασικές έννοιες και εργαλεία απαραίτητα για την οικονομική ανάλυση παρουσιάζονται συνοπτικά. Η έμφαση είναι στην κατανόηση και ανάλυση επίκαιρων οικονομικών ζητημάτων.
  Ενδεικτικά αναπτύσσονται: η συμπεριφορά του καταναλωτή, του παραγωγού, των επιχειρήσεων, υποδείγματα καθορισμού των τιμών, και καθορισμός βασικών μεγεθών στην οικονομία (κατανάλωση, επένδυση, μισθοί, απασχόληση, πληθωρισμός, διεθνές εμπόριο, συναλλαγματικές ισοτιμίες).


  Υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά:

  ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Θεματικές Ενότητες: Ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,  Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οι αξίες της ΕΕ και ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, Αρμοδιότητες και πηγές της ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα και η παραγωγή των κανόνων,  Δικαστική προστασία και προσφυγή κατά κράτους μέλους,  Σχέσεις ΕΕ και κρατών μελών, Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων,  Κανόνες ανταγωνισμού, Οικονομική και Νομισματική Πολιτική, Κοινή εμπορική πολιτική, Πολιτική συνεργασία για την ανάπτυξη, Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας.

  ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

  Το μάθημα μελετά το θεσμικό σύστημα και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζονται οι λόγοι εκκίνησης της ενοποιητικής διαδικασίας και οι επιμέρους στοχεύσεις των βασικών κρατών-μελών στις συνεχείς διαπραγματεύσεις διαμόρφωσης και εξέλιξής της. Αποσαφηνίζονται ο ρόλος και τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά καθενός από τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρ. Συμβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών, Επιτροπή, Ευρ. Κοινοβούλιο, Ευρ. Δικαστήριο, Ευρ. Κεντρική Τράπεζα) καθώς επίσης και η μεταξύ τους διαθεσμική ισορροπία. Έμφαση δίνεται στην πολυπλοκότητα και το δυναμικό χαρακτήρα του συστήματος παραγωγής πολιτικής εντός της ΕΕ, εννοιολογώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως ένα διαρκές διαπραγματευτικό παίγνιο ανάμεσα στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και τα υπάρχοντα θεσμικά όργανα.

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

  Θεματικές Ενότητες: Παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν την Ε.Ε. στο πλαίσιο των διαδικασιών ολοκλήρωσης και διεύρυνσή της. Λογική και μεθοδολογία  σειράς πολιτικών της Ε.Ε. που στηρίζονται στην μικροοικονομική θεωρία και ανάλυση: Βιομηχανική πολιτική, Πολιτική ανταγωνισμού, Πολιτική απελευθέρωσης αγορών, Πολιτική έρευνας και καινοτομίας, Περιφερειακή πολιτική, Φορολογική πολιτική, Πολιτική απασχόλησης, Πολιτική περιβάλλοντος και Ενεργειακή πολιτική.

  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

  Θεματικές Ενότητες: Οι Διεθνείς Χρηματοοικονομικές αγορές, Αγορές Ομολόγων, Ευαισθησία ομολόγων σε αλλαγές επιτοκίων, Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων, Αγορές μετοχών, Επιλογή Χαρτοφυλακίου και Αποστροφή στον Κίνδυνο, Επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο, Επιλογή Χαρτοφυλακίου: Θεωρία κατά Markowitz. Η έννοια της διαφοροποίησης, Μέτρα κινδύνου, Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model). Arbitrage Pricing Theory, Διεθνές Υπόδειγμα Αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (International Asset pricing), Διεθνείς επενδύσεις. Διεθνής διαφοροποίηση, Η αγορά παραγώγων. Αντιστάθμιση κινδύνων με τη χρήση παραγώγων, Η διεθνής Χρηματοοικονομική κρίση. Ο ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Θεματικές Ενότητες: Νομισματική πολιτική και βασικές συνθήκες ισορροπίας στην ανοιχτή οικονομία, Τα όρια μακροοικονομικής διαχείρισης της ζήτησης, Ο ρόλος των προσδοκιών, Υποτίμηση του νομίσματος και ανταγωνιστικότητα, Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και νομισματική σύγκλιση, Η αρχιτεκτονική του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, Νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη, Δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος, Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ε.Ε., Αίτια και αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης,  Προς μια νέα αρχιτεκτονική της ΟΝΕ.

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Το Σεμινάρια Συγγραφής  Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτικά για  όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι θα χωρίζονται σε μικρές ομάδες σύμφωνα με την θεματική περιοχή που θα επιλέξουν. Τα Σεμινάρια αποσκοπούν α) στη γνωριμία του φοιτητή με την συγκεκριμένη θεματική περιοχή και στην αναζήτηση του ειδικού θέματος στο οποίο θα εκπονήσει τη Διπλωματικής του Εργασία καθώς και β) στην απόκτηση επιμέρους δεξιοτήτων απαραίτητες για μια συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα διαθέσιμα στοιχεία και αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του ΠΜΣ.


  Μαθήματα επιλογής (ενδεικτική λίστα):

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

  Θεματικές Ενότητες: (Ι) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους στην οικονομία, Τιμολογιακή ρύθμιση μονοπωλίου, Κλάδοι δικτύου, Απελευθέρωση στις Τηλεπικοινωνίες, Απελευθέρωση στην Ενέργεια, Καθολική Υπηρεσία. (IΙ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ορισμός Σχετικής Αγοράς και Μονοπωλιακή Δύναμη, Συμπαιγνία, Συγχωνεύσεις, Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης.

  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Θεματικές Ενότητες: Εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες, Μεταβαλλόμενη δομή της οικονομικής ισχύος, και των κεφαλαιακών και εμπορικών ροών μεταξύ των μεγαλύτερων εθνικών οικονομιών και περιφερειακών ενώσεων, Ανισορροπίες ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών, Ανισορροπίες στην εξέλιξη της διεθνούς επενδυτικής θέσης των χωρών, Διάσπασης της παγκόσμιας παραγωγικής αλυσίδας ως εγγενές συστατικό της παγκοσμιοποίησης.

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

  Το μάθημα εξετάζει την έκταση, τη φύση και τις επιπτώσεις του εξελισσόμενου ρόλου της ΕΕ ως διπλωματικού δρώντα μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της  Λισαβόνας. Αξιολογεί τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος. Αναλύει τις θεσμικές εξελίξεις του διπλωματικού συστήματος της ΕΕ και εξετάζει τους βασικούς δρώντες, διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διπλωματικής συνεργασίας της ΕΕ με σημαντικούς διεθνείς παίκτες και  θεσμούς  στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, μελετά το θεσμικό και πολιτικό ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τη δομή και τις αρμοδιότητες των Αντιπροσωπειών της ΕΕ (EU Delegations) και των ειδικών απεσταλμένων του Ύπατου Εκπροσώπου ανά τον κόσμο. Επίσης, διερευνά θέματα οριζόντιου διοργανικού συντονισμού μεταξύ των πολλαπλών φορέων που εμπλέκονται στις εξωτερικές σχέσεις και τις διπλωματικές δραστηριότητες της ΕΕ, κυρίως αναφορικά με τη θεσμική εκπροσώπηση και πολιτική παρουσία της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς και άλλα πολυμερή fora. Εν τέλει, αξιολογείται η διπλωματική παρουσία της ΕΕ με κριτήρια τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και την επιρροή της ΕΕ στο διεθνές σύστημα.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Εξαντλήσιμοι και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Ιστορικές εξελίξεις και υποδείγματα δυναμικής συμπεριφοράς. Ελεύθερη πρόσβαση και μορφές οργάνωσης αγοράς, Βέλτιστη διαχείριση και ρυθμιστικές πολιτικές. Εξωτερικότητες και περιβαλλοντική πολιτική, φόροι, εμπορεύσιμες άδειες ρύπων, το Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων Αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών, Συνολική οικονομική αξία, αξίες χρήσης και μη-χρήσης, Μέθοδοι αποτίμησης:  Αποκαλυπτόμενες προτιμήσεις  και υποκατάστατες ή υπάρχουσες αγορές , Δηλούμενες προτιμήσεις και υποθετικές αγορές. Εισαγωγή σε ποσοτικές μεθόδους αποτίμησης. Αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών και αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.

  ΠΑΙΓΝΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στις έννοιες της θεωρίας παιγνίων και στο πως μπορούν αυτές να χρησιμεύσουν στην ανάλυση ενός στρατηγικού περιβάλλοντος, δηλαδή ενός περιβάλλοντος στο οποίο αποφάσεις διαφορετικών οικονομικών οντοτήτων αλληλοεπηρεάζονται. Παρότι το μάθημα έχει εν μέρει μεθοδολογικό χαρακτήρα, η παρουσίαση θα γίνει μέσω ανάλυσης παραδειγμάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη θα δοθεί σε οικονομικές εφαρμογές όπως ανάλυση ολιγοπωλίου, διαπραγματεύσεις, κινητροδότηση συνεργασίας κλπ.

  Περίγραμμα Μαθήματος: Παίγνια Κανονικής Μορφής και Έννοιες Κυριαρχίας, Ισορροπία κατά Nash, Παίγνια Εκτεταμένης Μορφής και Οπισθογενής Επαγωγή, Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης, Παίγνια Σηματοδότησης.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

  Θεματικές Ενότητες: Επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εξαρτήσεις από το παρελθόν, Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκά μοντέλα καπιταλισμού, Το χάσμα μεταξύ οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, Ατροφία των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών, Κερδισμένοι και χαμένοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Η Ευρώπη στην παγκόσμια πολιτική οικονομία: εμπόριο και χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση, Ενιαία αγορά, πολιτική ανταγωνισμού και οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ: συνέπειες και πολιτική οικονομία, διλήμματα της οικονομικής διακυβέρνησης και πολιτικές συνέπειες της νομισματικής ολοκλήρωσης, Ευρύτερη ή/και βαθύτερη Ευρώπη: Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της, Η πολιτική οικονομία της κρίσης της Ευρωζώνης, Ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης.

  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Θεματικές Ενότητες: Οικονομικά και διαχείριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Υποβολή αίτησης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας διεθνώς, Διεθνής στρατηγική διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Υποβολή και διαχείριση εμπορικών σημάτων, Κοινοτικά εμπορικά σήματα, Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, Άλλοι τύποι πνευματικής ιδιοκτησίας, ΠΟΠ/ΠΓΕ, Δικαιώματα επί Φυτικών Ποικιλιών, Copyrights, Εμπορικά Μυστικά, Θεωρητική προσέγγιση: Η χρήση βιβλιογραφικών δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων για την εμπειρική εκτίμηση της αξίας, Εμπειρικές εφαρμογές, Η αλληλεπίδραση μεταξύ στρατηγικής πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορίου, Συμπεράσματα από την περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ

  Θεματικές Ενότητες: Επισκόπηση της ιστορικής συμπεριφοράς των διεθνών αγορών μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος και εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων, Θεωρία μικροδομής των αγορών, Εμπειρική ανάλυση μικροδομής των αγορών, Θεωρία Χρηματοοικονομικών επενδύσεων, Εμπειρική ανάλυση χρηματοοικονομικών επενδυτικών στρατηγικών.

  ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Η συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος. Το δικαίωμα στο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση. Η περιβαλλοντική ευθύνη. Η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» και η Οδηγία 2004/35/ΕΚ. Πρόληψη και προφύλαξη από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η προστασία του περιβάλλοντος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έννομη προστασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η αξίωση αποζημίωσης για περιβαλλοντικές βλάβες. Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι περιβαλλοντικές αρμοδιότητες της. Τα νομικά ζητήματα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

  Θεματικές Ενότητες: Ανάλυση νομισματικής και η δημοσιονομική πολιτικής, Διαδικασία νομισματικής σύγκλισης στην Ε.Ε., Κόστος της νομισματικής ενοποίησης, Θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών, Νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Διαρθρωτικές Πολιτικές: Λογιστική οικονομικής μεγέθυνσης, Θεωρητική και εμπειρική, στα πλαίσια της Ε.Ε., Βασικοί μηχανισμοί διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης, Πρόβλημα βιωσιμότητας δημοσίων οικονομικών της ΕΕ.  

  ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

  Δεσπόζουσα θέση και μορφές κατάχρησης κατά το άρθρο 102 ΣΛΕΕ (καταχρηστικές τιμολογιακές πρακτικές-ρήτρες αποκλειστικότητας-Tying& Bundling-άρνηση συναλλαγής-καταχρηστική εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας) –Νόθευση ανταγωνισμού και κρατικά μέτρα - Άρθρο 106 ΣΛΕΕ και αγορά ενέργειας- Εφαρμογές των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας (101/102 ΣΛΕΕ/ έλεγχος mergers) -Κρατικές ενισχύσεις (Έννοια και διαδικασία ελέγχου)- Εσωτερική Αγορά ενέργειας- Απελευθέρωση και Ρύθμιση αγοράς ενέργειας και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Έκταση απελευθέρωσης- Αδειοδότηση-Διασφάλιση ΥΓΟΣ-Πρόσβαση στα δίκτυα- Αρμοδιότητες Ρυθμιστικών αρχών)- Ενωσιακό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στην αγορά ενέργειας.

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  Θεματικές Ενότητες:  Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων σε επίπεδο επιχείρησης και εθνικής οικονομίας, Τρόποι εφαρμογής τους, Επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια: ανανεώσιμες πηγές, μεταφορά ενεργειακών πόρων, μεγάλες υποδομές, Μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλυση οφέλους-κόστους επενδυτικών προγραμμάτων: Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων, Αξιολόγηση σε επίπεδο επιχείρησης και εθνικής οικονομίας – χρηματοοικονομική, οικονομική και κοινωνική ανάλυση – και ποσοτική και ποιοτική διαχείριση κινδύνου, Εφαρμογή της μεθοδολογίας σε επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια. 

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΝΕ

  Θεματικές Ενότητες: Αποτίμηση των συνεπειών της συμμετοχής της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Θεωρητικές προβλέψεις για την επίπτωση της υιοθέτησης του ευρώ ως κοινού νομίσματος τόσο στα νομισματικά μεγέθη  όσο και στην επίδοση, δομή και τα χαρακτηριστικά της πραγματικής οικονομία, Οι σχέσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την ένταξη: 1956-1980, Η ένταξη και πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1980-2000, Τα Προγράμματα Σύγκλισης 1992-2000, Προετοιμασία και ένταξη στο Ευρώ: 2001, Σύγκριση/αξιολόγηση της Σύγκλισης Ελλάδας και άλλων χωρών, Ονομαστική και Πραγματική Σύγκλιση πριν την κρίση: 2000-2008, Η απόκλιση μετά την Κρίση: 2008-2010, Μνημόνια, πολιτικές προσαρμογής και σημερινές προκλήσεις: 2010-2018.

  Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους:

  • Περίοδος Α: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
  • Περίοδος Β: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 
  • Περίοδος Γ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

  *Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί τον Σεπτέμβριο του νέου ακαδ. έτους.