Σκοπός


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές στοχεύει:

  • Να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει υψηλού κύρους στελέχη επιστημονικά άρτια καταρτισμένα να αντιλαμβάνονται και να επιλύουν τα πολυδιάστατα ζητήματα και προβλήματα του  σύγχρονου διεθνοποιημένου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα σε σπουδαστές κυρίως με οικονομικό ή νομικό επιστημονικό υπόβαθρο να ενισχύσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησής τους αποκτώντας την αναγκαία επιστημονική γνώση και τεχνική κατάρτιση για το  σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών και νομικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και του διεθνούς οικονομικού/πολιτικού/θεσμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η EΕ.   
  • Να ενισχύσει τη ικανότητα των σπουδαστών  να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες μεταξύ του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος, των εθνικών οικονομικών πολιτικών και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Να μεταδώσει στους σπουδαστές τους τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις των οικονομικών με έμφαση στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά σε συνδυασμό με μια διεπιστημονική κατάρτιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ανάλυσης και επίλυσης οικονομικών προβλημάτων τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο εθνικού οικονομικού σχεδιασμού.     
  • Να ενισχύσει και να τονώσει την ικανότητα των σπουδαστών να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές [MSc in Ιnternational and European Economic Studies] με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων [International Business Economics]
β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά [European Law & Economics]
 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές απαιτείται:

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 10 μαθήματα (πέντε (5) μαθήματα επιλογής και πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα).
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.
  • Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.
Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 12 μήνες για το Πλήρους Φοίτησης και 24 μήνες για το Μερικής Φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας.