Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά

Το δίκαιο και η οικονομία αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους. Το ιδιωτικό δίκαιο βοηθά στη σύναψη οικονομικών συμφωνιών σε μια ελεύθερη αγορά ενώ το δημόσιο δίκαιο προσπαθεί να διορθώσει τα αποτελέσματα ενός συστήματος ελεύθερης αγοράς μέσω οικονομικών και κοινωνικών ρυθμίσεων. Οι οικονομολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουν το νομικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να διεξαχθούν οι οικονομικές δραστηριότητες, ενώ οι νομικοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις οικονομικές συνέπειες των ισχυόντων νομικών κανόνων και την αναμενόμενη έκβαση σε διαφορετικό νομικό καθεστώς. Δίκαιο & Οικονομικά αποτελούν ένα πλέγμα δύο θεμελιωδών επιστημών της κοινωνίας, επιτρέποντας μια πολύπλευρη μελέτη των σημαντικών προβλημάτων της. Όμως για μια οικονομία που συμμετέχει στην Ευρωζώνη το πλέγμα αυτό προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.Το ευρωπαϊκό δίκαιο συνιστά ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών και διέπεται από τις δικές του ιδιαίτερες αρχές, ενώ υπερισχύει του εθνικούδικαίου των κρατών-μελών της Ε.Ε. Παράλληλα οι οικονομικές πολιτικές σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικά επίπεδο επηρεάζονται από τις Ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές.

Η κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά [European Law & Economics], μέσω της οικονομικής και νομικής  ανάλυσης, επιδιώκει να εξηγήσει την οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα διαφόρων νομικών και οικονομικών περιορισμών στο πλαίσιο της Ε.Ε. Το πρόγραμμα αποτελεί σύζευξη δύο ειδικεύσεων του προγενέστερου ΠΜΣ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: της ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών και της  ειδίκευσης  στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική. Οι κατευθύνσεις αυτές προσφέρονται πάνω από δέκα χρόνια από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το οποίο διαθέτει τέσσερις  έδρες Jean-Monnet, και είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Αριστείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βασικό χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της οικονομικής, θεσμικής, και πολιτικής πραγματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας πραγματικότητας, της οποίας η κατανόηση  και η βαθιά γνώση στις μέρες μας αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ