Υποψήφιοι

Το  Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε αποφοίτους Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Σπουδών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής, Θετικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών επιστημών, κ.λ.π., που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα διεθνών οικονομικών, διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής και χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητα.

Επιπλέον, απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα το κύκλο σπουδών τους στα πλαίσια ενός Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης, όσο και σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  τα οποία αφενός μεν λόγω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας  και ανέλιξης χρειάζονται την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα, αφετέρου όμως, λόγω των υποχρεώσεων τους αυτών θα επιλέξουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα πλαίσια  Προγράμματος Μερικής Φοίτησης.