Κανονισμός Σπουδών


Το Π.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών επανιδρύθηκε το 2018 σε νέα βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022.

ΦΕΚ Ίδρυσης | Επανίδρυσης ΦΕΚ3601/24-08-2018 | ΦΕΚ571/11-02-2022
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ5533Β/11-12-2018 | ΦΕΚ1455Β/28-03-2022
Επικαιροποιημένος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών [ισχύων] ΦΕΚ6756/01-12-2023
Νέος Κανονισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ3140/12-05-2023