Διατριβές σε Εξέλιξη

Α/Α Επίθετο Όνομα Θέμα Επιβλέπων/ουσα Μέλη
1 Γκαϊντατζής Αθανάσιος A Neuromarketing investigation of the Impact of Environmental Stimuli on Consumer Behavior (Μια Νευρομάρκετινγκ Έρευνα στις Επιπτώσεις των Περιβαλλοντικών Ερεθισμάτων στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή) Καραντινού Καλυψώ Κωνσταντινίδης Ευθύμιος, Assistant Prof. University of Twente, Rob H. J. Van Der Lubbe, Associate Prof. University of Twente
2 Ζωγράφου Ειρήνη Human Resources Management in Tourism SMEs (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Μικρομεσαίες  Τουριστικές Επιχειρήσεις) Γαλανάκη Άννα-Ελένη Παναγιωτοπούλου Λήδα, Βουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. ΔΕΤ
3 Λαζανάκη Βέρα Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στο Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου (Antecedents and Consequences of Interpersona conflict at workplace: a diary study) Βακόλα Μαρία Αποσπόρη Ελένη, Ξανθοπούλου Δέσποινα (Λέκτωρ, τμ. Ψυχολογίας ΑΠΘ)
4 Μαυράκη Ευαγγελία-Ζωή Exploring the integration success  of a merger: a longitudinal case study (Εξερευνώντας την επιτυχία ενσωμάτωσης μίας συγχώνευσης: μία διαχρονική μελέτη περίπτωσης) Βακόλα Μαρία Παπαδάκης Βασίλειος, Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος
5 Μεταξάς Αναγνώστης-Αλέξανδρος Η Αξία και η Αποτίμηση της Μάρκας: Σημασία, Καταλληλότητα και Επίδραση στην Αξία της Επιχείρησης (Brand Equity and Valuation: Relevance, Suitability and Effect) Ήντουνας Κωνσταντίνος Σταθακόπουλος Β.,  Τσεκρέκος Ανδριανός (Αναπλ. Καθηγητής, ΛοΧρη)
6 Μπαλτάς Αλέξανδρος Applied Artificial Intelligence for the Optimisation of Freight Transprtation and Product Distribution Networks (Εφαμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση Εμπορευματικών Μεταφορών και Δικτύων Διανομής Προϊόντων) Ρεπούσης Παναγιώτης Μπάλτας Γεώργιος, Λάππας Θεόδωρος (Assistant Prof., Stevens Institute of Technology)
7 Μπλίκα Παρασκευή-Αικατερίνη How top management team influence the adoption and implementation of HR practices (Η επιρροή του top management team στην υιοθέτηση και εφαρμογή των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού). Παναγιωτοπούλου Λήδα Νικάνδρου Ειρήνη, Γαλανάκη Ελεάννα
8 Ντζουμανίκα Παρασκευή E-Servicescapes and the Customer Experience: Antecedents and Consequences (Το Ηλεκτρονικό Περιβάλλον της Υπηρεσίας και η Εμπειρία Πελάτη: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Συνέπειες) Καραντινού Καλυψώ Μπάλτας Γεώργιος, Δημητριάδης Σέργιος
9 Παπαδημητρίου Ευαγγελία How Green Strategies Influence Innovation Performance: The Moderating Role of Absorptive Capacity and Managerial Cognition ("Πώς επηρεάζουν οι Πράσινες Στρατηγικές την Απόδοση Καινοτομίας: Ο ρόλος της ικανότητας απορρόφησης και η διαχειριστική λειτουργία") Σκαρμέας Διονύσιος Αργουσλίδης Παρασκευάς, Λεωνίδου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Leeds University
10 Παυλάκου Ευγενία Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εκπαίδευση στις Συμποριφορικές Δεξιότητες (The Positive Organizational Behavior and the Education in Behavioural Skills) Παναγιωτοπούλου Λήδα Νικάνδρου Ειρήνη, Βακόλα Μαρία
11 Σαμπάνης Σωτήριος Συμπεριφορική Τιμολόγηση στον Κλάδο των Υπηρεσιών (Behavioral Pricing in the Services Sector) Ήντουνας Κωνσταντίνος Κοκκινάκη Φλώρα, Καραντινού Καλυψώ
12 Σάρδη Πολυξένη Η Επίδραση της Ανθεκτικότητας στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή (The Impact of Resilience in Consumer Behavior) Καραντινού Καλυψώ Βακόλα Μαρία, Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήμ. Στατιστικής ΟΠΑ
13 Ταμιωλάκης Γεώργιος Η συμπεριφορά αναζήτησης κύρους υπό το πρίσμα της εξελικτικής ψυχολογίας (Status-seeking behavior via an evolutionary framework) Μπάλτας Γεώργιος Αργουσλίδης Παρασκευάς, Σκαρμέας Διονύσιος
14 Τσαχάλη Μαρήλια Collective Learning Processes as a Means for Developing Sense of Coherence ("Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής") Νικάνδρου Ειρήνη Παναγιωτοπούλου Λήδα, Γαλανάκη Ελεάννα
15 Χαντζή Αναστασία-Κλεό The role of High-Quality Connections (HQC) in creating Team Resilience and Performance (Η συμβολή των υψηλής ποιότητας συνδέσεων στη δημιουργία ανθεκτικότητας και υψηλής απόδοσης στην ομάδα) Νικάνδρου Ειρήνη Παναγιωτοπούλου Λήδα, Βακόλα Μαρία
16 Χουσμεκερίδου Ραφαηλία-Φωτεινή HR Analytics, Operational Performance and Business Outcomes (Ανάλυση των Δεικτών Μέτρησης, Λειτουργική Απόδοση και Επιχειρηματικά Αποτελέσματα) Γαλανάκη Άννα-Ελένη Βακόλα Μαρία, Παναγιωτοπούλου Λήδα