Διατριβές σε Εξέλιξη

Α/Α Επίθετο Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων/ουσα Μέλη τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
1 Γκαϊντατζής Αθανάσιος "A Neuromarketing investigation of the Impact of Environmental Stimuli on Consumer Behavior" ("Μια Νευρομάρκετινγκ Έρευνα στις Επιπτώσεις των Περιβαλλοντικών Ερεθισμάτων στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή") Καραντινού Καλυψώ Κωνσταντινίδης Ευθύμιος, Rob H. J. Van Der Lubbe
2 Ζωγράφου Ειρήνη "Human Resources Management in Tourism SMEs" ("Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Μικρομεσαίες  Τουριστικές Επιχειρήσεις") Γαλανάκη Ελεάννα Παναγιωτοπούλου Λήδα, Βουδούρη Ειρήνη
3 Καρλή Μαρίνα "Η μέτρηση της επίδρασης της μεταφοράς της μάθησης στις αλλαγές της εργασιακής συμπεριφοράς, μέσω των τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων" (“Measuring the impact of learning transfer on employees' work behavior changes using Situational Judgment Tests”) Βακόλα Μαρία Νικάνδρου Ειρήνη, Ιορδάνογλου Δήμητρα
4 Κόντος Παναγιώτης "Μελέτη του ρόλου της προσωπικότητας, του μεγέθους του οργανισμού και των Developmental & Empowerment Climates στην Οργανωσιακή Ταυτοποίηση και των επιδράσεων της τελευταίας στη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων" Νικάνδρου Ειρήνη Αποσπόρη Ελένη, Παναγιωτοπούλου Λήδα
5 Κοττίκας Κωνσταντίνος "Καινοτόμες στρατηγικές Μάρκετινγκ: Ανταπόκριση στην αγορά και Διαμόρφωση της Αγοράς" (“Innovative Marketing Strategies: Market-driven versus Market-driving”) Σταθακόπουλος Βλάσης Δημητριάδης Σέργιος, Ήντουνας Κωνσταντίνος 
6 Κυριακόπουλος Νικόλαος "Εμπειρική Διερεύνηση των Παραγόντων Επηρεασμού και των Συνεπειών Αποφάσεων Κατάργησης Προϊόντος για Λόγους Φιλικούς προς το Περιβάλλον" ("An empirical investigation into the antecedents and outcomes of environmentally driven product elimination decision-making") Αργουσλίδης Π. Μπάλτας Γεώργιος, Σκαρμέας Διονύσιος
7 Λαζανάκη Βέρα "Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στο Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου" ("Antecedents and Consequences of Interpersona conflict at workplace: a diary study") Βακόλα Μαρία Αποσπόρη Ελένη, Ξανθοπούλου Δέσποινα 
8 Μαυράκη Ευαγγελία-Ζωή "Exploring the integration success  of a merger: a longitudinal case study" ("Εξερευνώντας την επιτυχία ενσωμάτωσης μίας συγχώνευσης: μία διαχρονική μελέτη περίπτωσης") Βακόλα Μαρία Παπαδάκης Βασίλειος, Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος
9 Μεταξάς Αναγνώστης-Αλέξανδρος "Η Αξία και η Αποτίμηση της Μάρκας: Σημασία, Καταλληλότητα και Επίδραση στην Αξία της Επιχείρησης" ("Brand Equity and Valuation: Relevance, Suitability and Effect") Ήντουνας Κ.  Σταθακόπουλος Β.,  Τσεκρέκος Ανδριανός 
10 Μπαλτάς Αλέξανδρος "Applied Artificial Intelligence for the Optimisation of Freight Transprtation and Product Distribution Networks" ("Εφαμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση Εμπορευματικών Μεταφορών και Δικτύων Διανομής Προϊόντων") Ρεπούσης Παναγιώτης Μπάλτας Γεώργιος, Λάππας Θεόδωρος
11 Μπλίκα Παρασκευή-Αικατερίνη "The Impact of Human Recourses Management Practices on Innovation and Organizational Performance in Small and Medium Enterprises in the European Union" ("Το Αντίκτυπο των Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Καινοτομία και την Οργανωσιακή Απόδοση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση") Παναγιωτοπούλου Λήδα Νικάνδρου Ειρήνη, Γαλανάκη Ελεάννα
12 Παναγιωτοπούλου Αλτάνη "Consequences of Emotional Intelligence in Consumer Behavior" ("Επιδράσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή") Αργουσλίδης Π. Μπάλτας Γεώργιος, Σκαρμέας Διονύσιος
13 Παπαδημητρίου Ευαγγελία "How Green Strategies Influence Innovation Performance: The Moderating Role of Absorptive Capacity and Managerial Cognition" ("Πώς επηρεάζουν οι Πράσινες Στρατηγικές την Απόδοση Καινοτομίας: Ο ρόλος της ικανότητας απορρόφησης και η διαχειριστική λειτουργία") Σκαρμέας Δ. Αργουσλίδης Παρασκευάς, Λεωνίδου Κωνσταντίνος
14 Παυλάκου Ευγενία "Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εκπαίδευση στις Συμποριφορικές Δεξιότητες" ("The Positive Organizational Behavior and the Education in Behavioural Skills") Παναγιωτοπούλου Λήδα Νικάνδρου Ειρήνη, Βακόλα Μαρία
15 Σαμπάνης Σωτήριος «Συμπεριφορική Τιμολόγηση στον Κλάδο των Υπηρεσιών» (“Behavioral Pricing in the Services Sector”) Ήντουνας Κ. Κοκκινάκη Φλώρα, Καραντινού Καλυψώ
16 Ταμιωλάκης Γεώργιος "Η συμπεριφορά αναζήτησης κύρους υπό το πρίσμα της εξελικτικής ψυχολογίας" ("Status-seeking behavior via an evolutionary framework") Μπάλτας Γ. Αργουσλίδης Παρασκευάς, Σκαρμέας Διονύσιος
17 Τεμπονέρας Σπήλιος "Neuroimaging techniques implementation into Consumer's Behavior and Marketing Effectiveness research" ("Ενσωμάτωση τεχνολογιών νευροαπεικόνισης στην μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας των ενεργειών Μάρκετινγκ") Σταθακόπουλος Βλ. Κοκκινάκη Φλώρα, Καραντινού Καλυψώ
18 Τσαχάλη Μαρήλια Collective Learning Processes as a Means for Developing Sense of Coherence ("Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής") Νικάνδρου Ειρ. Παναγιωτοπούλου Λήδα, Γαλανάκη Ελεάννα