Διατριβές σε Εξέλιξη

Α/Α Επίθετο Όνομα Θέμα Επιβλέπων/ουσα Μέλη
1 Ευσταθίου Ελπίδα Ιδιωτικότητα, προσωποποιημένη διαφήμιση και εμπειρία χρήστη σε ψηφιακά περιβάλλοντα Δρόσος Δημήτριος Κοκκινάκη Φλώρα, Μήτρου Ευαγγελία (Καθηγήτρια Τμήμ. Μηχανικών, Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν. Αιγαίου)
2 Κονταράς Μαρίνος Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης για την πρόβλεψη, επεξήγηση και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικόττηας της ψηφιακής διαφήμισης (Machine learning models for the prediction, explanation and optimization of the effectiveness of digital advertising) Λάππας Θεόδωρος Δημητριάδης Σέργιος, Ρεπούσης Παναγιώτης
3 Μεταξάς Αναγνώστης-Αλέξανδρος Η Αξία και η Αποτίμηση της Μάρκας: Σημασία, Καταλληλότητα και Επίδραση στην Αξία της Επιχείρησης (Brand Equity and Valuation: Relevance, Suitability and Effect) Ήντουνας Κωνσταντίνος Σταθακόπουλος Β.,  Τσεκρέκος Ανδριανός (Αναπλ. Καθηγητής, ΛοΧρη)
4 Μπαλτάς Αλέξανδρος Applied Artificial Intelligence for the Optimisation of Freight Transprtation and Product Distribution Networks (Εφαμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση Εμπορευματικών Μεταφορών και Δικτύων Διανομής Προϊόντων) Ρεπούσης Παναγιώτης Μπάλτας Γεώργιος, Λάππας Θεόδωρος (Assistant Prof., Stevens Institute of Technology)
5 Ντζουμανίκα Παρασκευή E-Servicescapes and the Customer Experience: Antecedents and Consequences (Το Ηλεκτρονικό Περιβάλλον της Υπηρεσίας και η Εμπειρία Πελάτη: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Συνέπειες) Καραντινού Καλυψώ Μπάλτας Γεώργιος, Δημητριάδης Σέργιος
6 Παυλάκου Ευγενία Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εκπαίδευση στις Συμποριφορικές Δεξιότητες (The Positive Organizational Behavior and the Education in Behavioural Skills) Παναγιωτοπούλου Λήδα Νικάνδρου Ειρήνη, Βακόλα Μαρία
7 Σαμπάνης Σωτήριος Συμπεριφορική Τιμολόγηση στον Κλάδο των Υπηρεσιών (Behavioral Pricing in the Services Sector) Ήντουνας Κωνσταντίνος Κοκκινάκη Φλώρα, Καραντινού Καλυψώ
8 Σάρδη Πολυξένη Η Επίδραση της Ανθεκτικότητας στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή (The Impact of Resilience in Consumer Behavior) Καραντινού Καλυψώ Βακόλα Μαρία, Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήμ. Στατιστικής ΟΠΑ
9 Τσαχάλη Μαρήλια Collective Learning Processes as a Means for Developing Sense of Coherence ("Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής") Νικάνδρου Ειρήνη Παναγιωτοπούλου Λήδα, Γαλανάκη Ελεάννα
10 Χαντζή Αναστασία-Κλεό The role of High-Quality Connections (HQC) in creating Team Resilience and Performance (Η συμβολή των υψηλής ποιότητας συνδέσεων στη δημιουργία ανθεκτικότητας και υψηλής απόδοσης στην ομάδα) Νικάνδρου Ειρήνη Παναγιωτοπούλου Λήδα, Βακόλα Μαρία
11 Χουσμεκερίδου Ραφαηλία-Φωτεινή HR Analytics, Operational Performance and Business Outcomes (Ανάλυση των Δεικτών Μέτρησης, Λειτουργική Απόδοση και Επιχειρηματικά Αποτελέσματα) Γαλανάκη Άννα-Ελένη Βακόλα Μαρία, Παναγιωτοπούλου Λήδα