Εξερχόμενοι Φοιτητές

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής
   

Κριτήρια Επιλογής και Τοποθέτησης στα Ξένα Πανεπιστήμια

H επιλογή των φοιτητών του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Ο.Π.Α. που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και η τοποθέτηση τους στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια γίνεται με βάσει τα εξής κριτήρια:

 • Η εμπρόθεσμη αίτηση των φοιτητών με τα πανεπιστήμια επιλογής τους κατά σειρά προτεραιότητας (3 επιλογές).
 • Τα πανεπιστήμια που έχουν επιλέξει οι φοιτητές και κατά πόσο καλύπτουν τις προϋποθέσεις των πανεπιστημίων υποδοχής (επίπεδο γλωσσομάθειας, ελάχιστος αριθμός κατοχυρωμένων ECTS, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ).
 • Το σύνολο των κατοχυρωμένων μαθημάτων που έχει περάσει ο υποψήφιος σε σχέση με τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το εξάμηνο σπουδών του*.
 • Ο μέσος όρος στα κατοχυρωμένα μαθήματα του υποψηφίου φοιτητή*.

  * To σύνολο των κατοχυρωμένων μαθημάτων και ο μέσος όρος επίδοσης, υπολογίζονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία ορίζεται από τη γραμματεία του τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος και ανακοινώνεται στην τμηματική ενημέρωση. .

Χρήσιμα Έγγραφα, Πρόγραμμα Erasmus+ 

 1. Έντυπο προσυμφωνημένης Αναγνώρισης
 2. Student Application Form
 3. Learning Agreement for Studies
 4. Learning Agreement DURING Mobility

Σύντομες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 2020-2021

Βήμα 1ο - Αίτηση Συμμετοχής, κατάθεση δικαιολογητικών, τοποθέτηση σε πανεπιστήμια

Βήμα 2ο - Έντυπα προς τα Πανεπιστήμια Υποδοχής κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

Βήμα 3ο - Έντυπα για τη χορήγηση Υποτροφίας από το ΙΚΥ – συλλογή και αποστολή

Βήμα 4ο - Προετοιμασία για την αναχώρηση σας για το εξωτερικό

Βήμα 5ο - Ολοκλήρωση κινητικότητας και επιστροφή στο ΟΠΑ


 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι