Εξερχόμενοι Φοιτητές

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής
   

Κριτήρια Kατάταξης και Τοποθέτησης στα Ξένα Πανεπιστήμια

Η κατάταξη των αιτούντων φοιτητών για το ακαδ. έτος 2021-2022 και η τοποθέτηση τους στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια  θα γίνει υπολογίζοντας :

 • Τη βαρύτητα ποσοστού κατοχυρωμένων μαθημάτων βάσει μαθημάτων προγράμματος σπουδών για το εξάμηνο σπουδών του φοιτητή επί το μέσο όρο βαθμολογίας των κατοχυρωμένων μαθημάτων (σε επιλεγμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται μαζί με την πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα).
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης του ιδρύματος υποδοχής.
 • Ειδικό κριτήριο λόγω της πανδημίας covid-19, αποτελεί να δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές που είχαν επιλεγεί να συμμετάσχουν το ακαδ. έτος 2020-2021, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω ακύρωσης της κινητικότητας από το ίδιο το ίδρυμα υποδοχής

Χρήσιμα Έγγραφα, Πρόγραμμα Erasmus+ 

 1. Έντυπο προσυμφωνημένης Αναγνώρισης
 2. Student Application Form
 3. Learning Agreement for Studies
 4. Learning Agreement DURING Mobility
 5. Μηνιαία επιχορήγηση για σπουδές ή πρακτική άσκηση | ΙΚΥ 

Σύντομες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 2021-2022

Βήμα 1ο - Αίτηση Συμμετοχής, κατάθεση δικαιολογητικών, τοποθέτηση σε πανεπιστήμια

Βήμα 2ο - Έντυπα προς τα Πανεπιστήμια Υποδοχής κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

Βήμα 3ο - Έντυπα για τη χορήγηση Υποτροφίας από το ΙΚΥ – συλλογή και αποστολή

Βήμα 4ο - Προετοιμασία για την αναχώρηση σας για το εξωτερικό

Βήμα 5ο - Ολοκλήρωση κινητικότητας και επιστροφή στο ΟΠΑ


 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι