ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Υποψήφιοι και αξιολόγηση αιτήσεων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Κυρίως απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας, οι οποίοι έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνολογιών της πληροφορικής στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών  και για τις αλλαγές στις πρακτικές εργασίας που αυτές επιφέρουν. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα μόνον εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023. Αιτήσεις υποβάλλονται σε διαδοχικούς κύκλους κατόπιν ανακοίνωσης.

Ο αριθμός εισακτέων είναι τριάντα τρείς (33) κατ' ανώτατο όριο.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τον βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη και σύντομη εξέταση, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

Μετά την ειδοποίηση των υποψηφίων για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα.

Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί σε άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια και παρακολούθηση του Προγράμματος

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι δώδεκα μήνες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή της διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των φροντιστηρίων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.

Έναρξη μαθημάτων: 2 Οκτωβρίου 2023

Τέλη φοίτησης και υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης είναι τέσσερις χιλιάδες (4.000€) ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα μερικής η ολικής απαλλαγής διδάκτρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που λαμβάνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

 1. Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και μπορεί να χορηγείται μόνο σε κα­τόχους βασικού πτυχίου με άριστη επίδοση.
 2. Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του ΠΜΣ.

Η μία υποτροφία δεν αποκλείει την άλλη.

Δικαιολογητικά

 1. Έντυπο αίτησης. Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και όλα  τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 4. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του Ν. 4485/2017, το οποίο πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την λήξη της περιόδου εγγραφών.
 5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και επαγγελματική εμπειρία.
 7. Έκθεση ενδιαφερόντων 300-400 λέξεων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εν­διαφέρεται ο υποψήφιος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1.
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Αυτές πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά ως αρχεία pdf ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ μέσω τις πλατφόρμας αιτήσεων ή στο email της Γραμματείας (dmh@aueb.gr). 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 τηλ.: 210 8203646, e-mail: dmh@aueb.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.dept.aueb.gr/dmh).