Εγγραφή

Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε έτους γίνεται περί τις αρχές Ο­κτωβρίου. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου. Ο εισακτέος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ και δηλώνει εγγράφως ότι τον αποδέχεται.