Απονεμόμενος τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Master of Science in Digital Methods for the Humanities