ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ | RESEES

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ - RESEES | RESEARCH LABORATORY ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Διευθυντής: Καθηγήτρια Φ. Κουντούρη

Γνωστικό Αντικείμενο
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Αειφόρος Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας: Οικονομικές, Οικονομετρικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές».
Κεντρικός ρόλος στην αποστολή του ReSEES είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες. 
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνικοοικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντική αποτίμηση, πολιτική και θεσμική ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίησης, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής λήψης αποφάσεων.

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 4018 - 15.12.201
Χώρος Στέγασης: Α 49, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76