Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ

e_learning1

e_learning2

Πρόγραμμα Προετοιμασίας

για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων

για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

"Όταν σχεδιάζεις για ένα χρόνο, να σπέρνεις σιτάρι.

Όταν σχεδιάζεις για μια δεκαετία, να φυτεύεις δέντρα.

Όταν σχεδιάζεις για μια ζωή, να καταρτίζεις και να εκπαιδεύεις ανθρώπους"

Guanzi (κινεζική παροιμία) , περίπου 645 π.Χ.


Διδάσκοντες

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια των εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ
ΕΔΙΠ, βαθμός Α’, τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ΟΠΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
Δρ Ψυχολόγος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια-πολλαπλασιάστρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ


Γενικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα αποτελεί σε συνδυασμό με το εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του eLearning του ΟΠΑ και το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο καινοτόμων επιμορφώσεων στο χώρο της Παιδαγωγικής Επιστήμης που παρέχονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε σύνδεση με την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια, την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιτυχημένη προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ταυτόχρονα την επιπλέον μοριοδότησή τους σε προκηρύξεις εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ αλλά και την πρόσληψή τους στα τμήματα εκπαίδευσης των επιχειρήσεων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 39, ν. 4342/2015 – ΦΕΚ 143Α/09-11-2015). Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κλπ).

Επίσης, το σεμινάριο μοριοδοτείται στις προκηρύξεις που αφορούν την εκπαίδευση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και θεωρείται σημαντικό προσόν για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες συμμετέχοντας σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (εκπαιδευτικά προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης).

Για την διαμόρφωση της δομής του Προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων του ΕΟΠΠΕΠ λήφθηκαν υπόψη η ευρεία μακρόχρονη εμπειρία των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων και στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, οι αρχές και οι αξίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και δόθηκε έμφαση στη βιωματική μάθηση και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 150 ώρες εκπαίδευσης και συνδυάζει την εξ’ αποστάσεως (e-learning) με την δια ζώσης εκπαίδευση (με δυνατότητα Skype). Η μάθηση στο πρόγραμμα συντελείται λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων καθώς και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους το οποίο αποτελεί και την καινοτομία του Προγράμματος. Συγκεκριμένα επιδιώκεται και προωθείται ως καινοτομία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων η βιωματική μάθηση μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται που αποσκοπούν στην αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, με το διδακτικό υλικό καθώς και με τον εκπαιδευτή τους σε πραγματικές συνθήκες μάθησης κατά τις διά ζώσης συναντήσεις (προσφέρεται η δυνατότητα Skype).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων του ΕΟΠΠΕΠ και δεν έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν οι απόφοιτοι του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων καθώς και οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», δηλαδή δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα π.χ. οικονομία, management, πληροφορική κλπ, αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ένας εκπαιδευτής να είναι ικανός να διδάξει σε ενηλίκους σε δομές και προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης π.χ. ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΣΔΕ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.

Ενότητες

Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:

1.Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία).
2.Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη).
3. Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους.

Η δομή του Προγράμματος περιλαμβάνει τα στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων ενώ οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος ονομάζονται «Σπόνδυλοι» ακολουθώντας την ορολογία της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 2844/23-10-2012 σύμφωνα με την οποία στο Πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτυπώνονται τα ακόλουθα:

α) Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων.

β) Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών ενηλίκων.

γ) Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα περιλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές ενηλίκων να εξοικειωθούν με τις βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η «αξία» του προγράμματος

Πληθώρα ερευνητικών ευρημάτων τεκμηριώνουν την ανάγκη εκπαίδευσης των ανθρώπων σε θετικές προσεγγίσεις μέσα από προγράμματα της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προωθεί τα παρακάτω οφέλη για όσους το παρακολουθήσουν:

  • Βασικός προσανατολισμός είναι η συστηματική καλλιέργεια της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες όπως η οργάνωση και υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας ως βασική συνιστώσα των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.
  • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων δημιουργούν οι ίδιοι τη νέα γνώση σχετικά με το γνωστικό τους αντικείμενο και την διδασκαλία του στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από την συνεργασία με τον εκπαιδευτή τους.
  • Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ανάγονται σε μέντορες με παιδαγωγικό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι είναι εκεί για να αφουγκραστούν όποια ανάγκη ή προβληματισμό δημιουργείται και να καθοδηγήσουν/εμψυχώσουν σχετικά με τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ τον υποψήφιο εκπαιδευτή ενηλίκων με εξατομικευμένη προσέγγιση. 
  • Το πρόγραμμα έχει δομηθεί ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό, κι αφού μελετήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις της εποχής, γίνεται στροφή της μαθησιακής διαδικασίας, από τη θεωρία και την μηχανιστική μάθηση, στη βιωματική μάθηση και την ανακαλυπτική μάθηση. Με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο. Οι  υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων αποκτούν εμπειρία μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα workshops, στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν μια διδασκαλία στο γνωστικό τους αντικείμενο. Η εμπειρία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων να αντιληφθούν τις δυνάμεις τους, να μετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη, να βελτιώσουν τις διδακτικές δεξιότητές τους και να «διορθώσουν» όσα χρειάζονται για να επιτύχουν στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιπλέον, η εμπειρία της διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες δίνει σημαντική αυτοπεποίθησηστους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων για την επιτυχία τους στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αλλά και την υιοθέτηση καινοτόμων ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά την εκπαιδευτική τους πρακτική στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Τέλος, όσοι θέλουν να γνωρίσουν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και δεν θέλουν απαραίτητα να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό, δεν βγαίνουν χαμένοι από την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Κάθε άλλο· οι δραστηριότητες του Προγράμματος, έχουν ως βασικό γνώμονα την ανάπτυξη σημαντικών κοινωνικών  δεξιοτήτων για το άτομο τόσο ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όσο και ως επαγγελματική οντότητα. Διαχείριση χρόνου και άγχους, εργασία σε projects και διαχείριση αυτών, ομιλία μπροστά σε κοινό (publicspeaking), συνεργατικότητα, ομαδικότητα, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων που η διδασκαλία καλλιεργεί, είναι μερικές μόνο μερικές από τις δεξιότητες, που ψάχνει σε ένα βιογραφικό κάθε εργοδότης και που στο πρόγραμμα μπορεί να τα αναπτύξει κάθε υποψήφιος εκπαιδευτής ενηλίκων που θα το παρακολουθήσει.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την κατάλληλη εκπαιδευτική προετοιμασία των εκπαιδευομένων ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν με επάρκεια και επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η έμφαση του Προγράμματος είναι στην βιωματική μάθηση ώστε οι συμμετέχοντες να κατέχουν τις βασικές γνώσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων τις οποίες θα αξιοποιούν βιωματικά στην πράξη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας τους (προσφέρεται η δυνατότητα Skype).

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Να είναι ικανοί οι εκπαιδευόμενοι:
• Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και τις προϋποθέσεις της ενήλικης μάθησης.
• Να κατανοούν τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων.
• Να αξιοποιούν τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές επιλέγοντάς της εύστοχα και κατάλληλα ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.
• Να αξιοποιούν τη δυναμική της ομάδας στην διδασκαλία τους.
• Να δημιουργούν το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα με την δημιουργία ομαδικότητας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
• Να συμβάλλουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στην υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
• Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων ως έναν πολυδιάστατο ρόλο.
• Να προσπαθούν μέσα από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο για την αυτοβελτίωσή τους όσο και για την πολυεπίπεδη υποστήριξη των εκπαιδευομένων τους.
• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια μικροδιδασκαλία στο γνωστικό τους αντικείμενο (προσφέρεται η δυνατότητα Skype).
• Να συμμετάσχουν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρίζεται στον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο από φορέα, δημόσιο ή του ευρύτερο δημοσίου τομέα (Ν. 4386/16 Άρθρο 67). 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό link για υποβολή αίτησης συμμετοχής εδώ.