Προοπτικές απασχόλησης απόφοιτων

"H αφετηρία κάθε μεγάλου επιτεύγματος είναι η επιθυμία. Οι ισχνές επιθυμίες οδηγούν σε ισχνά αποτελέσματα. Όπως η μικρή φωτιά παράγει λίγη θερμότητα"

Napoleon Hill, Αμερικανός συγγραφέας


Τυπική Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 3848/2010), η συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ από το έτος 2013-2014 των υποψηφίων εκπαιδευτικών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τον διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με το εν λόγω πιστοποιητικό, ο πτυχιούχος του ΟΠΑ μπορεί πέραν της συμμετοχής του στον διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, να καταθέσει αίτηση για την πρόσληψή του από το Υπουργείο Παιδείας ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) ή να εργαστεί σε ιδιωτικά σχολεία.

Στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που θα βρείτε εδώ, αναφέρεται ρητά ότι:

"Σύμφωνα με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 υ. α. (ΦΕΚ 689 Β), το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/2010)."

Ιδιαιτέρως σημαντικό: στις εγκύκλιες οδηγίες, που εστάλησαν στις 11 Φεβρουαρίου 2019 σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθίσταται η πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας απαραίτητη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση:

"Στο Κεφάλαιο Ε’ («Σύστημα Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικών…. της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης») του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ. Α’/29-1-2019), στο άρθρο 66, παρ. 4, ορίζεται: «4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση»."


"Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να είναι αρχικά και πρώτιστα ένας καλός άνθρωπος"

Peter Jarvis, Professor of Adults Education, Open University, UK


Άτυπη Εκπαίδευση

Με την κατοχή του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και ύστερα από μια απλή διαδικασία εξετάσεων που οργανώνονται σε συχνή βάση από τον ΕΟΠΠΕΠ, οι κάτοχοι μπορούν να πιστοποιηθούν και ως εκπαιδευτές ενηλίκων της άτυπης εκπαίδευσης και να διδάξουν ή να συνεργαστούν με δημιουργικές ομάδες σε ιδιωτικά Κολλέγια, σε εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων, ιδιωτικών πολιτιστικών οργανισμών, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) για τα νέα διετή προγράμματα ειδίκευσης για αποφοίτους Λυκείου τα οποία προσφέρονται από τα ΚΔΒΜ των ΑΕΙ. Πρόκειται για μία εξαιρετική επαγγελματική ευκαιρία για τους αποφοίτους του Προγράμματος.

Μπορεί, τέλος, ο κάτοχος του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά φροντιστήρια δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άτυπη εκπαίδευση).