Τρόπος εισαγωγής στο Πρόγραμμα

"Ό,τι μπορείς να κάνεις ή ονειρεύεσαι, μπορείς, ξεκίνα το. Η τόλμη χαρίζει ευφυία, μαγεία και δύναμη"

 Goethe, Γερμανός ποιητής


Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης που προσφέρει το ΟΠΑ, τα μαθήματα της ΠΑΔ Ι & ΙΙ προσφέρονται δωρεάν ανά ακαδημαϊκό έτος για ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων. Στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ στο πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. δικαιούνται να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων του Ο.Π.Α που κατά την προθεσμία υποβολής της αίτησής τους, έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΕΜ)  ή μαθημάτων [1] που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με επίσημη αναλυτική βαθμολογία της Γραμματείας του Τμήματός τους. Για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής από την 1η  Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους στην Γραμματεία του Τμήματός τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο κάθε υποψήφιος καλείται να υποβάλλει τα παρακάτω:

  1. Αίτηση, η οποία διατίθεται από τις Γραμματείες των τμημάτων.
  2. Αναλυτική βαθμολογία που εκδίδεται από την Γραμματεία, όπου εμφανίζονται τα μαθήματα στα οποία έχει επιτύχει ο υποψήφιος/α μέχρι και την ημερομηνία της αίτησής του (από 1 μέχρι 15 Σεπτέμβρη), ο μέσος όρος βαθμολογίας καθώς και ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως αξιολογήσιμοι θα συγκριθούν μεταξύ τους με βάση τα εξής κριτήρια:

  1. Το Μ.Ο. που έχουν στα μαθήματα, τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική βαθμολογία.
  2. Τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική βαθμολογία.

 Όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην Απόφαση 7ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α της 18/4/2013 .
 


[1] Στις περιπτώσεις Τμημάτων που δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων.