ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                              Αριθμ. Πρωτ.:  5730
                  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016
ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011
 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων  του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018:

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ-Ω 7ο εξάμηνο
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ Α-Λ 5ο εξάμηνο
3. ΠΟΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ) Μ-Ω 3ο εξάμηνο
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ-Ω 1ο εξάμηνο
5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7ο εξάμηνο
6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ       5ο εξάμηνο
7. ΠΟΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Α-Λ 1ο εξάμηνο
8. ΠΟΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Μ-Ω 1ο εξάμηνο
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 5Ο εξάμηνο
10. ADVERTISING AND COMMUNICATION MANAGEMENT ERASMUS

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είτε βάσει του Π.Δ. 407/80, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, είτε ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375.
                                                                                                                     Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
                                                                                                                         *
 
                                                                                                                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
                                                                                                                     Καθηγητής

 
 
 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος