ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ