Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

TEP AUEB LOGO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Απριλίου 2013 (σελ. 26-30 του Πληροφοριακού Εντύπου). Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μέχρι τις 30/9/2019 στις Γραμματείες και στο site του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται σε συνολικά 64 φοιτητές/τριες.

Κατόπιν της παραπάνω προθεσμίας οι φοιτητές δεν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η αίτηση χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αναλυτική βαθμολογία και

2. Δυο φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή στην πίσω πλευρά: του ονόματος, επωνύμου, Τμήματος και αριθμού μητρώου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13, είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα σε επίπεδο προπτυχιακού προγράμματος ΑΕΙ, εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη και οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο επιτρέπει στον κάτοχο να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική και δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί με καινοτομίες βάση της φιλοσοφίας και των καλών πρακτικών των προγραμμάτων εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών του Harvard School of Education, Teacher Education Program και του Stanford School of Education, Teacher Education Program. Είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα) και αποτελείται από τις ακόλουθες δυο ενότητες:

α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε συνδυασμό με εργασίες και έρευνες που διεξάγονται στα δημόσια σχολεία. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές/τριες από όλα τα έτη χωρίς περιορισμό και

β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από τα μαθήματα "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) Ι (χειμερινό εξάμηνο), "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) ΙΙ (εαρινό εξάμηνο) και το μάθημα «Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου». Τα μαθήματα αυτά αναλύονται σε ένα πλέγμα θεωρητικών και βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός του ΟΠΑ με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας από εικονικά σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα.

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ απευθύνεται μόνο σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες (7ου, 8ου εξαμήνου) των τμημάτων του ΟΠΑ και οι φοιτητές/τριες επιλέγονται μόνο με την παρούσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φοίτηση στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση στη διδασκαλία Ι και ΙΙ» σε συνδυασμό με το μάθημα «Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου» είναι υποχρεωτική με την συμμετοχή του φοιτητή/τριας σε εκπαιδευτικές δράσεις εντός και εκτός του ΟΠΑ που γίνονται σε διαφορετικές ώρες και ημέρες  πέραν της ημέρας και ώρας του μαθήματος που εμφανίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ (Παρασκευή 9-3).

Στα υπόλοιπα μαθήματα του Προγράμματος η παρακολούθηση είναι απαραίτητη και αξιολογείται για να μπορεί ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει το απαραίτητο υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων και ικανοτήτων.

Βασικό κριτήριο και παράγοντας επιτυχίας τόσο του Προγράμματος αλλά και κάθε μελλοντικού εκπαιδευτικού είναι η αγάπη για την παιδεία και τους νέους ανθρώπους. Οι αρετές αυτές καθώς και άλλες ανθρωποκεντρικές αξίες επιδιώκεται να καλλιεργηθούν με καινοτόμες βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων, το Πληροφοριακό Έντυπο και από το site του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep