Δίδακτρα - Υποτροφίες

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται σε καταβολή διδάκτρων. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25 το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 6.000 ευρώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το πρόγραμμα, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4957/2022 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.