Πρόγραμμα Σπουδών

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης - 1ο έτος

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης - 2ο έτος

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

Το μάθημα αφορά σε μια εξερεύνηση των θεωρητικών ρευμάτων και σχολών σκέψης γύρω από την ύπαρξη, ερμηνεία, και ανάλυση του φαινομένου των οργανώσεων. Γιατί υπάρχουν οι οργανώσεις, στην μορφή που τις ξέρουμε, κι όχι σε άλλες, εναλλακτικές; Πώς μπορούμε να τις κατανοήσουμε; Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την συμπεριφορά τους;

Υπάρχει μια πληθώρα θεωριών που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω ερωτήματα, θεωρίες που προέρχονται κυρίως από τις βασικές πειθαρχίες της οικονομικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας.

Στο μέρος “Θεωρίες Εταιρίας, Οργάνωσης και Διοίκησης” θα συζητηθούν μερικές από τις περισσότερο σημαντικές κι επιδραστικές από αυτές τις θεωρίες (ενδεικτικά: behavioral, contigency, institutional [‘old’ and ‘new’], evolutionary, transaction cost economics, agency theory, resource-dependence). Θα αναφερθούμε στην προβληματική τους, στα εννοιολογικά εργαλεία και συλλογισμούς/επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να ανα-συγκροτήσουν το φαινόμενο της οργάνωσης και του οργανώνειν, θα δούμε τα πεδία εφαρμογής τους αλλά και τα εμπειρικά ευρήματα που επαληθεύουν (ή απορρίπτουν) τις βασικές τους υποθέσεις.

Στο μέρος “Διοίκηση Καινοτομίας” οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια της καινοτομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οργανωσιακή γνώση και στη δημιουργικότητα. Ο στόχος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της φύσης και της δυναμικής της οργανωσιακής γνώσης, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών της οργανωσιακής δημιουργικότητας, και του πώς η γνώση σχετίζεται με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Θα δοθούν εξηγήσεις για τις διάφορες μορφές καινοτομίας τις οποίες οι οργανισμοί μπορούν να επιδιώξουν, και οι μαθητές θα αναπτύξουν πλαίσια για την ανάλυση του πώς διαφορετικές οργανωτικές δομές, διαδικασίες και μέθοδοι διαχείρισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή και τη διαχείριση της καινοτομίας

5 ECTS
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων είναι μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της Διοίκησης. Καθώς το Επιχειρησιακό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, συχνές αλλαγές, πληθώρα δεδομένων, μεγάλη διείσδυση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες βασίζονται σε καλύτερα στελέχη στην λήψη αποφάσεων. Τα στελέχη λήψης αποφάσεων γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν, παρουσιάζουν, αναλύουν και επιλύουν ένα πρόβλημα απόφασης με βάση την θεωρία αποφάσεων. Τα στελέχη λήψης αποφάσεων θα πρέπει αφενός να είναι αποτελεσματικά στην χρήση και ανάλυση των δεδομένων και αφετέρου να είναι ικανά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κατευθύνοντας τις δράσεις των ίδιων και των επιχειρήσεων σε καλύτερες αποφάσεις ενισχύοντας τις αποδόσεις και μειώνοντας τους κινδύνους. Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στην κατανόηση και μοντελοποίηση περίπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων όπως αυτά εμφανίζονται στις σύγχρονες επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας τα κατάλληλα πρότυπα και χρησιμοποιώντας αυτά με ένα αποτελεσματικό τρόπο.

Το μάθημα καλύπτει: Τον Γραμμικό και Ακέραιο Προγραμματισμό, τα Προβλήματα Δικτύων, την Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, την Ανάλυση Αποφάσεων και την Προσομοίωση. Όλα τα θέματα συνοδεύονται με εφαρμογές και αναλύσεις περιπτώσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εκτεθούν σε κατάλληλα πακέτα λογισμικού για χρήση με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων.

5 ECTS
Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια ευρεία κατανόηση της σημασίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στο σύγχρονο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, καλλιεργώντας τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάλυση σύνθετων φαινομένων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την υιοθέτηση και χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και για τη λήψη κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν στην απόκτηση και χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Η έμφαση στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα είναι στην κατανόηση της χρήσης της πληροφορικής στους οργανισμούς και τα κυρία ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική τους αξιοποίηση. Θα καλυφθούν θέματα όπως: οι κύριες κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων (MIS, ERP, CRM, BI κλπ) και πώς εφαρμόζονται στους οργανισμούς, η διοίκηση πληροφοριακών πόρων, η σημασία της πληροφορικής και ο στρατηγικός της ρόλος για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν πληροφοριακά συστήματα - στα εργαστήρια - για συγκεκριμένα επιχειρηματικά σενάρια.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, η έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και στη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies) χρήσης πληροφοριακών συστημάτων από τη διεθνή βιβλιογραφία, ώστε αφενός να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην πράξη, και αφετέρου να αποκτήσουν ευρύτητα και βάθος γνώσεων για τις θεωρίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και διαχείριση αυτών των προκλήσεων

5 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στατιστική για Επιχειρήσεις

Η ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών τεχνικών και μεθόδων είναι απαραίτητη σε πολλά εμπειρικά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων, η μεταβλητότητα που αυτά παρουσιάζουν, αλλά και η αβεβαιότητα όσον αφορά στη μοντελοποίηση των δεδομένων καθιστούν αναγκαία την λήψη αποφάσεων με βάση την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή βασικών θεωρητικών και πρακτικών στατιστικών εννοιών.  Οι τεχνικές που εισάγονται και αναπτύσσονται, αποτελούν μια αξιόπιστη προσέγγιση στην ανάλυση εμπειρικών προβλημάτων γιατί μελετούν και ‘συλλαμβάνουν’ τα χαρακτηριστικά των δεδομένων. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναπτύξει τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων σε εμπειρικά προβλήματα.

Το μάθημα παρουσιάζει την θεωρία βασικών συνεχών και διακριτών κατανομών και τη χρησιμότητά τους ως εργαλεία στατιστικής μοντελοποίησης σε εμπειρικά προβλήματα και εφαρμογές. Αναπτύσσονται οι κατανομές δειγματοληψίας που χρησιμεύουν στην στατιστική συμπερασματολογία και παρουσιάζονται βασικά πιθανοθεωρητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, εισάγονται και αναπτύσσονται βασικές μέθοδοι εκτιμητικής, όπως η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων και η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτιμηθούν οι παράμετροι κατανομών αλλά και οι παράμετροι στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων. Ακολουθεί η περιγραφή και ανάπτυξη της στατιστικής συμπερασματολογίας όσον αφορά στην κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και στη διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων υποθέσεων. Εισάγεται η έννοια της συνδιακύμανσης και της συσχέτισης, προκειμένου να μελετηθεί η σχέση δύο ή περισσοτέρων τυχαίων μεταβλητών. Τέλος, γίνεται παρουσίαση και ανάπτυξη του υποδείγματος απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της θεωρίας σε εμπειρικά προβλήματα, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στον διαγνωστικό έλεγχο των καταλοίπων αλλά και στην επιλογή κατάλληλων υποδειγμάτων (model selection).

2.5 ECTS

Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις τεχνικές αναλυτικής επεξεργασίας διαδραστικών συμπεριφορικών δεδομένων οι οποίες οδηγούν στην κατανόηση των αναγκών και προτιμήσεων των καταναλωτών και την πρόβλεψη της μελλοντικής τους συμπεριφοράς (π.χ. προτιμήσεις προϊόντων)  έτσι ώστε η παρεχόμενη (π.χ. μορφή προτάσεων) πληροφορία να είναι εξατομικευμένη (personalized) αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο την ικανοποίηση των πελατών όσο και τις πωλήσεις της επιχείρησης.

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση: Να αναλύουν δεδομένα επιχειρήσεων με στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Να εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη της συμπεριφοράς. Nα αξιοποιούν πρακτικά εργαλεία λογισμικού για την ανάλυση συμπεριφορικών δεδομένων. Να κατανοούν και να ερμηνεύουν σε επιχειρησιακό επίπεδο τα ποσοτικά αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων

Βασικές έννοιες μηχανικής μάθησης καθώς και τεχνητής νοημοσύνης με πρακτικές εφαρμογές τους θα αναλυθούν ενώ έμφαση θα δοθεί στην επιχειρηματική ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανάλυσης δεδομένων σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει μια επιχείρηση ή οργανισμός για να αξιοποιήσει τα ευρήματα της αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων. Στο μάθημα θα γίνει πρακτική εφαρμογή σε ομαδική εργασία με χρήση εργαλείων (RapidMiner) ανάλυσης δεδομένων (Business Analytics).

2.5 ECTS
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών και έχει μεταμορφώσει σημαντικά κομμάτια της επιχειρηματικότητας αλλά και της προσωπικής μας ζωής. Η χρήση του σε καθημερινές ασχολίες πηγάζει και από την ευρεία χρήση του σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η σύγχρονες επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και το διαδίκτυο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι σύγχρονοι επιχειρηματίες ανακαλύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα αναλάβουν να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μια ψηφιακή επιχειρηματική ιδέα που θα στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου ή την αναβάθμιση ενός υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου με επιλογή από διαφορετικά μοντέλα συνδυάζοντας καινοτόμες ιδέες με ψηφιακές τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν στο μάθημα, είτε θα επιλέξουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να μετασχηματίσουν ψηφιακά μια υπάρχουσα επιχείρηση.

2.5 ECTS
Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

Η Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών αφορά σε όλες τις μεσοπρόθεσμες και τακτικού επιπέδου αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και διανομή προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών, στη σύγχρονη παγκόσμια και συνεχώς εξελισσόμενη οικονομία της αγοράς. Οι ενότητες, που το μάθημα καλύπτει, περιλαμβάνουν: διαχείριση διαδικασιών, σχεδιασμό προϊόντων, διοίκηση/συντονισμό εφοδιαστικών αλυσίδων, προγραμματισμό δυναμικότητας, χωροταξία και χωροθέτηση επιχειρησιακών μονάδων, διαχείριση αποθεμάτων και λιτά βιομηχανικά συστήματα. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται εργαλεία και μεθοδολογίες που περιλαμβάνουν μαθηματική μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση, θεωρία παιγνίων, οικονομική ανάλυση και προσομοίωση.

2.5 ECTS
Επιχειρηματική Στρατηγική

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ζητημάτων στρατηγικής στον επιχειρηματικό χώρο και η απόκτηση ικανοτήτων εφαρμογής εννοιών, εργαλείων και πλαισίων. Το μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από θέματα, από τη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης μέχρι την υλοποίησή της. Αναφέρεται τόσο σε θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο όσο και σε επιχειρηματικές πρακτικές με παραδείγματα από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο. Μέσω της κριτικής επισκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας στο χώρο της στρατηγικής οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας και να εφαρμόζουν τη γνώση τους τόσο για περαιτέρω έρευνα όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

2.5 ECTS
Εφοδιαστική Διαχείριση

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για προϊόντα και υπηρεσίες και καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην εξέταση και ανάλυση των κύριων και υποστηρικτικών λειτουργιών στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, και στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

2.5 ECTS
Διαχείριση Δεδομένων

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον οι οργανισμοί διαθέτουν τεράστιο όγκο δεδομένων που αναφέρονται σε πωλήσεις, πελάτες, προμηθευτές, προσωπικό, χρηματοοικονομικά στοιχεία, αποθέματα κ.λπ. Η επιβίωση σε ένα έντονο ανταγωνιστικό και αβέβαια περιβάλλον όπως είναι το σημερινό απαιτεί την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου των δεδομένων για την πιο αποδοτική και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελείται από τρία βασικά στάδια: την διαχείριση των δεδομένων, την επιχειρηματική ευφυΐα και την επιχειρηματική αναλυτική.

Το μάθημα θα εστιάσει στην διαχείριση των δεδομένων με τη χρήση ενός state of the art εργαλείου της SAS, τον Enterprise Guide με στόχο την εκπαίδευση σε τεχνικές πρόσβασης σε δεδομένα από διάφορες πηγές, διαχείρισής και μετασχηματισμό αυτών αλλά και δημιουργίας αναφορών ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστούν τεχνικές επιχειρηματικής ευφυΐας και επιχειρηματικής αναλυτικής. Τα εργαλέια SAS Enterprise Guide είναι πολύ διαισθητικό και ιδιαίτερα προσιτό σε επιχειρησιακά στελέχη αφού η χρήση του γίνεται μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεν απαιτεί καθόλου προγραμματισμό.

2.5 ECTS
Mαθηματικός Προγραμματισμός

Οι μέθοδοι και τα μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού, καθώς και σχετικές πλατφόρμες λογισμικού, διαθέτουν εκτεταμένες εφαρμογές και πρόσφατα το ενδιαφέρον στην ανάπτυξή τους έχει ανανεωθεί λόγω της διαθεσιμότητας λογισμικού ικανού να διαχειριστεί προβλήματα βελτιστοποίησης ικανοποιητικής κλίμακας. Το μάθημα θα προσφέρει μία σύντομη παρουσίαση των κύριων αρχών και μεθόδων Μαθηματικού Προγραμματισμού ώστε κατόπιν να εστιάσει κύρια στην ανάπτυξη μοντέλων για ένα εύρος εφαρμογών, στην κωδικοποίησή τους μέσω αλγεβρικών γλωσσών και στην συνακόλουθη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικού για την επίλυσή τους. Με αυτό τον τρόπο, το μάθημα θα παρέχει την πλήρη διερεύνηση και εκμάθηση μία τυπικής προσέγγισης Επιχειρησιακής Έρευνας, η οποία βασίζεται σε μία περιγραφή ενός πραγματικού προβλήματος με σκοπό να εξάγει μία μαθηματική μοντελοποίηση και μία μέθοδο επίλυσης, εύρεσης δηλαδή της βέλτιστης λύσης. Ποικίλες ιδιαιτερότητες των μεθόδων Μαθηματικού Προγραμματισμού θα συζητηθούν στα πλαίσια μίας εκτεταμένης σειράς ασκήσεων μοντελοποίησης, εμβαθύνοντας παράλληλα στις κύριες αρχές των μεθόδων οι οποίες, όντας σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες των προβλημάτων που επιλύονται, τις καθιστούν ελκυστικές και αποτελεσματικές για την επίλυσης πολλαπλών προβλημάτων.

2.5 ECTS
Συστήματα Λογισμικού

Το μάθημα θα εξετάσει το ρόλο συστημάτων λογισμικού στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διαθεσιμότητα δεδομένων κάθε είδους, σε πραγματικό χρόνο, η μαζική δικτύωση ανθρώπων και συσκευών, και οι απαιτήσεις μιας νέας γενιάς καταναλωτών που είναι γεννημένοι στην ψηφιακή εποχή (digital natives) έχουν αλλάξει τους στόχους του λογισμικού και τον τρόπο που αυτό ενσωματώνεται στις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες.

Στο μάθημα θα καλυφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου λογισμικού, τις απαιτήσεις που καλείται να καλύψει και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις καλύψει. Επιπλέον, το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Java. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες προγραμματισμού, όπως πηγαίος κώδικας, η διαδικασία μετάφρασης, αλγόριθμοι, λογική σχεδίαση και αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση, δεσμευμένες λέξεις, εντολές ελέγχου, μέθοδοι και αντικείμενα, κλάσεις, κατασκευαστές, βασικές δομές δεδομένων, εξαιρέσεις, κληρονομικότητα.

2.5 ECTS
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Το μάθημα στοχεύει να καλύψει όλα τα σημαντικά ζητήματα που τοποθετούνται στον επιστημονικό κλάδο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, συνδυάζοντας το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο με τις νέες τεχνολογίες και τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές και καταναλωτικές πρακτικές.

Ενδεικτικά, το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο και Συμπεριφορά Καταναλωτή (π.χ. Πολυκαναλικό/Πανκαναλικό Λιανεμπόριο και Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτή, Σχεδιασμός και Επιδράσεις Ατμόσφαιρας Καταστήματος Λιανεμπορίου), Ηλεκτρονική Έρευνα Μάρκετινγκ (π.χ. Αναλυτική Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός Πειραμάτων), Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (eCRM), Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (π.χ. Ηλεκτρονική Διαφήμιση, Κοινωνικά Μέσα, Ηλεκτρονικές Πωλήσεις), Στρατηγικός Σχεδιασμός Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Ηλεκτρονικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, Στρατηγικές Μείγματος Μάρκετινγκ), Ειδικά Θέματα Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

2.5 ECTS
Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας

Το μάθημα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και της συνεχούς βελτίωσης τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο (personal quality).  Δίνει έμφαση στην Ηγεσία και τη Διοίκηση Ανθρώπινου  Δυναμικού ως βασικά κριτήρια ποιότητας που οδηγούν σε βελτίωση και αναλύει σε βάθος τον ρόλο των Ηγετών στην επίτευξη ποιότητας και επιδόσεων. Γίνεται σαφές γιατί η διοίκηση ποιότητας μπορεί να αποτελέσει για έναν οργανισμό το κλειδί για διαφοροποίηση όσο και για την απόκτηση στρατηγικού συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι: οι έννοιες της ποιότητας, η εισαγωγή σε διάφορα πρότυπα και μοντέλα ποιότητας, η παρουσίαση εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας και την επίτευξη αριστείας καθώς επίσης και βασικά στοιχεία του κόστους ποιότητας. Οι φοιτητές θα μάθουν να ιεραρχούν προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα και να εφαρμόζουν δράσεις ποιότητας.

Στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του ISO 9001, καθώς και τις αρχές και τα κριτήρια εφαρμογής του μοντέλου Αριστείας EFQM και του Μοντέλου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ηθικής (EBEN) για Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Υπευθυνότητα. Επιπλέον, θα κατανοήσουν τη λειτουργία των βασικών εργαλείων ποιότητας, όπως το QFD Deployment (House of quality) και το Six Sigma Methodology.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι α) Να κατανοήσουν οι φοιτητές την αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας, β) Να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας και τα κριτήρια διαφορετικών μοντέλων ποιότητας, γ) Να είναι σε θέση να προσεγγίσουν την ποιότητα μέσα από την  ανάλυση μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών εφαρμογής Εργαλείων και Συστημάτων Ποιότητας, δ) Να εφαρμόσουν εργαλεία ποιότητας και μεθόδους σε προσωπικό επίπεδο (personal quality), ε) να σχεδιάσουν δράσεις ποιότητας σε πραγματικές συνθήκες

2.5 ECTS
Επιχειρηματική και Τεχνολογική Ηθική

Η επιχειρηματική ηθική αναφέρεται στα σύγχρονα οργανωτικά πρότυπα, κανόνες και αξίες που διέπουν τις ενέργειες και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ότι λειτουργούν με τρόπο επωφελή τόσο για τις ενδιαφερόμενες ομάδες όσο και για τις ίδιες, αποκτώντας δημόσια αποδοχή και εταιρική φήμη. Πράγματι, το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την πρόκληση των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται σε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Η ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων είναι πλέον μία «επιταγή» στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν ουσιαστικά, προκειμένου να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν.

Το μάθημα, επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνολογίας που λαμβάνει χώρα σε επιχειρήσεις. Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, παράλληλα, υπάρχει μια αναδυόμενη συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις της επιχειρηματικής ηθικής στην εποχή της τεχνολογίας,  σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τα αυτοματοποιημένα συστήματα, την ιδιωτικότητα των δεδομένων κ.α. Αυτό αναδεικνύει ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν είναι μόνο ένα επιχειρηματικό ζήτημα αλλά ένα κοινωνικό ζήτημα εν γένει.

Οι μάνατζερς καλούνται να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ της ηθικής και της ευθύνης από τη μία πλευρά και της κερδοφορίας που προκύπτει από τη χρήση της τεχνολογίας από την άλλη. Πράγματι, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα όρια μεταξύ επιχειρηματικής ηθικής και τεχνολογίας. Η επιχειρηματική αξία και οι ηθικές πτυχές της τεχνολογίας πρέπει να είναι αλληλένδετες έννοιες, αν και έρχονται συχνά σε αντίθεση και συνεπώς η πρόκληση έγκειται στην επίτευξη της ευθυγράμμισής τους.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις γενικές έννοιες της ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, δίνοντας όμως έμφαση στην εφαρμογή τους σε ζητήματα τεχνολογίας. Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στον εντοπισμό, την κριτική σκέψη και στην επίλυση ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, και που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο επαγγελματικό περιβάλλον σε ατομικό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο.

2.5 ECTS

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η Διοικητική Επιστήμη βρίσκεται παραδοσιακά σε πολύ στενή σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η γόνιμη σύνθεση αυτών των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων κατέστησε εφικτή την ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων βελτιστοποίησης, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν γεννηθεί χωρίς τη αμοιβαία συνεργασία τους.

Το μάθημα «Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» στοχεύει στην ανάπτυξη των απαιτούμενων ποσοτικών και υπολογιστικών δεξιοτήτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας λύσεων σε προβλήματα της Διοικητικής Επιστήμης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των εφαρμογών που παρουσιάζονται και αντιμετωπίζονται είναι η δρομολόγηση και χρονικός προγραμματισμός στόλου οχημάτων, η συσκευασία και αποθήκευση αντικειμένων, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων,  η κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων, ο προγραμματισμός της παραγωγής, καθώς και προβλήματα διαδικασιών στο χώρο της ναυτιλίας.

5 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πλαφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον οι κάθε είδους οργανισμοί είναι «πλημυρισμένοι» από δεδομένα αλλά «διψάνε» για μάθηση ώστε να να λάβουν πιο σωστές αποφάσεις, να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν νέα επιχειρησιακά μοντέλα και να γίνουν πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί στη λειτουργία τους. Το μέσο με το οποίο μπορούν να οδηγηθούν από τα δεδομένα στη μάθηση και τελικά στη γνώση είναι η εφαρμογή μεθόδων επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Analytics) δηλαδή η χρήση μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών σε δεδομένα, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στην καρδιά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε αυτό το μάθημα θα εστιαστούμε στη θεωρία και τις εφαρμογές των Business Analytics και θα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων δύο state of the art λογισμικά της SAS, τον Enterprise Guide και τον Enterprise Miner, με τη βοήθεια των οποίων θα μάθουμε τεχνικές παραδοσιακής στατιστικής ανάλυσης (traditional statistics) αλλά και μηχανικής μάθησης/ εξόρυξης δεδομένων (machine learning/ data mining). Επίσης θα γίνει μικρή αναφορά και πρακτική άσκηση στη χρήση του λογισμικού SAS Visual Analytics για την εφαρμογή μεθόδων Επιχειρηματικής Ευφυΐας, δηλαδή εξερεύνησης μεγάλου όγκου δεδομένων για ανακάλυψη τάσεων και προτύπων και ευκαιριών για περαιτέρω ανάλυση, Τα τρία αυτά εργαλεία είναι πολύ διαισθητικά και ιδιαίτερα προσιτά σε επιχειρησιακά στελέχη αφού η χρήση τους γίνεται μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεν απαιτεί προγραμματισμό.

Το μάθημα επίσης περιλαμβάνει και μια πρακτική εισαγωγή στην επιχειρηματική αναλυτική για τη χρήση έρευνας μάρκετινγκ (marketing research and analytics) με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού ανοικτού κώδικα R στο περιβάλλον R Studio. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό, αν και οι σπουδαστές θα πρέπει να επιδείξουν προθυμία να συμμετάσχουν ενεργά καθώς θα τους ζητηθεί να πληκτρολογούν τα παραδείγματα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

5 ECTS
Επιχειρηματική Ευφυΐα

Η δυνατότητα πολύπλοκης ανάλυσης δεδομένων, η αυτόματη παραγωγή γνώσης και η πρόσβαση σε καθαρή, ποιοτική και ενοποιημένη πληροφορία είναι απαραίτητα εργαλεία σε κάθε στέλεχος γνώσης. Σαν αποτέλεσμα, η Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) αναγνωρίζεται σαν μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της μοντέρνας επιχείρησης και χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και διείσδυσης στους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση μίας αποθήκης δεδομένων (data warehouse), τις τεχνικές αναλυτικής επεξεργασίας και πολυδιάστατης ανάλυσης των δεδομένων (OLAP, multi-dimensional analysis, reporting), τη διαδικασία εξόρυξης και αυτόματης παραγωγής γνώσης (data mining) από μία αποθήκη δεδομένων, περιλαμβάνοντας θέματα όπως κατηγοριοποίηση, συσταδοποίηση, κανόνες συσχέτισης, κ.α., μελέτες περίπτωσης για το λιανεμπόριο, χρηματοοικονομικά, τηλεπικοινωνίες, καθώς και τις δημοφιλείς ΒΙ πλατφόρμες της αγοράς, μία εισαγωγή στον τομέα των μεγάλων δεδομένων και της επιχειρηματικής αναλυτικής, περιλαμβάνοντας θέματα όπως συστήματα μεγάλων δεδομένων, δομημένα και αδόμητα δεδομένα, python, R, κ.α.

2.5 ECTS
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η καινοτομία είναι κρίσιμος παράγοντας για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, τους βιομηχανικούς κλάδους και τις εθνικές και περιφερειακές οικονομίες. Σήμερα, όλοι καλούνται να καινοτομήσουν ως μέσο εξόδου από την κρίση και ως μέσο ανάπτυξης προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Η καινοτομία έχει να κάνει με 'κάτι νέο' αναφορικά με προϊόντα, διαδικασίες ή διοικητικές λειτουργίες.

Η ενότητα Καινοτομίας του μαθήματος θα επικεντρωθεί στην κατανόηση της φύσης της καινοτομίας και των διαφόρων τύπων καινοτομίας, στην ανάλυση των οργανωτικών παραγόντων και συνθηκών που μπορούν να ευνοήσουν την καινοτομία καθώς και στην επισκόπηση των διαδικασιών καινοτομίας.

Στη συνέχεια η ενότητα Επιχειρηματικότητας του μαθήματος θα επικεντρωθεί στην κατανόηση των ζητημάτων επιχειρηματικότητας και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με όλο τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό της ευκαιρίας και την αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την κινητοποίηση πόρων, τη δημιουργία της εταιρίας και τη διαχείριση της ανάπτυξής της. Ειδική αναφορά θα γίνει σε ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων.

2.5 ECTS
Διοίκηση Eπιχειρηματικών Διαδικασιών

Το μάθημα εισάγει και αναλύει τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Business Processes/BP) ως τα βασικά συστατικά των μοντέρνων επιχειρήσεων και της διαχείρισης της απόδοσής τους. Αποτελείται από δύο κύριες ενότητες: α) Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM): Τύποι επιχειρησιακών διαδικασιών και η λειτουργία τους στην επιχείρηση. Τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Εφαρμογές Πληροφορικής για την μοντελοποίηση και διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών. Κατανόηση της αρχιτεκτονικής των επιχειρησιακών διαδικασιών. Προσδιορισμός απαιτήσεων νέων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. α) Αρχές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών:   Μετρικές Απόδοσης Διαδικασιών και παραδείγματα πρακτικών μελετών περίπτωσης επιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών συστημάτων. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων/ERP, Συστήματα Διαχείρισης Πελατών/CRM, Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης/MIS, Ηλεκτρονικό Εμπόριο/e-commerce και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση/ e-government. Πλαίσια Διαχείρισης Διαδικασιών και η προσέγγιση/τεχνική της κάρτας εξισορροπημένης αξιολόγησης/Balanced Scorecard Approach(BSC).

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες και τεχνικές που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ανάλυση συστημάτων εργασίας που εμπλέκονται σε και υποστηρίζονται από συστήματα (και τεχνολογίες) πληροφορικής. Οι μαθητές θα κατανοήσουν πώς διαφορετικοί τύποι επιχειρησιακών διαδικασιών και τεχνολογιών, εντός ενός συγκεκριμένου ανθρώπινου, εργασιακού και οργανωσιακού πλαισίου, μπορούν να μελετηθούν και να αναλυθούν έτσι ώστε να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν δυνατότητες βελτιώσεων και καινοτομιών με στόχο την υλοποίηση και εφαρμογή τους.

2.5 ECTS
Διοίκηση Ανθρώπων και Ομάδων

Το μάθημα της Διοίκησης Ανθρώπων και Ομάδων μελετάει την συμεπριφορά των ανθρώπων στον χώρο εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους managers, σε όσους δηλαδή θα κληθούν να διοικήσουν για πρώτη φορά μια ομάδα εργασίας. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη όχι μόνο για κάθε στέλεχος που διοικεί ομάδα, αλλά και για κάθε εργαζόμενο, εφόσον σχετίζεται με την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Στο μάθημα αυτό θα αναπτυχθούν οι πιο σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρητικές προσεγγίσεις στην μελέτη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς/Ψυχολογίας.

Το μάθημα στοχεύει ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο της αποτελεσματικής διοίκησης των συνεργατών τους και γενικότερα της αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, να κατανοήσουν την οργανωσιακή συμπεριφορά και, κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τον εαυτό τους και τους άλλους στο χώρο εργασίας. Ακόμα, να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ για την επιτυχία των σύγχρονων οργανισμών. Τέλος, να αναγνωρίσουν βασικές έννοιες και κρίσιμες θεωρίες οργανωσιακής συμπεριφοράς και ανάπτυξης.

2.5 ECTS
Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των συστημάτων μεταφορών και ο σχεδιασμός συστημάτων διανομής στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται το βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μεταφορών και οι εναλλακτικές υπηρεσίες εμπορευαμτικών μεταφορών. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση των εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης των συστημάτων φυσικής διανομής/μεταφορών στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάλυση προβλημάτων μεταφοράς και διανομής που αφορούν στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της διανομής και μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών.

2.5 ECTS
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία

Η Ανάπτυξη Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Personal and Professional Skills Development) αναγνωρίζεται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την αποτελεσματική Μετάβαση (transition) και την Απόδοση (Performance) σε Θέση Εργασίας σε Εταιρία ή Οργανισμό μέσα στη δύσκευφυολη αγορά εργασίας που βιώνουμε σήμερα.

Στόχος του Μαθήματος είναι η ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως οι Δεξιότητες Ηγεσίας στον εργασιακό χώρο και ευρύτερα σε ομάδες εργασίας, οι Δεξιότητες για την ενεργοποίηση της ικανότητας Διαρκούς Μάθησης, αυτό-βελτίωσης και αυτόπαρουσίασης,οι Δεξιότητες Συνεργασίας και προσαρμογής της συνεργασιακής συμπεριφοράς σε διαφορετικά περιβάλλοντα,οι Δεξιότητες Διαχείρισης και Επίλυσης Διαφορών και Διαπραγμάτευσης στον χώρο εργασίας, οι Δεξιότητες Eυέλικτης Συμμετοχής σε Ομάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας - εξάσκηση κριτικής σκέψης και οι Δεξιότητες Διαχείρισης του Άγχους στον χώρο εργασίας.

2.5 ECTS
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία, τους αλγορίθμους και τις εφαρμογές της συνδυαστικής βελτιστοποίησης, με έμφαση σε ροές, μονοπάτια και ταιριάσματα σε γραφήματα και δίκτυα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει αλγορίθμους για προβλήματα συντομότερων μονοπατιών, μέγιστης ροής, ροής ελαχίστου κόστους, ταιριάσματος μέγιστου μεγέθους ή μέγιστου βάρους και, τέλος, ευσταθούς ταιριάσματος και ευσταθών ροών. Πέραν της επίλυσης τέτοιων προβλημάτων με προσαρμοσμένους συνδυαστικούς αλγορίθμους, το μάθημα εξετάζει τη μορφοποίηση διαφόρων εφαρμογών και προβλημάτων Διοικητικής Επιστήμης ως προβλήματα ροής, μονοπατιών και ταιριασμάτων σε γραφήματα.

Επιπλέον, το μάθημα εισάγει γενικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης τα οποία μοντελοποιούνται μέσω Ακέραιου Προγραμματισμού, όπως μεθόδους ‘Κλάδου και Φράγματος’ και ‘Κλάδου και Τομής’. Τέλος, το μάθημα συζητά θέματα υλοποίησης λογισμικού για τις παραπάνω μεθόδους με ή χωρίς υπάρχουσες πλατφόρμες (όπως CPLEX, Gurobi).

2.5 ECTS
Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών και εφαρμογές Blockchain

Το μάθημα έχει διττό σκοπό: από τη μια μεριά να αναλύσει τις σημαντικότερες τεχνολογίες και πρακτικές ηλεκτρονικών πληρωμών (όπως e-banking, e-invoicing, κτλ) αναδεικνύοντας την σημασία αξιοποίησης συστημάτων ψηφιακών πληρωμών τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας και από την άλλη να εισάγει τους φοιτητές στην αναδυόμενη περιοχή των εικονικών νομισμάτων, όπως το Bitcoin, και των τεχνολογιών blockchain.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα αναλυθούν οι τεχνολογίες και τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking, contactless payments κλπ) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις (Β2Β) αλλά και τους καταναλωτές (Β2C) με στόχο τη μείωση λειτουργικών δαπανών, κόστους διαχείρισης μετρητών, διαφάνεια κλπ. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν συμπληρωματικές ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικό παράβολο) ενώ θα αναλυθεί το πώς οι εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού θα πρέπει να ανασχεδιαστούν ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο λειτουργικό όφελος. Έμφαση θα δοθεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2C μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής και θα συζητηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία αυτών των υπηρεσιών.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος θα παρέχει μια σε βάθος κατανόηση των «αποκεντρωμένων» ψηφιακών νομισμάτων (decentralized digital currencies), όπως το Bitcoin και των επιχειρηματικών εφαρμογών των blockchains. Συγκεκριμένα, το μάθημα θα παρουσιάσει τις αρχές με τις οποίες λειτουργούν τα ψηφιακά νομίσματα και θα παρέχει στους φοιτητές πρακτικά παραδείγματα επιχειρηματικών καινοτομιών βασισμένων σε τεχνολογία blockchain. Επίσης, θα συζητηθεί η πιθανή επίπτωση που θα φέρουν τα ψηφιακά νομίσματα και η τεχνολογία των blockchains στον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και νομικό κλάδο, καθώς και στα ρυθμιστικά συστήματα, εξετάζοντας το ψηφιακό νόμισμα μέσα από το πλαίσιο της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

2.5 ECTS
Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία Επιχειρηματικής Αναλυτικής με μερικές από τις δημοφιλέστερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, και οι οποίες βασίζονται στη γλώσσα Python.

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στη γλώσσα και στη συνέχεια εξοικείωση με τα εργαλεία επεξεργασίας και διαμόρφωσης δεδομένων, στατιστικής επεξεργασίας, οπτικοποίησης, πρόβλεψης και μηχανικής μάθησης.

Οι φοιτητές αξιολογούνται με εργασία που υποβάλουν, και αφορά στην επίλυση ενός προβλήματος επιχειρηματικής αναλυτικής με τα εργαλεία που θα έχουν παρουσιαστεί.

2.5 ECTS
Διαχείριση Αποθεμάτων

Ο Έλεγχος Αποθεμάτων αναφέρεται σε μια σειρά από διαφορετικά υποδείγματα και προσεγγίσεις λύσεων που εφαρμόζονται όταν υλοποιούνται συστήματα κι εφαρμογές διαχείρισης αποθεμάτων στην πράξη.

Το μάθημα καλύπτει χώρους όπως: πρόβλεψη ζήτησης, ποσότητες παραγγελίας/επίπεδα παρτίδων, στοκ ασφαλείας και επίπεδα ανα-παραγγελίας, συστήματα JIT και πολιτικές KANBAN, συστήματα διαχείρισης υλικών και πόρων (MRP/MRPII), πολυ-επίπεδες αλυσίδες αποθεματικών κόμβων, συντονισμένες αναπληρώσεις υλικών, και χρονικό προγραμματισμό λειτουργιών.

Το μάθημα δίνει τα εναύσματα και τη γνώση στο φοιτητή να αναγνωρίσει, προτυποποιήσει και επιλύσει προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτων, πρόβλεψης ζήτησης ή χρονικού και ποσοτικού προγραμματισμού παραγωγής, καθώς και να εφαρμόσει υποδείγματα και λύσεις σε πραγματικές βιομηχανικές ή εμπορικές εταιρίες.

2.5 ECTS
Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

Οι επιδράσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής  στους οργανισμούς, στις οικονομίες και στις κοινωνικές δομές είναι επιτακτικές, εκθετικά συνεχείς και αυξανόμενες, μετασχηματικές και ριζοσπαστικές. Οι αλλαγές που προκύπτουν απαιτούν νέα πλαίσια κατανόησης και εννοιολογικών εργαλείων, καθώς και νέες μεθόδους και πρακτικές επιχειρησιακής διαχείρισης. Έτσι, τα Πληροφοριακά Συστήματα, ως κοινωνικο-τεχνικά συστήματα και δομές, που επικράτησαν τη δεκαετία ’80, εξελίχθηκαν και μετασχηματίστηκαν σε Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) και πρόσφατα σε Ψηφιακές Πλατφόρμες (Digital Platforms).

Google, Facebook, android, Microsoft windows, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, κάρτες ηλεκτρονικών πληρωμών & συναλλαγών (payment cards), το επιχειρησιακό οικοσύστημα SAP ERP, καθώς και οι τεχνολογίες μετατροπής καυσίμων σε ενέργεια (fuel-cell technologies) και των ανθρώπινων γονιδιωμάτων (human genomics) είναι μερικές από τις ψηφιακές πλατφόρμες που εξειδικεύονται σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα διαφορετικών οικονομικών τομέων (industry digital platforms). Το μάθημα ασχολείται με την έρευνα για τις ψηφιακές πλατφόρμες διαφόρων τομέων όπως η στρατηγική τεχνολογίας, η ανάπτυξη προϊόντων, τα πληροφοριακά συστήματα και την βιομηχανική οικονομία.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των σχέσεων και συσχετίσεων μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών και των συστημάτων στα οποία ενσωματώνονται, καθώς και των επιπτώσεων/επιδράσεων σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και οικονομικούς τομείς, καθώς οι ψηφιακές πλατφόρμες διαδραματίζουν – πλέον – σημαντικό και καθοριστικό ρόλο.

2.5 ECTS
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Τόσο και οι Διευθυντές Έργων (Project Managers) έχουν στρατηγική αξία για τις επιχειρήσεις. Στο μάθημα «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων» θα παρουσιαστεί το βασικό πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων που δίνει την δυνατότητα σε ένα Διευθυντή Έργου να φέρει σε πέρας με επιτυχία, ασφάλεια και αποδοτικότητα κάθε είδους Έργο.

 Το μάθημα θα βασιστεί στο παγκοσμίως αποδεκτό πλαίσιο των Προτύπων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute - ΡΜΙ) και είναι ευθυγραμμισμένο με την ύλη των δημοφιλέστερων πιστοποιήσεων του PMI (Project Management Professional cerification & Certified Associate in Project Management). Ως έργο ορίζεται μια προσπάθεια προσωρινής διάρκειας για την επίτευξη ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή αποτελέσματος που έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Η Διοίκηση Έργων είναι η στοχευμένη εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων και μεθοδολογιών στις δράσεις του Έργου ώστε να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι.

2.5 ECTS
Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών

Η σχεδίαση εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιών που είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές και προσφέρουν ικανοποίηση στους χρήστες τους, αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας τους στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας. Για παράδειγμα, καινοτομικές εταιρείες που έχουν αναδειχθεί στην παγκόσμια αγορά ως πρωτοπόρες, όπως η Uber, βασίζουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους σε συγκεκριμένες σχεδιαστικές αρχές, οι οποίες καλύπτουν απαιτήσεις ευχρηστίας, εντοπισμού της ανάγκης του χρήστη (zero moment of truth) και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε αυτή την ανάγκη.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα αναλυθεί η έννοια της Εμπειρίας Χρήστη (User Experience – UX) και οι πα-ράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση μοντέρνων υπηρεσιών. Στο μάθημα θα γίνουν πρακτικά workshops που αφορούν στην κατανόηση του design thinking ενώ έμφαση θα δοθεί στον εντοπισμό των συναισθημάτων που οδηγούν σε βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα σχετικά με το πώς αυτή η εμπειρία μπορεί να βελτιωθεί και να αξιολογηθεί (με μετρήσιμο τρόπο) οδηγώντας έτσι σε αυξημένο engagement του χρήστη με την υπηρεσία.

2.5 ECTS
Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η πρακτική εκμάθηση των βασικών εργαλείων του digital marketing. Η εφαρμογή τους θα πραγματοποιηθεί σε παραδείγματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στα εργαλεία όπως SEO, SEM/Google Ads, M-marketing, Google Analytics, Similar web/ Google Trends/Consumer Barometer και Σχεδιασμό Ψηφιακής Στρατηγικής.

2.5 ECTS
Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και ο προγραμματισμός/σχεδιασμός των συστημάτων μεταφορών. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται το βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μεταφορών, αναδεικνύονται οι σχέσεις των μεταφορών με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, και αναλύονται τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης για υπηρεσίες μεταφορών. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση και μοντελοποίηση των σημαντικότερων αποφάσεων Διοίκησης των εναλλακτικών μέσων μεταφορας (οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προβλήματα προγραμματισμού/σχεδιασμού των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών.

2.5 ECTS