Διαδικασία Αιτήσεων

Στο ΜΠΣ εφαρμόζεται διαδικασία «κυλιόμενης» υποβολής αιτήσεων. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και χωρίζεται σε δύο κύκλους βάσει των ακόλουθων προθεσμιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25:

 • Κύκλος 1: έως τις 29/03/2024
 • Κύκλος 2: από 05/04/2024 έως 28/06/2024

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στον πρώτο κύκλο θα αξιολογηθούν νωρίτερα από όσες αιτήσεις υποβληθούν στο δεύτερο κύκλο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ . Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία,
 3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης,
 4. να ανεβάσετε στην πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως). Εφόσον γίνετε δεκτοί θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή, σε χρόνο που θα σας ανακοινωθεί από την Γραμματεία του ΠΜΣ.

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου,
 2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
 3. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες (Προσοχή: Η υποβολή των συστατικών επιστολών θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων),
 4. Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο)),
 5. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν. 4957/2022.),
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων),
 7. Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση  τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση την συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, την βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, τη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα με καταβολή της σχετικής προκαταβολής.

Υπόδειγμα συστατικής Επιστολής μπορείτε να βρείτε εδώ .

Προκήρυξη 2024-25