Συντονιστική Επιτροπή

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία είναι τα ακόλουθα:

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Μέλη: