Eρευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν έξι (6) ερευνητικά εργαστήρια, κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος, συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση των διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος είναι:

Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης - MSL

Ιστοθέση: http://www.msl.aueb.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου

Το Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης - MSL δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ (ΦΕΚ 181/7-8-01) με σκοπό την προ­αγωγή των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με τις προκλήσεις στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις στο δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το εργαστήριο αναλαμβάνει ερευνητικά έργα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακα­δημαϊκά ινστιτούτα, εκδίδει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, οργανώνει συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του. Αποτελείται από τέσσερα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν ως ανεξάρτητες, αλλά και ισχυρά ενοποιημένες μονάδες:

1. InnKnow - Ερευνητική Ομάδα Διαχείριση Καινοτομίας και Γνώσης
Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Klas-Eric Soderquist
Η ομάδα δραστηριοποιείται ερευνητικά στον χώρο της διοίκησης της καινοτομίας, της διοίκησης επιχειρησιακής Γνώσης, της επιχειρηματικότητας, της διοίκησης αλλαγών και της διοίκησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

2. OpeR - Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε επιχειρησιακά προβλήματα που αντιμετω­πίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στις διεθνείς και οργανωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, χρησιμοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας πληρο­φοριών και εργαλεία επιχειρησιακής έρευνας.

3. FRC - Ερευνητική Ομάδα Χρηματοοικονομικών Ερευνών
Υπεύθυνος: Καθηγητής Απόστολος Ρεφενές
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε μια σειρά από θέματα, όπως: επιλογή και αριστοποίηση χαρτοφυλακίου, μοντέλα παραγόντων για επενδύσεις μετοχών, μοντέλα διακύμανσης και τιμολόγηση παραγωγών, διαχείριση κιν­δύνου, συγχωνεύσεις, εξαγορές και εταιρικός έλεγχος, τεχνολογίες παρακολούθησης νομιμότητας συναλλαγών, δομημένα προϊόντα, χρηματοδο­τική μίσθωση και χρηματοοικονομικά της αγοράς ενέργειας.

4. ORDeS - Ερευνητική Ομάδα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης
Διενεργεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης αλγορίθμων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν σε Συστήματα Αποφάσεων με ποικίλες διαστάσεις και χρονικούς ορίζοντες. Η εστίαση είναι σε προσεγγίσεις υπολογιστικής νοημοσύνης και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα και οι μεταφορές, η εξυπηρέτηση πελατών, ο σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού και η απόδοση/διαχείριση των εσόδων.

Πέρα από τις ερευνητικές του δραστηριότητες, το εργαστήριο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, υποστηρίζοντας μία σειρά μαθημάτων και εκπαιδευτικών αναγκών αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, τη χρηματοοικονομική μηχανική, τα συστήματα ERP, την ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων διανομής, τη διοίκηση καινοτομίας και τη διαχείριση γνώσης. To εργαστήριο, ακόμα, υπο­στηρίζει την εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.


Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN

Ιστοθέση: http://www.eltrun.gr

Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μούρτος

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN δημιουργήθηκε το 2000 από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ (απόφαση Συγκλήτου 3-2-00, ΦΕΚ181/7-8-01) με σκοπό την προαγωγή της έρευνας στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business). Είναι τo μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ευρώπη και αποτελείται από πέντε ερευνητικές ομάδες που λειτουργούν ως ανεξάρτητες, αλλά ισχυρά ενοποιημένες μονάδες:

1. Ερευνητική Ομάδα IMES (Interactive Marketing and Electronic Services)
Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος
Η ομάδα ασχολείται με τη διεπιστημονική έρευνα στους χώρους του μάρ­κετινγκ και των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση σε γνωστικά αντι­κείμενα, όπως: συμπεριφορά καταναλωτή, λιανεμπόριο, διαχείριση σχέ­σεων πελατών, ηλεκτρονικό εμπόριο (Web, Mobile, Interactive TV), προσωπικές πωλήσεις, αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή.

2. Ερευνητική Ομάδα SCORE (Supply and Demand Chain Management, CollaboRation and Electronic services)
Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη
Ασχολείται με θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και ζήτησης με e-business τεχνολογίες και υπηρεσίες, προσεγγίζοντάς τα από την οπτική γωνία τόσο των πληροφοριακών συσιημάτων όσο και τηςεπιχειρησιακής έρευνας και του μάρκετινγκ. Χώρος εφαρμογών είναι κυρίως το λιανε­μπόριο.

3. Ερευνητική Ομάδα IML (Intelligent Media Lab)
Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Εστιάζει στη μελέτη των τεχνολογιών και των εφαρμογών τns ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης, των προσαρμοστικών και προσαρμόσιμων συστη­μάτων υπερμεσών, των συστημάτων και εφαρμογών Recommender στο μάρκετινγκ της επικοινωνίας και του ανθρώπινου παράγοντα ως χρήστη.

4. Ερευνητική Ομάδα ADOPT (Algorithms and Discrete Optimization)
Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μούρτος
Ασχολείται με θέματα ακέραιου προγραμματισμού και συνδυαστικής βελτιστοποίησης, ανάλυση της παραγωγικότητας ετερογενών τεχνολογιών και μετατεχνολογιών και εφαρμογές της τεχνολογίας RFID στην αποθήκευση και μεταφορά.

5. Ερευνητική Ομάδα EBISE (E-Business Innovation, Strategy and Entrepreneurship)
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης
Αχολείται με ερευνητικούς τομείς, όπως η ηλεκτρονική επιχειρηματική στρατηγική και καινοτομία, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η εκμετάλλευση, τις στρατηγικές ανάλυσης της αγοράς και τη διαφοροποίηση, την έναρξη νέων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική σκέψη καθώς και την καθοδήγηση, την επιτάχυνση και την υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.


Εργαστήριο Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Συστημάτων Διοίκησης - ISTLab

Ιστοθέση: http://istlab.dmst.aueb.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Συστημάτων Διοίκησης - ISTLab λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2003 (απόφαση Συγκλήτου ΟΠΑ 6-3-03) και ασχολείται με την έρευνα, τη δημιουργία και την ολοκλήρωση τεχνολογικών και διοικητικών πρακτικών με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων. Το εργαστήριο αποτελείται από πέντε ερευνητικές ομάδες:

1. Ερευνητική Ομάδα IRIS (Interdisciplinary Research on the Information Society)
Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη
Ασχολείται με τη διεπιστημονική έρευνα της κοινωνίας της Πληροφορίας.

2. Ερευνητική Ομάδα OIS (Organizational Information Systems)
Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου
Ειδικεύεται στην οργανωσιακή και κοινωνική έρευνα στα πληροφοριακά συστήματα.

3. Ερευνητική Ομάδα SENSE (Software Engineering and Security)
Υπεύθυνος: Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης
Ασχολείται με την τεχνολογία και την ασφάλεια λογισμικού.

4. Ερευνητική Ομάδα WRC (Wireless Research Center)
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής
Ειδικεύεται στις ασύρματες εφαρμογές.

5. Ερευνητική Ομάδα CUBE (Center of stUdies on Business intelligencE)
Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δαμιανός Χατζηαντωνίου
Διεξάγει βασική έρευνα στους χώρους της αποθήκευσης στοιχείων, της πολυδιάστατης ανάλυσης και υποστήριξης αποφάσεων OLAP, της εξόρυξης γνώσης, της διαχείρισης σιοιχείων RFID, των προτύπων πληροφοριών, των γλωσσών διατύπωσης ερωτήσεων και της βελτιστοποίησης.


Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Ιστοθέση: http://este.dmst.aueb.gr

Διευθυντής: Καθηγητής Σπυρίδων Λιούκας

Το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου από τον Νοέμβριο του 2003 (απόφαση Συγκλήτου 6-11-03). Αναπτύσσει θεωρητική και εμπειρική έρευνα σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας, καθώς και μελέτες εφαρμογής προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της πράξης. Θέματα στα οποία επικεντρώνεται η δραστηριότητα του εργαστηρίου αφορούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την στρατηγική καινοτομία, την τεχνολογία και τις νέες επιχειρήσεις, την ενδοεπιχειρηματικότητα και τη διεθνή επιχειρηματικότητα, την υλοποίηση στρατη­γικών αλλαγών και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, το χτίσιμο ανταγω­νιστικού πλεονεκτήματος και εταιρικής υπόληψης, τη διοίκηση αλλαγών και τη στρατηγική ηγεσία, τις ρυθμιστικές πολιτικές και την εταιρική διακυβέρνηση. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, το εργαστήριο έχει υιοθετήσει μια διεπιστημονική και συνθετική προσέγγιση, προσφέροντας το πλαίσιο για την ανάπτυξη επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά πεδία.


Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - TRANSLOG

Ιστοθέση: http://www.trans.aueb.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζωγράφος

To Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιασιικής Αλυσίδας -TRANSLOG ιδρύθηκε το 1996. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζονται στην εφαρμογή των μεθόδων της διοικητικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την οργά­νωση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τηλειτουργία συστημάτων: i) αερο­πορικών μεταφορών (air transport and air traffic management systems), ii) εφοδιασιικής αλυσίδας (logistics), iii) διαχείρισης περιστατικών επείγοντοςχαρακτήρα (emergency response logistics), iv) εμπορευματικών μετα­φορών (freight transportation), ν) δημόσιων συγκοινωνιών (public transportation) και vi) παροχής πληροφοριών σχειτικά με τις μετακινήσεις και τον τουρισμό, καθώς επίσης και τη διοίκηση έργων και προγραμμάτων (project and programme management).


Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας - CROB-L

Ιστοθέση: http://crob.dmst.aueb.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντάς

Αποστολή του εργαστηρίου είναι η εκτέλεση της έρευνας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Ηγεσία και Οργανωσιακή Ψυχολογία, η ευρύτερη δυνατή διανομή των αποτελεσμάτων της έρευνας και η κατανόηση της σημασίας της έρευνας στον τομέα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελλάδα, το Κέντρο Ερευνών CROB έχει δημιουργηθεί με σκέψη την προώθηση των θεμάτων της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Ψυχολογίας και Ηγεσίας, τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά.