Eρευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε (5) ερευνητικά εργαστήρια, κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος, συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση των διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος είναι:

Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης - MSL

Ιστοθέση: https://msl.aueb.gr/

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Μανώλης Κρητικός

ΦΕΚ ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ τροποποίησης: Β 3966 - 12.12.2016

Χώρος Στέγασης: 01, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

Το Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης - MSL δημιουργήθηκε με σκοπό την προ­αγωγή των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με τις προκλήσεις στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις στο δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το εργαστήριο αναλαμβάνει ερευνητικά έργα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακα­δημαϊκά ινστιτούτα, εκδίδει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, οργανώνει συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του. Αποτελείται από τέσσερα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν ως ανεξάρτητες, αλλά και ισχυρά ενοποιημένες μονάδες:

1. InnKnow - Ερευνητική Ομάδα Διαχείριση Καινοτομίας και Γνώσης
Υπεύθυνος: Καθηγητής Klas-Eric Soderquist 
Η ομάδα δραστηριοποιείται ερευνητικά στον χώρο της διοίκησης της καινοτομίας, της διοίκησης επιχειρησιακής Γνώσης, της επιχειρηματικότητας, της διοίκησης αλλαγών και της διοίκησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

2. OpeR - Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου 
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε επιχειρησιακά προβλήματα που αντιμετω­πίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στις διεθνείς και οργανωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, χρησιμοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας πληρο­φοριών και εργαλεία επιχειρησιακής έρευνας.

3. FRC - Ερευνητική Ομάδα Χρηματοοικονομικών Ερευνών
Υπεύθυνος: Καθηγητής Απόστολος Ρεφενές
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε μια σειρά από θέματα, όπως: επιλογή και αριστοποίηση χαρτοφυλακίου, μοντέλα παραγόντων για επενδύσεις μετοχών, μοντέλα διακύμανσης και τιμολόγηση παραγωγών, διαχείριση κιν­δύνου, συγχωνεύσεις, εξαγορές και εταιρικός έλεγχος, τεχνολογίες παρακολούθησης νομιμότητας συναλλαγών, δομημένα προϊόντα, χρηματοδο­τική μίσθωση και χρηματοοικονομικά της αγοράς ενέργειας.

4. ORDeS - Ερευνητική Ομάδα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης
Διενεργεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης αλγορίθμων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν σε Συστήματα Αποφάσεων με ποικίλες διαστάσεις και χρονικούς ορίζοντες. Η εστίαση είναι σε προσεγγίσεις υπολογιστικής νοημοσύνης και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα και οι μεταφορές, η εξυπηρέτηση πελατών, ο σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού και η απόδοση/διαχείριση των εσόδων.

5. Translog - Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος
Αποστολή της ομάδας είναι η ανάπτυξη της αριστείας στον τομέα των Συστημάτων Μεταφορών και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας επικεντρώνονται στην εφαρμογή μεθόδων Διοίκησης Επιστημών και Πληροφοριακών Συστημάτων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση Συστημάτων Μεταφοράς και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η ερευνητική φιλοσοφία της βασίζεται στην αναγνώριση του διεπιστημονικού χαρακτήρα των σύγχρονων μεταφορικών και υλικοτεχνικών προβλημάτων, καθώς και στην ανάγκη για συστημική προσέγγιση.

Πέρα από τις ερευνητικές του δραστηριότητες, το εργαστήριο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, υποστηρίζοντας μία σειρά μαθημάτων και εκπαιδευτικών αναγκών αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, τη χρηματοοικονομική μηχανική, τα συστήματα ERP, την ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων διανομής, τη διοίκηση καινοτομίας και τη διαχείριση γνώσης. To εργαστήριο, ακόμα, υπο­στηρίζει την εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.


Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN

Ιστοθέση: https://eltrun.gr/

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μούρτος

ΦΕΚ Ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 4078 - 20.12.2016

Χώρος Στέγασης: 801, 8ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN δημιουργήθηκε με σκοπό την προαγωγή της έρευνας στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business). Είναι τo μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ευρώπη και αποτελείται από πέντε ερευνητικές ομάδες που λειτουργούν ως ανεξάρτητες, αλλά ισχυρά ενοποιημένες μονάδες:

1. Ερευνητική Ομάδα IMES (Interactive Marketing and Electronic Services) 
Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος
Η ομάδα ασχολείται με τη διεπιστημονική έρευνα στους χώρους του μάρ­κετινγκ και των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση σε γνωστικά αντι­κείμενα, όπως: συμπεριφορά καταναλωτή, λιανεμπόριο, διαχείριση σχέ­σεων πελατών, ηλεκτρονικό εμπόριο (Web, Mobile, Interactive TV), προσωπικές πωλήσεις, αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή.

2. Ερευνητική Ομάδα SCORE (Supply and Demand Chain Management, CollaboRation and Electronic services) 
Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη
Ασχολείται με θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και ζήτησης με e-business τεχνολογίες και υπηρεσίες, προσεγγίζοντάς τα από την οπτική γωνία τόσο των πληροφοριακών συστημάτων όσο και της επιχειρησιακής έρευνας και του μάρκετινγκ. Χώρος εφαρμογών είναι κυρίως το λιανε­μπόριο.

3. Ερευνητική Ομάδα IML (Intelligent Media Lab) 
Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Εστιάζει στη μελέτη των τεχνολογιών και των εφαρμογών τns ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης, των προσαρμοστικών και προσαρμόσιμων συστη­μάτων υπερμεσών, των συστημάτων και εφαρμογών Recommender στο μάρκετινγκ της επικοινωνίας και του ανθρώπινου παράγοντα ως χρήστη.

4. Ερευνητική Ομάδα ADOPT (Algorithms and Discrete Optimization) 
Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μούρτος
Ασχολείται με θέματα ακέραιου προγραμματισμού και συνδυαστικής βελτιστοποίησης, ανάλυση της παραγωγικότητας ετερογενών τεχνολογιών και μετατεχνολογιών και εφαρμογές της τεχνολογίας RFID στην αποθήκευση και μεταφορά.

5. Ερευνητική Ομάδα EBISE (E-Business Innovation, Strategy and Entrepreneurship) 
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης
Αχολείται με ερευνητικούς τομείς, όπως η ηλεκτρονική επιχειρηματική στρατηγική και καινοτομία, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η εκμετάλλευση, τις στρατηγικές ανάλυσης της αγοράς και τη διαφοροποίηση, την έναρξη νέων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική σκέψη καθώς και την καθοδήγηση, την επιτάχυνση και την υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.


Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής- BALab

Ιστοθέση: https://www.balab.aueb.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3869 - 02.12.2016

Χώρος Στέγασης: 03, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

Το εργαστήριο δημιουργήθηκε με σκοπό εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματική Αναλυτική» και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς, με έμφαση στις ανάγκες κάθε είδους οργανισμών:

  • Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας, παράστασης, μοντελοποίησης και Ανάλυσης δεδομένων.
  • Εφαρμογές Λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με το αντικείμενο του εργαστηρίου.
  • Συστήματα ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων στην ανάπτυξη και λειτουργία κάθε είδους συστημάτων.
  • Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές αναπαράστασης και επίλυσης μεγάλης κλίμακας προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών  - ISTLab

Ιστοθέση: https://istlab.dmst.aueb.gr/

Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου

ΦΕΚ Ίδρυσης: B 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 03, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοικητική Τεχνολογιών, Ενδοεπιχειρησιακά και Διεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονική Μάθηση, Διοίκηση και Μέτρηση Επίδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Επίδραση Πληροφοριακών Συστημάτων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Το εργαστήριο αποτελείται από τρεις ερευνητικές ομάδες:

1. Ερευνητική Ομάδα IRIS (Interdisciplinary Research on the Information Society) 
Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη
Ασχολείται με τη διεπιστημονική έρευνα της κοινωνίας της Πληροφορίας.

2. Ερευνητική Ομάδα OIS (Organizational Information Systems) 
Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου
Ειδικεύεται στην οργανωσιακή και κοινωνική έρευνα στα πληροφοριακά συστήματα.

3. Ερευνητική Ομάδα WRC (Wireless Research Center) 
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής
Ειδικεύεται στις ασύρματες εφαρμογές.


Εργαστήριο Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Ιστοθέση: http://este.dmst.aueb.gr

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 405, 4ος Όροφος, Κτήριο Οδού Κοδριγκτώνος

Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Μάνατζμεντ, Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα» και ειδικότερα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Μάνατζμεντ-Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Στρατηγική Επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματικότητα
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Ηγεσία
  • Οργανωσιακή Ψυχολογία